De 30% regeling

Belastingvrije vergoeding van 30 procent voor ingekomen werknemers

De 30% regeling is een belastingvoordeel voor inkomende werknemers die in Nederland werken. Als aan de gestelde eisen is voldaan, mag de werkgever een onbelaste vergoeding toekennen ter grootte van 30 procent van het loon dat onder de Nederlandse loonheffing valt. Het gevolg is dat het belastbare deel van het loon wordt verlaagd naar 70% en daarbovenop de 30% vergoeding wordt uitgekeerd zodat het totaal 100% blijft. De belastingvrije vergoeding wordt beschouwd als een vergoeding voor extraterritoriale kosten die een buitenlandse werknemer heeft om buiten zijn eigen land te werken. De werkgever kan in plaats daarvan ook deze extraterritoriale kosten vergoeden, maar om dit te kunnen doen, moet de werknemer alle bonnen aan de werkgever overleggen zodat deze kunnen worden gecontroleerd en vervolgens worden vergoed. Dit is natuurlijk veel extra werk, zeker als het voor meerdere medewerkers moet worden gedaan. Het is daarom gebruikelijker om de 30% regeling aan te vragen. De 30% vergoeding wordt zodanig in het salaris verwerkt dat de kosten voor de werkgever niet hoger worden, terwijl de werknemer een hoger netto salaris heeft.

Job interview expat 30 percent ruling

Profiteer van onze kennis en ervaring met de 30% regeling!

Expatax kan u helpen bij de gehele aanvraag procedure. We hebben veel ervaring met de 30% regeling en het aanvraagproces, aangezien we veel bedrijven als klant hebben voor wie we alle verzoeken namens hun werknemers afhandelen. We hebben meer dan 15 jaar ervaring en hebben duizenden aanvragen ingediend met een hoog slagingspercentage.

Specifieke kennis en ervaring

Om voor de regeling in aanmerking te komen moet de expatriate een werknemer zijn die vanuit het buitenland wordt aangeworven of door een werkgever wordt overgeplaatst om in Nederland te werken en die over specifieke deskundigheid beschikt die schaars is of ontbreekt op de arbeidsmarkt in Nederland. 

Salaris

Voor de beoordeling of een ingekomen werknemer beschikt over specifieke deskundigheid die schaars of afwezig is op de arbeidsmarkt in Nederland, is op 1 januari 2012 een minimumsalarisvereiste ingevoerd. Deze salariseis is in de plaats gekomen van de verplichting om het opleidingsniveau en relevante werkervaring aan te tonen.

Vereist belastbaar loon20232022202120202019
Salaris exclusief toelage moet meer zijn dan:
(70% salaris + 30% toelage = 100% bruto)
41.954 euro (bruto 59.935 euro).€ 39.467 (dat is bruto € 56.382)€ 38.961 (dat is bruto € 55.659)€ 38.347 (dat is bruto € 54.781)€ 37.743 (dat is bruto € 53.919)
Voor werknemers jonger dan 30 jaar die een masterdiploma hebben, bedraagt het minimum vereiste fiscale loon (70%)31.891 euro (bruto 45.559 euro)30.001 euro (dat is bruto 42.859 euro)€ 29.616 (dat is bruto € 42.309)€ 29.149 (dat is bruto € 41.641)€ 28.690 (dat is bruto € 40.986)

Als u wetenschappelijk onderzoek verricht in een specifieke onderzoeksinstelling, is een salariseis niet van toepassing. 

De belastingvrije vergoeding mag minder zijn dan 30%

Aangezien de wet een minimum belastbaar loon voorschrijft en geen melding maakt van het brutoloon en tevens bepaalt dat in het kader van de 30% regeling een belastingvrije vergoeding kan worden uitgekeerd van ten hoogste 30%, is het mogelijk de belastingvrije som te verlagen tot een lager percentage, zodat het vereiste minimum belastbaar loon wordt bereikt.

Voor werkgevers en HR-managers hebben wij een beveiligd online portaal ontwikkeld waar de voortgang van elke aanvraag voor de 30%-regeling kan worden gevolgd, documenten kunnen worden geüpload en gedownload en vragen kunnen worden gesteld met betrekking tot elke individuele aanvraag. U krijgt de informatie die u zoekt, omdat u 24/7 toegang hebt tot het portaal.

Overige voorwaarden

Er zijn nog andere eisen waaraan moet worden voldaan, zoals dat de werknemer vooraf minimaal 150 km van de Nederlandse grens heeft gewoond (gedurende ten minste 16 maanden in de 24 maanden voor aanvang van de werkzaamheden in Nederland). Ook is van belang of de werknemer eerder in Nederland heeft verbleven of niet. En er zijn specifieke regels wanneer de werknemer van werkgever verandert.

U hebt een geldige beschikking van de belastingdienst waarin de 30% regeling is toegekend. De duur staat op deze toekenning vermeld. Als u eerder stopt met werken, stopt ook de 30% regeling.

Er moet een addendum bij de arbeidsovereenkomst worden gemaakt. Het is niet toegestaan om het in de arbeidsovereenkomst vermelde brutosalaris op te splitsen in een belastbaar deel van 70% en een niet-belastbaar deel van 30%. In plaats daarvan moet het brutosalaris worden teruggebracht tot 70% en mag daarbovenop een belastingvrije vergoeding van 30% worden betaald. Het gevolg is dat alle rechten die op het brutosalaris zijn gebaseerd, zoals pensioen en sociale zekerheid, ook worden verlaagd.

Komt u in aanmerking voor de 30% regeling?

Volg ons online stappenplan om direct te weten te komen of u mogelijk in aanmerking komt voor de 30% regeling.

Termijn

Als de 30% regeling na 1 januari 2019 wordt toegekend, is uw beschikking maximaal 5 jaar geldig.

Aanverwant artikel: Wijzigingen in de 30% regeling per 1 januari 2019

Als de 30% regeling is toegekend tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2019 is de duur van uw subsidie maximaal 8 jaar. Als gevolg van een overgangsregeling kan de einddatum van de beschikking veranderen, hieronder kunt u zien wat uw nieuwe einddatum zal zijn. U krijgt geen nieuwe beschikking waarop dit staat vermeld, dus het is aan u en uw werkgever om de nieuwe einddatum in de gaten te houden.

 • Einddatum jaar op uw beschikking: 2019 of 2020 -> nieuwe einddatum: blijft dezelfde als vermeld op uw subsidie
 • Einddatum jaar op uw beschikking: 2021, 2022 of 2023 -> nieuwe einddatum: 31 december 2020
 • Einddatum jaar op uw beschikking: 2024 of later -> nieuwe einddatum: de einddatum van uw beschikking min 3 jaar 

Belastingplan 2023 - wijzigingen in de 30%-regeling

Het Belastingplan 2023 bevat 2 wijzigingen voor de 30%-regeling:

 • vanaf 2023: een jaarlijkse keuze voor toepassing van het arrest 30% of de werkelijke extraterritoriale uitgaven.
 • per 2024: een aftoppingsmaatregel voor inkomende werknemers. Opmerking: voor sommige werknemers gaat deze maatregel pas in vanaf 2026.

Aanverwant artikel: Wijzigingen met betrekking tot uw loonadministratie in 2023

Heeft u een vraag over de 30% regeling?

In onze Kennisbank hebben wij veel vragen beantwoord over de 30% regeling. Onderwerpen zijn onder andere de voorwaarden, termijn, toepassing, fiscale gevolgen etc.

Court: 30% ruling 3 months
30% regeling

Hof: het arrest 30% kan niet worden voortgezet indien de periode tussen het einde van het dienstverband en de nieuwe arbeidsovereenkomst meer dan drie maanden bedraagt

Het Hof oordeelt dat een van de voorwaarden van het arrest 30% is dat er niet meer dan drie maanden mogen liggen tussen het einde van het dienstverband bij de oude werkgever en het sluiten van de arbeidsovereenkomst met de nieuwe werkgever.

30% regeling | Belasting Nederland

Wijzigingen in de 30%-regeling 2019 - maximumtermijn verkort

Wijzigingen in de 30% ruling per 2019 Zoals u wellicht heeft vernomen, is de duur van de 30% ruling per januari 2019 verkort. Dit geldt ook voor degenen die al vóór 2019 de 30%-regeling hebben gekregen. Hieronder kunt u zien wat er is veranderd en wat dit voor u betekent. Uw...

Vragen beantwoord in onze kennisbank

 1. 30% regeling eindigt wanneer de werknemer met onbetaald verlof wordt gestuurd
 2. Is er een minimum verblijfsduur in Nederland om gebruik te kunnen maken van de 30% regeling?
 3. Wie is een jonge master voor wie een lager loon wordt gevraagd?
 4. Wat is de uiterste termijn voor het indienen van de aanvraag?
 5. Hoe lang duurt de aanvraag voor de 30% regeling? Wanneer krijg ik een antwoord?
 6. Wanneer ik mijn werkgever verlaat, krijg ik dan een bevestiging van de belastingdienst dat de 30% regeling eindigt?
 7. Spaargeld en 30% regeling. Buitenlandse bankrekeningen. Wat aan te geven?
 8. 30% regeling en verandering van werkgever: toegekend voor 8 of voor 5 jaar?
 9. Waar kan ik een kopie van de 30% regeling beschikking krijgen?
 10. Kan de 30% regeling worden verlengd?
 11. Is het mogelijk om de 30% regeling te krijgen als ik via mijn eigen BV werk?
 12. Ik ben een jonge master met 30% regeling. Wat gebeurt er als ik 30 word? Zal de salariseis hoger zijn?
 13. Is de 30% regeling van toepassing op ten laste komende echtgenoten? Kan de echtgenoot ook een buitenlands rijbewijs inwisselen?
 14. Kan ik de 30% regeling behouden als ik zelfstandig ondernemer word?
 15. Hoe wordt de 30% vergoeding geregeld tussen werkgever en werknemer?
 16. Wat zijn de gevolgen van de 30% regeling voor mijn salaris?
 17. Ik ben eerder in Nederland geweest. Heeft dit invloed op de maximale periode dat ik de 30% regeling kan krijgen?
 18. 30% regeling voor een terugkerende expat - hoe wordt de periode van 25 jaar berekend?
 19. Is de 30% regeling van toepassing als ik een tijdelijk contract heb?
 20. Maakt een nieuwe aanvraag voor de 30% regeling een kans als een eerdere aanvraag in het verleden is afgewezen (en meer specifiek, als de regeling sindsdien is gewijzigd)?
 21. De afstandseis van 150 km in de 30% regeling leidt volgens de advocaat-generaal niet tot een duidelijke overcompensatie
 22. Hoe kan ik bewijzen dat ik aan de 150 km-eis voldoe?
 23. 25-jaarstermijn van de kortingsregeling van de 30% regeling leidt niet tot verboden discriminatie
 24. Voortzetting van de 30% regeling is in strijd met de eis van drie maanden
 25. 30% regeling voor terugkerende Nederlander
 26. Wat zijn de gevolgen voor de werkloosheidsuitkering en het bedrijfspensioen als ik de 30% regeling heb?
 27. Kan ik de hypotheekrente voor mijn hoofdverblijfplaats aftrekken als ik de 30% regeling heb?
 28. Kunnen dubbele huisvestingskosten belastingvrij worden vergoed naast de 30% regeling?
 29. De 30% regeling wordt berekend over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Wat houdt dit in?
 30. Kan de 30% regeling met terugwerkende kracht worden toegekend?
 31. Is de 30% regeling van toepassing op een ontslagvergoeding?
 32. Kom ik in aanmerking voor de 30% regeling?
 33. Welke kosten kunnen als extra-territoriale kosten worden beschouwd?
 34. Als de werknemer van werkgever verandert, moet dan een nieuwe 30% aanvraag worden ingediend?
 35. Is het mogelijk om een pensioen op te bouwen over de 30% vergoeding?
 36. Geldt de 30% regeling ook voor personen die aan alle voorwaarden voldoen maar permanent ingezetenen worden?
 37. Verlies ik de 30% regeling als ik de Nederlandse nationaliteit krijg?
 38. Internationaal schoolgeld en de 30% regeling
 39. Kan de 30% regeling worden toegepast in de salarisadministratie gedurende de aanvraag?
 40. Kan ik nog steeds de 30% regeling aanvragen als ik al in Nederland ben?
 41. Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de 30% regeling?
 42. Wat is er veranderd met betrekking tot de 30% regeling vanaf 1 januari 2012?
 43. Kan de 30% vergoeding lager zijn dan 30%?