De 30% regeling

Belastingvrije vergoeding van 30 procent voor ingekomen werknemers

De 30% regeling is een belastingvoordeel voor inkomende werknemers die in Nederland werken. Als aan de gestelde eisen is voldaan, mag de werkgever een onbelaste vergoeding toekennen ter grootte van 30 procent van het loon dat onder de Nederlandse loonheffing valt. Het gevolg is dat het belastbare deel van het loon wordt verlaagd naar 70% en daarbovenop de 30% vergoeding wordt uitgekeerd zodat het totaal 100% blijft. De belastingvrije vergoeding wordt beschouwd als een vergoeding voor extraterritoriale kosten die een buitenlandse werknemer heeft om buiten zijn eigen land te werken. De werkgever kan in plaats daarvan ook deze extraterritoriale kosten vergoeden, maar om dit te kunnen doen, moet de werknemer alle bonnen aan de werkgever overleggen zodat deze kunnen worden gecontroleerd en vervolgens worden vergoed. Dit is natuurlijk veel extra werk, zeker als het voor meerdere medewerkers moet worden gedaan. Het is daarom gebruikelijker om de 30% regeling aan te vragen. De 30% vergoeding wordt zodanig in het salaris verwerkt dat de kosten voor de werkgever niet hoger worden, terwijl de werknemer een hoger netto salaris heeft.

Job interview expat 30 percent ruling

Profiteer van onze kennis en ervaring met de 30% regeling!

Expatax kan u helpen bij de gehele aanvraag procedure. We hebben veel ervaring met de 30% regeling en het aanvraagproces, aangezien we veel bedrijven als klant hebben voor wie we alle verzoeken namens hun werknemers afhandelen. We hebben meer dan 15 jaar ervaring en hebben duizenden aanvragen ingediend met een hoog slagingspercentage.

Specifieke kennis en ervaring

Om voor de regeling in aanmerking te komen moet de expatriate een werknemer zijn die vanuit het buitenland wordt aangeworven of door een werkgever wordt overgeplaatst om in Nederland te werken en die over specifieke deskundigheid beschikt die schaars is of ontbreekt op de arbeidsmarkt in Nederland. 

Salaris

Voor de beoordeling of een ingekomen werknemer beschikt over specifieke deskundigheid die schaars of afwezig is op de arbeidsmarkt in Nederland, is op 1 januari 2012 een minimumsalarisvereiste ingevoerd. Deze salariseis is in de plaats gekomen van de verplichting om het opleidingsniveau en relevante werkervaring aan te tonen.

Vereist belastbaar loon20242023202220212020
Salaris exclusief toelage moet meer zijn dan:
(70% salaris + 30% toelage = 100% bruto)
€ 46.107 (wat bruto € 65.868 is)41.954 euro (bruto 59.935 euro).€ 39.467 (dat is bruto € 56.382)€ 38.961 (dat is bruto € 55.659)€ 38.347 (dat is bruto € 54.781)
Voor werknemers jonger dan 30 jaar die een masterdiploma hebben, bedraagt het minimum vereiste fiscale loon (70%)€ 35.048 (wat bruto € 50.069 is)31.891 euro (bruto 45.559 euro)30.001 euro (dat is bruto 42.859 euro)€ 29.616 (dat is bruto € 42.309)€ 29.149 (dat is bruto € 41.641)
Stijging ten opzichte van vorig jaar9.90%6.30%1.30%1.60%

Als u wetenschappelijk onderzoek verricht in een specifieke onderzoeksinstelling, is een salariseis niet van toepassing. 

De belastingvrije vergoeding mag minder zijn dan 30%

Aangezien de wet een minimum belastbaar loon voorschrijft en geen melding maakt van het brutoloon en tevens bepaalt dat in het kader van de 30% regeling een belastingvrije vergoeding kan worden uitgekeerd van ten hoogste 30%, is het mogelijk de belastingvrije som te verlagen tot een lager percentage, zodat het vereiste minimum belastbaar loon wordt bereikt.

Voor werkgevers en HR-managers hebben wij een beveiligd online portaal ontwikkeld waar de voortgang van elke aanvraag voor de 30%-regeling kan worden gevolgd, documenten kunnen worden geüpload en gedownload en vragen kunnen worden gesteld met betrekking tot elke individuele aanvraag. U krijgt de informatie die u zoekt, omdat u 24/7 toegang hebt tot het portaal.

Overige voorwaarden

Er zijn nog andere eisen waaraan moet worden voldaan, zoals dat de werknemer vooraf minimaal 150 km van de Nederlandse grens heeft gewoond (gedurende ten minste 16 maanden in de 24 maanden voor aanvang van de werkzaamheden in Nederland). Ook is van belang of de werknemer eerder in Nederland heeft verbleven of niet. En er zijn specifieke regels wanneer de werknemer van werkgever verandert.

U hebt een geldige beschikking van de belastingdienst waarin de 30% regeling is toegekend. De duur staat op deze toekenning vermeld. Als u eerder stopt met werken, stopt ook de 30% regeling.

Er moet een addendum bij de arbeidsovereenkomst worden gemaakt. Het is niet toegestaan om het in de arbeidsovereenkomst vermelde brutosalaris op te splitsen in een belastbaar deel van 70% en een niet-belastbaar deel van 30%. In plaats daarvan moet het brutosalaris worden teruggebracht tot 70% en mag daarbovenop een belastingvrije vergoeding van 30% worden betaald. Het gevolg is dat alle rechten die op het brutosalaris zijn gebaseerd, zoals pensioen en sociale zekerheid, ook worden verlaagd.

Komt u in aanmerking voor de 30% regeling?

Volg ons online stappenplan om direct te weten te komen of u mogelijk in aanmerking komt voor de 30% regeling.

Termijn

Als de 30% regeling na 1 januari 2019 wordt toegekend, is uw beschikking maximaal 5 jaar geldig.

Aanverwant artikel: Wijzigingen in de 30% regeling per 1 januari 2019

Als de 30% regeling is toegekend tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2019 is de duur van uw subsidie maximaal 8 jaar. Als gevolg van een overgangsregeling kan de einddatum van de beschikking veranderen, hieronder kunt u zien wat uw nieuwe einddatum zal zijn. U krijgt geen nieuwe beschikking waarop dit staat vermeld, dus het is aan u en uw werkgever om de nieuwe einddatum in de gaten te houden.

 • Einddatum jaar op uw beschikking: 2019 of 2020 -> nieuwe einddatum: blijft dezelfde als vermeld op uw subsidie
 • Einddatum jaar op uw beschikking: 2021, 2022 of 2023 -> nieuwe einddatum: 31 december 2020
 • Einddatum jaar op uw beschikking: 2024 of later -> nieuwe einddatum: de einddatum van uw beschikking min 3 jaar 

Belastingplan 2024 - wijzigingen in de 30%-regeling

Vanaf 1 januari 2024 wordt de 30%-regeling als volgt uitgefaseerd:

 • Gedurende niet meer dan de eerste 20 maanden zal de belastingvrije vergoeding niet meer bedragen dan 30% van het belastbare salaris;
 • Gedurende niet meer dan de volgende 20 maanden zal de belastingvrije vergoeding niet meer bedragen dan 20% van het belastbare salaris; en
 • Voor niet meer dan de resterende 20 maanden zal de belastingvrije vergoeding niet hoger zijn dan 10% van het belastbare salaris.

De looptijd van de 30% regeling is maximaal 5 jaar (60 maanden). Bij een toekenning met een kortere looptijd dan 60 maanden gelden dezelfde percentages en termijnen. Het recht op toepassing van de 30%-beschikking stopt op het moment dat de looptijd van de 30%-beschikking is verstreken. Dit gebeurt als een ingekomen werknemer eerder in Nederland woonde. Dit betekent dat de ingekomen werknemer bij een duur van 4 jaar recht heeft op de belastingvrije som van maximaal 30% van het belastbare loon gedurende maximaal 20 maanden, de daaropvolgende 20 maanden op een belastingvrije som van maximaal 20% van het belastbare loon en de resterende 8 maanden recht heeft op een belastingvrije som van maximaal 10%. Een werknemer die eerder een vergoeding van 30% heeft ontvangen, kan na een onderbreking in de toekomst opnieuw in aanmerking komen als ingekomen werknemer.

Belastingplan 2023 - wijzigingen in de 30%-regeling

Het Belastingplan 2023 bevat 2 wijzigingen voor de 30%-regeling:

 • vanaf 2023: een jaarlijkse keuze voor toepassing van het arrest 30% of de werkelijke extraterritoriale uitgaven.
 • per 2024: een aftoppingsmaatregel voor inkomende werknemers. Opmerking: voor sommige werknemers gaat deze maatregel pas in vanaf 2026.

Aanverwant artikel: Wijzigingen met betrekking tot uw loonadministratie in 2023

Heeft u een vraag over de 30% regeling?

In onze Kennisbank hebben wij veel vragen beantwoord over de 30% regeling. Onderwerpen zijn onder andere de voorwaarden, termijn, toepassing, fiscale gevolgen etc.

Court: 30% ruling 3 months
30% regeling

Hof: het arrest 30% kan niet worden voortgezet indien de periode tussen het einde van het dienstverband en de nieuwe arbeidsovereenkomst meer dan drie maanden bedraagt

Het Hof oordeelt dat een van de voorwaarden van het arrest 30% is dat er niet meer dan drie maanden mogen liggen tussen het einde van het dienstverband bij de oude werkgever en het sluiten van de arbeidsovereenkomst met de nieuwe werkgever.

Vragen beantwoord in onze kennisbank

 1. 30% regeling eindigt wanneer de werknemer met onbetaald verlof wordt gestuurd
 2. Is er een minimum verblijfsduur in Nederland om gebruik te kunnen maken van de 30% regeling?
 3. Wie is een jonge master voor wie een lager loon wordt gevraagd?
 4. Wat is de uiterste termijn voor het indienen van de aanvraag?
 5. Hoe lang duurt de aanvraag voor de 30% regeling? Wanneer krijg ik een antwoord?
 6. Wanneer ik mijn werkgever verlaat, krijg ik dan een bevestiging van de belastingdienst dat de 30% regeling eindigt?
 7. Spaargeld en 30% regeling. Buitenlandse bankrekeningen. Wat aan te geven?
 8. 30% regeling en verandering van werkgever: toegekend voor 8 of voor 5 jaar?
 9. Waar kan ik een kopie van de 30% regeling beschikking krijgen?
 10. Kan de 30% regeling worden verlengd?
 11. Is het mogelijk om de 30% regeling te krijgen als ik via mijn eigen BV werk?
 12. Ik ben een jonge master met 30% regeling. Wat gebeurt er als ik 30 word? Zal de salariseis hoger zijn?
 13. Is de 30% regeling van toepassing op ten laste komende echtgenoten? Kan de echtgenoot ook een buitenlands rijbewijs inwisselen?
 14. Kan ik de 30% regeling behouden als ik zelfstandig ondernemer word?
 15. Hoe wordt de 30% vergoeding geregeld tussen werkgever en werknemer?
 16. Wat zijn de gevolgen van de 30% regeling voor mijn salaris?
 17. Ik ben eerder in Nederland geweest. Heeft dit invloed op de maximale periode dat ik de 30% regeling kan krijgen?
 18. 30% regeling voor een terugkerende expat - hoe wordt de periode van 25 jaar berekend?
 19. Is de 30% regeling van toepassing als ik een tijdelijk contract heb?
 20. Maakt een nieuwe aanvraag voor de 30% regeling een kans als een eerdere aanvraag in het verleden is afgewezen (en meer specifiek, als de regeling sindsdien is gewijzigd)?
 21. De afstandseis van 150 km in de 30% regeling leidt volgens de advocaat-generaal niet tot een duidelijke overcompensatie
 22. Hoe kan ik bewijzen dat ik aan de 150 km-eis voldoe?
 23. 25-jaarstermijn van de kortingsregeling van de 30% regeling leidt niet tot verboden discriminatie
 24. Voortzetting van de 30% regeling is in strijd met de eis van drie maanden
 25. 30% regeling voor terugkerende Nederlander
 26. Wat zijn de gevolgen voor de werkloosheidsuitkering en het bedrijfspensioen als ik de 30% regeling heb?
 27. Kan ik de hypotheekrente voor mijn hoofdverblijfplaats aftrekken als ik de 30% regeling heb?
 28. Kunnen dubbele huisvestingskosten belastingvrij worden vergoed naast de 30% regeling?
 29. De 30% regeling wordt berekend over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Wat houdt dit in?
 30. Kan de 30% regeling met terugwerkende kracht worden toegekend?
 31. Is de 30% regeling van toepassing op een ontslagvergoeding?
 32. Kom ik in aanmerking voor de 30% regeling?
 33. Welke kosten kunnen als extra-territoriale kosten worden beschouwd?
 34. Als de werknemer van werkgever verandert, moet dan een nieuwe 30% aanvraag worden ingediend?
 35. Is het mogelijk om een pensioen op te bouwen over de 30% vergoeding?
 36. Geldt de 30% regeling ook voor personen die aan alle voorwaarden voldoen maar permanent ingezetenen worden?
 37. Verlies ik de 30% regeling als ik de Nederlandse nationaliteit krijg?
 38. Internationaal schoolgeld en de 30% regeling
 39. Kan de 30% regeling worden toegepast in de salarisadministratie gedurende de aanvraag?
 40. Kan ik nog steeds de 30% regeling aanvragen als ik al in Nederland ben?
 41. Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de 30% regeling?
 42. Wat is er veranderd met betrekking tot de 30% regeling vanaf 1 januari 2012?
 43. Kan de 30% vergoeding lager zijn dan 30%?

33 reacties

 1. Hallo allemaal,
  Mijn naam is Donald en ik woon en werk sinds januari 2020 in Nederland.
  Ik ben 25, ik heb een masterdiploma in Italië en ik kom in aanmerking voor de 30%-regeling.
  Ik heb in april al een 30%Ruling aangevraagd, maar nog geen bevestiging ontvangen.
  Mijn vraag is: kan ik het toch krijgen als ik ondertussen van baan verander?

  1. voor zover ik weet wel, als je op tijd hebt aangevraagd is je volgende aanvraag ook geldig. maar ik ben geen expert 🙂

  2. Als je tijdens de aanvraagprocedure voor de 30% ruling van baan verandert, kun je de ruling ook bij je nieuwe werkgever aanvragen. Als de ruling wordt toegekend voor je eerste baan, dan wordt deze ook toegekend voor je volgende baan als je nog steeds aan alle voorwaarden voldoet. Je hoeft dus niet te wachten met het veranderen van werkgever totdat je van de belastingdienst de bevestiging hebt gekregen dat de 30% ruling is toegekend.

  3. *De werknemer moet overgeplaatst of geworven worden vanuit het buitenland naar een Nederlandse werkgever
   Je kunt alleen aanspraak maken op de 30%-regeling als je vanuit het buitenland wordt overgeplaatst of aangenomen. Je moet aantonen dat je buiten Nederland woonde voordat je in Nederland ging werken. Verder mag de werknemer niet langer dan acht maanden van de laatste 24 maanden voorafgaand aan de indiensttreding in Nederland binnen 150 km van de Nederlandse grens hebben gewoond.* - Naar mijn mening zie ik niet dat je hiervoor in aanmerking komt.

   1. Voor zover ik heb begrepen is Donald in januari 2020 in Nederland gaan wonen en werken. Daarvoor woonde hij in Italië. Hij heeft de 30% ruling aangevraagd binnen 4 maanden nadat hij is gaan werken. Als Donald de baan heeft gevonden voordat hij naar Nederland is verhuisd, wat ik aanneem, dan is hij geworven uit het buitenland. Als hij de baan heeft gevonden nadat hij naar Nederland is verhuisd, dan zou hij inderdaad niet in aanmerking komen. Hij zou dan als lokaal ingehuurd worden beschouwd.

 2. Als ik net 30 ben geworden (2020) en mijn salaris zal het komende jaar niet stijgen, loop ik dan het risico dat ik mijn 30% belastingaftrek voor altijd kwijtraak?

  Als ik in 2022 opnieuw aan de criteria voldoe, kan ik dan profiteren van de belastingvermindering, ook al voldoe ik er 1 jaar niet meer aan?

  Hartelijk dank voor uw antwoord en expertise,

  1. Als je (maandelijkse) salaris niet het vereiste salaris voor werknemers van 30 jaar en ouder bereikt, dan verlies je inderdaad de 30% regeling. Dit verandert niet als je salaris in een toekomstig jaar wel toereikend is.

   Zie https://expatax.nl/knowledge-base/i-am-young-master-with-30-ruling-what-happens-if-i-become-30-will-the-salary-requirement-be-higher/

   De oplossing zou kunnen zijn om het belastingvrije bedrag te verlagen tot een lager percentage, zodat het belastbare salaris boven het vereiste niveau blijft: https://expatax.nl/knowledge-base/can-the-30-ruling-be-less-than-30/

   1. Hallo,
    Een aanvullende vraag: als het salaris binnen 3 maanden na het bereiken van de 30-jarige leeftijd stijgt bij een nieuwe werkgever, kan de werknemer dan aanspraak maken op de 30%-regeling?
    Bedankt voor alle opheldering tot nu toe!

 3. Hey, ik heb dus de 30% sinds april 2016, en nu ga ik ook van baan en verblijfsstatus veranderen - van onderzoeker naar kennismigrant.

  Op de meeste plaatsen begrijp ik dat ik de vergoeding maximaal zou krijgen tot april 2021 (5 jaar in totaal). Ik raak de draad een beetje kwijt in dit deel: De 30%-faciliteit kan onder bepaalde voorwaarden van toepassing blijven op een werknemer die tijdens de looptijd van het besluit van werkgever verandert. In dat geval moet de nieuwe werkgever samen met de werknemer een nieuwe aanvraag indienen.

  Ik zal inderdaad het formulier invullen, maar het zou ook goed zijn om al wat meer te weten en te kijken of ik de zaak wat sterker kan maken. Alle hulp zou echt gewaardeerd worden.

  1. Als je binnen 3 maanden na je laatste werkdag bij je vorige werkgever een baan vindt, kun je de 30%-regeling opnieuw aanvragen bij je nieuwe werkgever. De voorwaarden zijn dezelfde als in het artikel hierboven.

   1. Het enige wat kan gebeuren is dat je een aantal jaren verliest. Voorbeeld: ik had de regel goedgekeurd in september 2018 en was van toepassing voor 8 jaar (tot 2026). In augustus 2020 veranderde ik van baan en mijn nieuwe werkgever diende een nieuwe aanvraag in, en het lijkt erop dat ik 3 jaar ben kwijtgeraakt (de regel is slechts van toepassing tot aug. 2023). Is dit juridisch correct?

   2. Wat als je een baan vindt, maar pas na 4 maanden? Of 5 en al in NL bent? Ik had het eerder en verloor toen mijn baan dankzij colona. Kun je het nog krijgen?

    1. Alleen als je binnen 3 maanden na de laatste fysieke werkdag bij de vorige werkgever een baan regelt, kun je de 30% regeling aanvragen bij je nieuwe werkgever op basis van verandering van werkgever. Als het langer duurt om een nieuwe baan te regelen dan vervalt de 30% regeling (zolang je in Nederland bent). Reden is dat de overheid er dan vanuit gaat dat je vaardigheden niet langer schaars zijn.

 4. Ik werk momenteel bij een wereldwijd bedrijf in Turkije. Ik heb in 2019 vier maanden in NL gewerkt binnen een seconment programma van april tot augustus onder dezelfde werkgever als korte termijn werknemer. Het is nu 14 maanden geleden dat ik terug ben gekomen naar mijn land. Nu overweeg ik om te solliciteren naar een baan in NL vanaf half oktober 2021. Als vereiste voor belastingvoordeel stond er dat "de werknemer vooraf minimaal 150 km van de Nederlandse grens heeft gewoond (gedurende ten minste 16 maanden in de 24 maanden voor aanvang van het werk in Nederland)".

  Volgens bovenstaande eis, aangezien ik vorig jaar een werkvergunning en een verblijfsvergunning voor 4 maanden had, kan het dan een probleem zijn om dit belastingvoordeel te hebben?

  1. De periode dat je in Nederland hebt gewerkt wordt niet meegeteld om te berekenen of je lang genoeg buiten Nederland hebt verbleven. Je komt dus in aanmerking voor de eis dat je 16 van de 24 maanden meer dan 150 km van de Nederlandse grens moet hebben gewoond. De periode dat je in Nederland verbleef is wel van invloed op de maximale termijn dat je de 30% regeling krijgt als je weer in Nederland komt werken. Deze maximale termijn wordt verminderd met 4 maanden.

   1. Hoi Arjan,

    Ik vraag me af of mijn situatie hier vergelijkbaar is... Ik woonde en werkte tussen april '19 en augustus '20 in Nederland en profiteerde van de 30%-regeling. Ik ben verhuisd, heb me uitgeschreven uit Nederland en werk nu in een ander bedrijf in Polen. Ik wil over enige tijd graag terugkomen naar Nederland, maar ik dacht dat het minstens 16 maanden moet duren voordat ik de regeling opnieuw kan aanvragen (ondanks dat ik aan andere eisen voldoe).
    Dus begrijp ik het goed dat het niet uitmaakt, alleen de tijd die ik al profiteer van de regeling wordt afgetrokken van de 5 jaar die ik er al van zou kunnen profiteren?

    Hartelijk dank

    1. Correct Ania, alleen de tijd die je al hebt geprofiteerd van de ruling wordt afgetrokken van de maximale periode van 5 jaar. Het feit dat je binnen 16 maanden terugkeert naar Nederland is geen probleem.

 5. In 2019 ligt mijn brutosalaris onder het minimaal vereiste brutosalaris. Vandaar dat mijn werkgever mijn 30% uitkering heeft verlaagd naar ongeveer 25%.

  In 2020 is mijn brutoloon hoger dan het minimaal vereiste brutoloon. Mijn werkgever blijft echter gebruik maken van 25% toeslag, in plaats van 30%. Dit betekent dat mijn salaris zwaarder belast wordt.

  Kan dit belastingverschil worden teruggevorderd van de belastingaangifte van 2020?

  1. Goed om te zien dat de werkgever de belastingvrije som heeft verlaagd naar een lager percentage zodat de regeling kan worden gebruikt. Het hangt af van de overeenkomst tussen jou en je werkgever of ze het percentage moeten veranderen in een hoger getal als je salaris omhoog gaat. Er is geen automatisch recht. Alleen je werkgever kan deze berekening maken. Het is niet mogelijk om het verschil te claimen in je persoonlijke belastingaangifte.

 6. Bij mijn huidige werkgever heb ik geen 30%-regeling omdat mijn belastbaar loon niet voldoet aan de voorwaarden van de 30%-regeling. Nu overweeg ik van werkgever te veranderen. Kan ik in de toekomst gebruikmaken van de voordelen van de 30%-regeling als mijn salaris aan de voorwaarde voldoet? Zou dit gevolgen hebben omdat ik de afgelopen 2 jaar in Nederland heb gewoond zonder gebruik te maken van de 30%-regeling? Wat zou het minimum belastbaar salaris zijn? Is dit gebaseerd op het jaar waarin ik naar Nederland ben verhuisd of op het huidige jaar?

  1. Om in aanmerking te komen voor de 30% regeling moet je aan alle voorwaarden voldoen op het moment dat je in Nederland aankomt. Als je salaris op dat moment te laag is, kom je inderdaad niet in aanmerking. Een salarisverhoging op een later moment verandert hier niets aan zolang je in Nederland woont. Het salarisniveau moet op elk moment worden bereikt. Het is een doorlopende controle.

 7. Hey allemaal, vraagje: kan ik de toegekende 30% regeling verliezen als ik meer dan 4 weken buiten Nederland verblijf? Ik ben van plan om met kerst naar mijn thuisland te gaan en in totaal 4 weken te blijven.. alvast bedankt!

 8. Hallo allemaal,

  Als ik in januari of februari 2021 in Amsterdam ga werken, kom ik dan nog steeds in aanmerking voor een 30 %-beschikking?

  bedankt,

  1. Hoi Gos,

   Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je inderdaad in aanmerking komen voor de 30%-regeling. Alleen het vereiste minimum belastbaar salaris zal in 2021 hoger zijn omdat dit elk jaar wordt geïndexeerd.

 9. Hoi,

  Wordt de tijd die ik in Nederland heb gestudeerd tussen 2010 en 2014 (vier jaar) afgetrokken van mijn 30%-periode - d.w.z. teruggebracht van 5 jaar naar 1 jaar?

  Ik voldoe aan alle 30%-criteria wat betreft de tijd die ik buiten NL heb doorgebracht (2+ jaar) voordat ik hier werd aangenomen, enz.
  Alle hulp/advies zou zeer op prijs worden gesteld als u dit hebt meegemaakt of soortgelijke situaties kent.

  Ik heb de 30%-regeling in september aangevraagd, nadat ik onlangs met mijn nieuwe baan hier in Nederland was begonnen.

  Alvast bedankt.

  1. Ja, de tijd dat je in Nederland hebt gestudeerd wordt afgetrokken van de maximale periode dat je gebruik kunt maken van de 30% regeling. De regels kijken naar de periode van eerder verblijf, niet naar de periode van eerder gebruik van de 30% regeling.

 10. Hallo,
  Mijn vrouw is Nederlands staatsburger en ik kom naar Nederland als lid van gezinshereniging, kan ik profiteren van de regeling na het vinden van een baan in Nederland die voldoet aan de minimumsalarisvereisten.
  Met vriendelijke groeten

  1. Hoi Dogu. Om in aanmerking te komen voor de 30% regeling moet je een ingekomen werknemer zijn, wat betekent dat je een baan in Nederland moet hebben gevonden voordat je hierheen verhuist. Als je een baan vindt nadat je in Nederland bent aangekomen dan ben je lokaal ingehuurd en dus geen inkomende werknemer en dan krijg je de 30% regeling niet.

 11. Ik ben momenteel in het Schengengebied (afstand veel groter dan 150 km van Nederland), en ik kom eigenlijk uit Azië. Ik ben van plan naar Nederland te komen op zoek naar een baan.

  Daarom is mijn vraag: "Kom ik in aanmerking voor de 30%-regeling op mijn werkzoekende VISA (uiteraard nadat ik werk heb gevonden)?

  1. Hallo Elijah. Om in aanmerking te komen voor de 30% regeling moet je een ingekomen werknemer zijn, wat betekent dat je een baan in Nederland moet hebben gevonden voordat je hierheen verhuist. Als je een baan vindt nadat je in Nederland bent aangekomen dan ben je lokaal ingehuurd en dus geen inkomende werknemer en dan krijg je de 30% regeling niet. Als je in Nederland hebt gestudeerd en hier een adres hebt, word je behandeld als lokaal ingehuurd als je een baan vindt tijdens je werkzoekvisum.

 12. Mijn man heeft de 30% tax ruling en zowel hij als ik hebben ons Zuid-Afrikaanse rijbewijs ingeruild. Kan onze 20-jarige studerende dochter, die afhankelijk is van ons en ingeschreven staat op ons adres, haar rijbewijs ook inwisselen?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *