Wettelijke vormen van zakendoen

Er zijn twee soorten rechtsvormen:

 • Rechtsvormen waarbij geen rechtspersoon betrokken is. Uw gehele persoonlijke vermogen is aansprakelijk voor verplichtingen. 
  - Eenmanszaak of freelancer
  - Vennootschap Onder Firma (VOF) of maatschap met gemeenschappelijke onderneming
  - Commanditaire Vennootschap (CV) voor commanditaire vennootschap
  - Maatschap of vennootschap
 • Rechtsvormen met een rechtspersoon: u bent aansprakelijk voor de bedragen die u hebt belegd. Net als een individu heeft een rechtsvorm met een rechtspersoon onafhankelijke rechten en plichten.
  - Besloten Vennootschap (BV) of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
  - Vereniging of associatie
  - Stichting of stichting 

Enige handelaar

Er kunnen meerdere mensen in uw bedrijf werken, maar u bent de enige eigenaar. Als eigenaar heeft u recht op de winst die uw bedrijf maakt.

Belastingen

U betaalt inkomstenbelasting over de winst. In bepaalde omstandigheden hebt u recht op de belastingaftrek voor zelfstandigen.

Aansprakelijkheid

Er is geen onderscheid tussen uw bedrijfs- en uw privévermogen. Als u zakelijke verplichtingen hebt, kunnen uw schuldeisers eisen dat u deze betaalt uit uw privévermogen. Heeft u persoonlijke verplichtingen, dan kunnen uw schuldeisers een beroep doen op uw bedrijfsvermogen.

Als u bent gehuwd op basis van een gemeenschappelijk vermogen, kunnen schuldeisers ook aanspraak maken op het vermogen van uw partner. Bent u gehuwd op basis van een huwelijkscontract, dan valt het persoonlijk vermogen van uw partner geheel of gedeeltelijk buiten de sfeer van de zakelijke aansprakelijkheid. Als u bent getrouwd op basis van een gemeenschappelijk vermogen, kunt u nog steeds een huwelijkscontract sluiten. Vraag een notaris om meer informatie.

Voor meer gedetailleerde informatie zie de pagina over freelancen.

Vennootschap onder firma (VOF)

U runt een bedrijf met een of meer andere personen. Dit maakt u partners. Elke vennoot brengt geld, goederen en/of mankracht in de onderneming in. Een partnerschapscontract is niet verplicht, maar wel noodzakelijk.

In de overeenkomst worden de duur van de commanditaire vennootschap, de inbreng, het gezag, de winstdeling en de regelingen voor het uittreden van de vennoten vastgelegd. De winst wordt verdeeld volgens een formule die in het vennootschapscontract is opgenomen. U kunt een notaris vragen het contract op te stellen of dit zelf doen aan de hand van een modelcontract.

Belastingen

Over het algemeen beschouwt de belastingdienst elke partner als een zelfstandige ondernemer. Elke vennoot kan dus profiteren van belastingvoordelen voor zelfstandigen. Elke partner betaalt inkomstenbelasting over zijn of haar deel van de winst. Ga naar de belastingdienst voor meer informatie.

Aansprakelijkheid

De vennoten zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen van de VOF. Indien het vermogen van de maatschap ontoereikend is, kunnen schuldeisers een vordering instellen op het persoonlijk vermogen van de vennoten in de VOF.

Als u bent gehuwd op basis van gemeenschap van goederen, kunnen schuldeisers ook aanspraak maken op het vermogen van uw partner. Bent u gehuwd op basis van een huwelijksvermogensstelsel, dan valt het persoonlijk vermogen van uw partner geheel of gedeeltelijk buiten de bedrijfsaansprakelijkheid.

Als u getrouwd bent op basis van gemeenschap van goederen, kunt u nog steeds een huwelijksregeling treffen. Vraag een notaris om meer informatie.

De man-vrouw firma

Twee gehuwden, samenwonenden of geregistreerde partners die een onderneming starten, kunnen met elkaar een VOF aangaan, de zogenaamde man-vrouwzaak. Als zij beiden aanspraak willen maken op de belastingaftrek voor zelfstandigen, moeten zij gelijke taken verrichten binnen de onderneming.

Het nadeel van de man-vrouw constructie is dat zij beiden hoofdelijk aansprakelijk zijn, ook al zijn zij gehuwd op basis van een huwelijkscontract.

Commanditaire vennootschap

De commanditaire vennootschap (CV) is een bijzondere vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Er zijn twee soorten vennoten:

 • actieve partners 
 • commanditaire of stille vennoten.

De actieve partner is actief als ondernemer. De slapende partner blijft op de achtergrond en heeft de neiging de onderneming te financieren. Hij heeft veel minder bevoegdheden en draagt minder risico. Hij mag niet optreden als actieve vennoot en zijn naam mag niet worden gebruikt in de naam van de maatschap.

Een commanditaire vennootschap ontwikkelt zich meestal uit een eenmanszaak of een vennootschap onder firma wanneer een stille vennoot toetreedt tot het bedrijf om extra financiering voor groei te verschaffen.

Een partnerschapsovereenkomst is niet verplicht, maar wel essentieel. In de overeenkomst worden de duur van de commanditaire vennootschap, de inbreng, de bevoegdheid, het winstaandeel en de regelingen voor uittreding van de twee soorten vennoten vastgelegd. U kunt een notaris vragen de overeenkomst op te stellen of dit zelf doen aan de hand van een modelovereenkomst.

Belastingen

In het algemeen beschouwt de belastingdienst actieve partners als zelfstandige ondernemers. Actieve vennoten kunnen daarom aanspraak maken op de fiscale zelfstandigenaftrek, de fiscale oudedagsreserve, de werkende partnertoeslag en de ontslagvergoeding. Elke actieve vennoot betaalt inkomstenbelasting over zijn of haar deel van de winst.

Als de stille vennoot alleen kapitaal voor de onderneming verschaft zonder enige aansprakelijkheid tegenover de bedrijfsschuldeisers, beschouwt het nieuwe belastingstelsel de stille vennoot niet als ondernemer. Het beschouwt hem of haar als medegerechtigde.

De ondernemer is de belastingplichtige voor wiens rekening de onderneming wordt gedreven en die rechtstreeks verplichtingen aangaat.

Aansprakelijkheid

De actieve vennoot is hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen van de onderneming. De stille vennoot is niet aansprakelijk tegenover derden. Zijn enige risico is het verlies van het geld dat hij heeft geïnvesteerd.

Als u bent gehuwd op basis van een gemeenschappelijk vermogen, kunnen schuldeisers ook aanspraak maken op het vermogen van uw partner. Bent u gehuwd op basis van een huwelijkscontract, dan valt het persoonlijk vermogen van uw partner geheel of gedeeltelijk buiten het gebied van de zakelijke aansprakelijkheid.

Als u getrouwd bent op grond van een gemeenschappelijk vermogen, kunt u toch een huwelijkscontract laten opstellen. Vraag een notaris om details.

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV)

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is een rechtspersoon. Dit beperkt de risico's van aansprakelijkheid. Bij de oprichting moet een BV een aandelenkapitaal hebben. De hoogte van dit kapitaal is flexibel.

Het kapitaal is verdeeld in aandelen die niet vrij kunnen worden overgedragen (hoewel dit in de statuten kan worden aangepast). De aandelen staan op naam en u kunt ze niet zomaar verhandelen. Als u een BV opricht, moet een notaris de statuten opstellen.

Belastingen

U hebt geen recht op belastingaftrek voor zelfstandigen. De vennootschapsbelasting wordt geheven over de winst; de inkomstenbelasting wordt geheven over de salarissen van de bedrijfsleiders.

Als u meer dan 5% van de aandelen in een BV bezit, wordt u geacht een aanmerkelijk belang in de vennootschap te bezitten. Inkomsten uit aanmerkelijk belang (zoals dividenduitkeringen en winsten uit de verkoop van aandelen) worden in de nieuwe inkomstenbelasting belast in box 2 tegen een tarief van 25%.

Aansprakelijkheid

De BV is een rechtspersoon. In principe kunnen schuldeisers alleen aanspraak maken op het vermogen van de BV en niet op dat van de bestuurder(s) of aandeelhouder(s). De aansprakelijkheid van aandeelhouders is beperkt tot het geïnvesteerde bedrag.

Voor meer informatie zie Naamloze vennootschap.

De maatschap

Ondernemers in vrije beroepen (zoals artsen, advocaten en grafisch ontwerpers) richten vaak een vennootschap op.

Het is raadzaam een partnerschapscontract op te stellen waarin de rechten en plichten van de partners zijn vastgelegd.

Belastingen

In het algemeen beschouwt de belastingdienst elke partner als een zelfstandig ondernemer. Elke vennoot heeft recht op de zelfstandigenaftrek. Elke vennoot betaalt inkomstenbelasting over zijn of haar deel van de winst.

Aansprakelijkheid

Er is geen afzonderlijk vennootschappelijk kapitaal. Een vennoot kan in beginsel alleen voor zichzelf verbintenissen jegens derden aangaan. De andere vennoten zijn niet hoofdelijk aansprakelijk voor verbintenissen. Wel is iedere vennoot aansprakelijk voor de maatschapverplichtingen.

Als u bent gehuwd op basis van een gemeenschappelijk vermogen, kunnen schuldeisers ook aanspraak maken op het vermogen van uw partner. Bent u gehuwd op basis van een huwelijkscontract, dan valt het persoonlijk vermogen van uw partner geheel of gedeeltelijk buiten de bedrijfsaansprakelijkheid.

Als u getrouwd bent op basis van gemeenschappelijke boedel, kunt u nog steeds een huwelijkscontract regelen. Vraag een notaris om meer informatie.

Stichting

Een stichting is een rechtspersoon zonder leden die is opgericht met een bepaald kapitaal om een doel te bereiken dat in de statuten is vermeld. Stichtingen hebben meestal ideële of sociale doelstellingen. Een stichting mag winst maken, maar er zijn beperkingen aan de wijze waarop de winst mag worden aangewend. Daarom zijn de stichting en de vereniging niet de ideale rechtsvorm om een bedrijf te beginnen.

Belastingen

Als een stichting een onderneming drijft, moet zij vennootschapsbelasting betalen over de winst. De beslissing of er al dan niet omzetbelasting (BTW) moet worden betaald, kan vrij ingewikkeld zijn.

Aansprakelijkheid

In beginsel zijn de bestuurders van een stichting niet aansprakelijk voor verplichtingen. Indien de stichting echter een onderneming drijft, kunnen de bestuurders onder bepaalde omstandigheden aansprakelijk worden gesteld.

Vereniging

Een vereniging is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen (leden) die een bepaald doel willen verwezenlijken. Een vereniging mag winst maken, maar de winst moet worden gebruikt voor het gemeenschappelijke doel. Het doel mag niet zijn de openbare orde te verstoren of de goede zeden in twijfel te trekken. De winst mag niet onder de leden worden verdeeld.

Er zijn twee soorten associatie:

 • Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid: de vereniging wordt opgericht met statuten die door een notaris worden opgesteld. De vereniging moet zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid: de statuten worden niet door een notaris opgesteld. De verenigingen kunnen zich inschrijven in het handelsregister, maar dit is niet verplicht.

Belastingen

Een vereniging die een onderneming drijft, betaalt vennootschapsbelasting over de winst. De beslissing of al dan niet omzetbelasting (BTW) moet worden betaald, kan vrij ingewikkeld zijn.

Aansprakelijkheid

Zodra een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid in het handelsregister is ingeschreven, zijn de bestuurders en de leden niet meer aansprakelijk voor de verplichtingen. Wanneer een vereniging met beperkte aansprakelijkheid in het handelsregister is ingeschreven, zijn de leidinggevenden en de vereniging hoofdelijk aansprakelijk voor de door de leidinggevenden aangegane verbintenissen. Indien de vereniging niet is ingeschreven, zijn de leidinggevenden hoofdelijk aansprakelijk.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax helpt met:

Recente berichten