Inkomsten uit spaargelden en beleggingen: Vak 3

Box 3: savings and investments

Inkomsten uit spaargelden en beleggingen: Vak 3

Update: Februari 2022

Op 24 december 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de wijze waarop inkomsten uit sparen en beleggen in box 3 worden belast in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en zorgde in die zaak voor onmiddellijke teruggave van rechten. Volgens de Hoge Raad mag alleen het werkelijke rendement op vermogen worden belast, maar wordt niet gespecificeerd hoe dit precies moet worden bepaald.

Belastingen
De uitspraak heeft grote gevolgen, zowel voor de begroting als voor de uitvoering. De uitspraak geldt ook - totdat aanvullende wetgeving van kracht wordt - voor 2021 en daarna. Daarom zullen op dit moment geen definitieve aanslagen worden verstuurd aan mensen met box 3-vermogen. Dit geldt niet als een aanslag dreigt te verjaren of als er sprake is van een belang voor de belastingplichtige. Deze aanslagen zullen opnieuw worden opgelegd zodra daar duidelijkheid over is, en mensen zullen daar dan door de belastingdienst over worden geïnformeerd.

In afwachting van verdere besluitvorming wordt belastingplichtigen gevraagd de voorlopige aanslagen voor 2022 te betalen. Ook wordt hen gevraagd om gewoon hun belastingaangifte over 2021 in te dienen, inclusief hun vermogen. Omdat pas later over de oplossing wordt beslist, worden de definitieve aanslagen 2021 voor mensen met box 3-vermogen waarschijnlijk later opgelegd dan de normale datum van 1 juli. Zij zullen hiervan op de hoogte worden gesteld. Uiteraard zal bij het vaststellen van de definitieve aanslag rekening worden gehouden met de uitspraak. Zo niet, dan kan bezwaar worden gemaakt.

Toekomst
Terwijl het kabinet werkt aan herstel, kijkt het ook vooruit. Het kabinet wil een nieuw systeem invoeren, gebaseerd op werkelijke rendementen. Dit zou op zijn vroegst vanaf 2025 kunnen ingaan. Daarvoor zijn gegevens nodig van onder meer banken en verzekeraars, en moeten de systemen van de belastingdienst worden aangepast. Voor de tussenliggende jaren tot 2025 werkt het kabinet aan aanpassingen via spoedwetgeving. Het kabinet zal voor 1 april 2022 een notitie met de richting van de hersteloperatie naar de Tweede Kamer sturen.

Update 28 april 2022

Bezwaarmakers box 3 krijgen terugvordering voor 4 augustus met spaarvariant

De ongeveer 60.000 mensen die over de belastingjaren 2017-2020 bezwaar hebben gemaakt tegen de heffing in box 3, krijgen voor 4 augustus automatisch rechtsherstel volgens de zogenoemde 'spaarvariant'. Hierbij krijgen vooral mensen met spaargeld geld terug. Dit herstel geldt ook voor nog niet vastgestelde of opgelegde aanslagen in box 3 (inclusief 2020 en 2021). Dit heeft het kabinet aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer.

Mensen die niet op tijd bezwaar hebben gemaakt en van wie de aanslag al is vastgesteld, krijgen nog geen rechtsmiddel. Een uitspraak van de Hoge Raad in een andere box 3 procedure, die in het najaar van 2022 wordt verwacht, is hierbij van groot belang.

In de spaarvariant krijgt men automatisch rechtsherstel op basis van een nieuwe berekening. Daarbij wordt rekening gehouden met de werkelijke verdeling van spaargeld en beleggingen van een belastingplichtige. Mensen met spaargeld worden belast op basis van de actuele spaarrente. De afgelopen jaren was dit bijna 0%. Voor schulden wordt de hypotheekrente gebruikt. En voor beleggingen (effecten, onroerend goed), net als nu, op basis van het meerjarig gemiddelde rendement op beleggingen.

De belastingheffing op inkomen uit sparen en beleggen is in Nederland gebaseerd op de veronderstelling dat mensen een bepaald belastbaar rendement op hun nettovermogen zullen hebben. Het werkelijke niveau van het rendement (bijvoorbeeld rente, dividend, vermogenswinst of -verlies) is niet relevant. Het nettovermogen (de waarde van het vermogen minus de eventuele verplichting) wordt eenmaal per jaar, op 1 januari, vastgesteld. Alleen het vermogen dat beschikbaar is voor sparen en beleggen wordt in aanmerking genomen. De eigen woning alsmede de daaraan gekoppelde kapitaalverzekering en vermogen dat in de eigen vennootschap of in een aanmerkelijk belang is belegd, worden derhalve niet belast in box 3. Het belastingtarief in box 3 bedraagt 31% (vóór 2021 was dit 30%).

Berekening:

Activa op 1 januari
-/- Schulden op 1 januari
---------- =
Nettokapitaal
-/- Belastingvrije som
---------- =
Belastinggrondslag * percentage fictieve winst * 31% (belastingtarief) = te betalen belasting

Activa

Voorbeelden van vermogensbestanddelen die in box 3 worden belast, zijn:

 • bank- en spaarrekeningen;
 • een tweede thuis;
 • aandelen en andere aandelen;
 • een kapitaalverzekering die niet gekoppeld is aan een door de eigenaar bewoonde woning.

Vrijgestelde activa

Bepaalde vermogensbestanddelen zijn vrijgesteld. De belangrijkste zijn:

 • vermogen dat al belast is in box 1 of box 2 (bijvoorbeeld uw eigen woning, ondernemingsvermogen of een lijfrente- of pensioenverzekering als de premies aftrekbaar zijn);
 • roerende goederen voor persoonlijk gebruik (huishoudelijke artikelen, zoals een auto);
 • investeringen in bossen en natuur;
 • voorwerpen van artistieke of wetenschappelijke aard, tenzij deze als belegging dienen;
 • groene beleggingen (milieuvriendelijke beleggingen) tot een bepaald bedrag (zie hieronder).

Vrijstelling voor groene investeringen

JaarVrijstelling alleenstaandeVrijstelling fiscale partners
2021€ 60,429€ 120,858
2020€ 59,477€ 118,954
2019€ 58,540€ 117,080
2018€ 57,845€ 115,690
2017€ 57,385€ 114,770
2016€ 57,213€ 114,426

FAQ

Schulden

Schulden en verplichtingen zullen de belastbare grondslag verminderen, maar er is een drempel:

JaarDrempel zonder fiscale partnerDrempel met fiscale partner
2021€ 3,200€ 6,400
2020€ 3,100 € 6,200 
2019€ 3,100 € 6,200 
2018€ 3,000 € 6,000 
2017€ 3,000€ 6,000
2016€ 3,000€ 6,000

Met uitzondering van belastingschulden en schulden in verband met kapitaal genererende inkomsten uit werk, woning of een aanmerkelijk belang, kunnen alle schulden van het vermogen worden afgetrokken.

FAQ

Zijn bepaalde vermogensbestanddelen vrijgesteld van belasting in box 3?

Fictieve winst

Van 2001 tot 2016 bedroeg het percentage van de fictieve winst 4%. Dus tot 2016 bedroeg de te betalen belasting 4% * 30% = 1,2% van het belastbare eigen vermogen. Sinds 2017 is dit veranderd. Er zijn nu 3 schijven. Hoe meer spaargeld en beleggingen u heeft, hoe hoger het percentage kan zijn. Het percentage is afhankelijk van het soort vermogen. Het belastingtarief wordt verhoogd naar 31% in 2021. Het is een ingewikkelde berekening.

2021

BeugelUw (deel van de) spaargelden en beleggingen
(verminderd met de belastingvrije som, zie verder hieronder)
Percentage
0.03%
Percentage
5.69%
Procentueel gemiddelde
winst
1Tot en met € 50.00067%33%1.898%
2Van € 50.000 tot en met € 950.00021%79%4.501%
3Vanaf 950.000 euro0%100%5.69

Hoe wordt de fictieve winst berekend?

In schijf 1 wordt een percentage van 0,03% berekend over 67% van het eigen vermogen en 5,69% over de resterende 33% van het eigen vermogen.

In schijf 2 wordt een percentage van 0,03% berekend over 21% van het eigen vermogen en 5,69% over de resterende 79% van het eigen vermogen.

In schijf 3 wordt een percentage van 5,69% berekend over 100% van het eigen vermogen.

2020

BeugelUw (aandeel in)
besparingen en investeringen
Percentage
0.07%
Percentage
5.28%
Procentueel gemiddelde
winst
1Tot en met € 72.79867%33%1.789%
2Van € 72.798 tot en met € 1.005.57321%79%4.185%
3Vanaf € 1.005.5730%100%5.28

2019

BeugelUw (aandeel in)
besparingen en investeringen
Percentage
0.13%
Percentage
5.59%
Procentueel gemiddelde
winst
1Tot en met € 71.65067%33%1.931%
2Van € 71.651 tot en met € 989.73621%79%4.443%
3Vanaf € 989.7370%100%5.59%

2018

BeugelUw (aandeel in)
besparingen en investeringen
Percentage
1.63%
Percentage
5.39%
Procentueel gemiddelde
winst
1Tot en met € 70.80067%33%2.017%
2Van € 70.801 tot en met € 978.00021%79%4.326%
3Vanaf € 978.0010%100%5.38%

2017

BeugelUw (aandeel in)
besparingen en investeringen
Percentage
1.63%
Percentage
5.39%
Procentueel gemiddelde
winst
1Tot en met € 75.00067%33%2.871%
2Van € 75.001 tot en met € 975.00021%79%4.600%
3Vanaf € 975.0010%100%5.39%

Belastingvrije som - vrijstelling

Elke belastingplichtige ingezetene heeft recht op een belastingvrije vermogensgrens van een bepaald bedrag. Afhankelijk van hun inkomen en het bedrag van hun kapitaal, hebben personen van 65 jaar en ouder recht op een extra drempel van 50% van hun nettokapitaal tot een bepaald maximum.

JaarVrijstelling alleenstaandeVrijstelling fiscale partners
2021€ 50,000€ 100,000
2020€ 30,846€ 61,692
2019€ 30,360€ 60,720
2018€ 30,000€ 60,000
2017€ 25,000€ 50,000
2016€ 24,437€ 48,874

Belasting van niet-ingezetenen

Niet-ingezetenen worden alleen belast over inkomsten uit sparen en beleggen als zij bepaalde vermogensbestanddelen in Nederland bezitten, namelijk:

 • in Nederland gelegen onroerende zaken (met inbegrip van onroerende rechten);
 • winstdelingsrechten gebaseerd op de nettowinst (niet de omzet) van een in Nederland geleide onderneming, met uitzondering van winstdelende obligaties, enz. en het recht van werknemers op bonussen.

De genoemde activa worden slechts verminderd met de schulden die er rechtstreeks verband mee houden (zoals schulden gewaarborgd door een hypotheek op in Nederland gelegen onroerende goederen).

30% regeling

Indien de 30% ruling wordt toegekend kan de werknemer ervoor kiezen om fiscaal als gedeeltelijk niet-ingezetene te worden behandeld en dient als gevolg daarvan alleen het bovengenoemde specifieke vermogen te worden aangegeven in de Nederlandse belastingaangifte. De onder "Belastbaar vermogen" genoemde vermogensbestanddelen behoeven in deze situatie niet te worden aangegeven.

Wat moet worden aangegeven wanneer de 30%-regeling in de loop van het jaar afloopt?

Als de 30% ruling in de loop van het jaar afloopt, bent u vanaf dat moment niet langer een gedeeltelijke niet-ingezetene voor belastingdoeleinden. Dit betekent dat u belastingplichtig wordt voor uw inkomsten uit sparen en beleggen. Dit leidt echter tot een enigszins complexe situatie die niet door de fiscale software kan worden afgehandeld.

De procedure is dat u uw belastbaar inkomen uit sparen en beleggen op de reguliere manier moet berekenen op basis van de waarden op 1 januari van het jaar waarin u de 30%-regeling verliest. Ook al had je op 1 januari de 30% ruling. En ook al is het spaargeld op de dag dat de 30%-regeling eindigt veel minder dan op 1 januari. Om te voorkomen dat belasting wordt betaald over de periode dat u de 30% ruling had, kan het berekende belastbare inkomen naar rato worden verminderd. Dus als de 30% ruling op 30 april eindigt, wordt het berekende belastbare inkomen vermenigvuldigd met 8/12. Dit is niet iets wat de belastingsoftware echt begrijpt, maar het is wel de juiste manier om het te doen. Commerciële belastingsoftware staat wel een work around toe. De fiscale software van de belastingdienst kan echter weerbarstig zijn om de aanpassing toe te staan. Als het niet lukt en u kunt alleen een volledig inkomen over het hele jaar aangeven, kunt u altijd bezwaar maken tegen de belastingaanslag. Uitdaging is nu al dat de belastingsoftware van de belastingdienst geen vraag bevat over de 30% ruling, in tegenstelling tot commerciële belastingsoftware.

FAQ

Spaargeld en 30% regeling. Buitenlandse bankrekeningen. Wat aan te geven?

Vergelijkbare berichten

62 reacties

 1. Ik woon en werk nu meer dan 3 jaar in Nederland. Ik bezit geen onroerend goed en heb geen schulden. Ik heb een bankrekening + spaarrekening die in totaal meer dan 30.840 euro bedraagt. Ik maak me een beetje zorgen omdat ik niet meer weet hoeveel mijn totale spaargeld precies was op 1 januari 2020, het kan iets meer dan 30.840 zijn geweest. Waarschijnlijk rond de 32.000 euro.

  Nu zou ik graag willen weten hoeveel belasting ik volgend jaar zal moeten betalen?

  En, wat zou uw aanbeveling zijn om dit in de toekomst te verminderen?

  1. Uw belastbaar vermogen wordt eerst verminderd met de belastingvrijstelling van € 30.846. Het verschil wordt vervolgens belast zoals hierboven uiteengezet:

   In schijf 1 (tot en met € 72.798) wordt een percentage van 0,07% berekend over 67% van het eigen vermogen en 5,39% over de resterende 33% van het eigen vermogen. Dit is gemiddeld 1,789%.

   Dit leidt tot een belastbare winst van € 32.000 - € 30.846 = € 1.154 * 1,789% = € 21. Het belastingtarief is 30%, wat leidt tot een belastingbedrag van € 6.

   Naar mijn mening hoeft u geen drastische beslissingen te nemen om de belasting te verlagen als u naar het kleine bedrag kijkt. Anders zijn de opties vermeld in het artikel hierboven onder Vrijgestelde activa.

 2. Is er een minimale lock-in periode voor groene beleggingen nodig om deze vrij te stellen van box 3? Zo ja, hoe lang?

  1. Er is geen minimum lock-in periode voor groene beleggingen, hoewel de aanbieder van de groene beleggingen wel bepaalde eisen kan stellen om te voorkomen dat ze veel kosten moeten maken voor een belegging van slechts korte duur. Er zijn anti-misbruik maatregelen als u zou besluiten om geld te verplaatsen tussen boxen voor een korte periode. Maar het schuiven van geld tussen normale beleggingen en groene beleggingen in box 3 wordt niet behandeld als misbruik.

 3. Hallo, ik ben al bijna 5 jaar vertrokken in Nederland maar heb mijn huis nog in mijn land van herkomst, in juli 2021 verlies ik ook mijn tax ruling uitkering, hoe zal mijn vermogen belast worden ? Vooral met betrekking tot mijn huis in het buitenland

  1. Zodra u de 30% regeling verliest, wordt u behandeld als volledig fiscaal ingezetene en moet u uw wereldwijde spaartegoeden en beleggingen opgeven in uw Nederlandse belastingaangifte. In bijna alle belastingverdragen wordt het recht om een woning te belasten gegeven aan het land waar de woning zich bevindt. Dat betekent dat u dan in uw Nederlandse belastingaangifte voor hetzelfde bedrag weer een vrijstelling kunt claimen om dubbele belastingheffing te voorkomen. Uw buitenlands onroerend goed zou dus niet moeten leiden tot in Nederland te betalen belasting.

 4. Hoi Arjan,

  Ik weet niet zeker of ik de aftrek van de schuld helemaal begrijp.
  Ik leende €100.000 van mijn familie voor investeringen in buitenlandse fondsen. Aan het eind van het jaar heb ik 10 000 euro rente ontvangen. Wat is belastbaar in mijn geval? Hartelijk dank!

  1. Belast is de waarde van de buitenlandse tegoeden op 1 januari van het belastingjaar min het bedrag dat u hebt geleend, gecorrigeerd met een drempel van € 3.200 (voor een alleenstaande in 2021) en dat resultaat wordt verminderd met het toepasselijke belastingvrije bedrag. De rente die u hebt ontvangen, doet niet ter zake, net zomin als de rente die u hebt betaald over het geld dat u hebt geleend. De belastingheffing is puur gebaseerd op de waarde. Dus als de waarde van het geld € 150.000 is, dan is het belastbare bedrag € 150.000 -/- € 96.800 = € 53.200 -/- € 50.000 (voor een alleenstaande) = € 3.000.

 5. En als de rente van het fonds € 35.000 bedraagt, maar ik heb ze allemaal uitgegeven, zodat er geen saldo meer op mijn rekening staat. Zou ik dan belast worden voor het volledige bedrag van de rente?

  1. De rente zelf wordt niet belast, maar als zij nog op uw rekening staat (of in contanten wordt aangehouden), wordt zij belast als deel van uw vermogen.

 6. Hallo,

  Ik vroeg me af wat de procedure is met betrekking tot cryptocurrencies (ik had al investeringen voordat ik naar NL kwam, maar ik heb in de tussentijd gehandeld). Hun waarde op 1.1.2020 was laten we zeggen 1.000 eur, en op 1.1.2021 is 2.000 eur). Moet ik eventuele meerwaarden melden, en welk bedrag wordt gemeld voor de komende belastingaangifte?

  Dank u bij voorbaat,
  Sorry voor dit bijzondere geval.

  Alex

  1. Handel wordt in principe beschouwd als normaal vermogensbeheer en niet als winst uit onderneming, aangezien de belegger/handelaar de waarde van het activum niet kan beïnvloeden. Bij vermogensbeheer wordt een vermogenswinst niet belast. Alleen de fictieve inkomsten die elk jaar worden berekend. Voor meer info over de belasting van cryptocurrencies zie https://expatax.nl/taxation-of-cryptocurrencies/.

 7. Hallo! Ik heb geïnvesteerd in CFD's via een online handelsapplicatie (capital.com). De CFD's waren gebaseerd op Europese en Amerikaanse aandelen. Ik maakte een winst van ongeveer 2000 via 2020. Ik heb 30% ruling. Moet ik dit aangeven?

  1. Nee, aangezien u de 30%-regeling hebt, hoeft u deze activa niet aan te geven (noch andere handelsinvesteringen, bankrekeningen, deposito's enz.)

 8. Hallo, ik heb een beleggingsfonds en vroeg me af of het iets is dat jaarlijks wordt uitbetaald of pas als ik eruit trek?

  1. Belasting in box 3 betaalt u jaarlijks, in uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. De belasting is gebaseerd op het vermogen dat u bezit op 1 januari van het belastingjaar. Over uw beleggingen betaalt u gedurende het jaar geen inkomstenbelasting, maar het kan zijn dat er aan de bron belasting wordt ingehouden zoals dividendbelasting. De dividendbelasting kunt u verrekenen in de aangifte inkomstenbelasting.

 9. Hoi Arjan,
  Ik ben een vakkracht in Nederland die profiteert van de 30% regeling. Daarnaast wissel ik ook cryptovaluta uit op diverse platformen en wilde weten hoe de belastingheffing daaromheen in mijn geval hier werkt?

  Bij voorbaat dank voor uw vriendelijke hulp.

 10. Dank u voor het artikel en al uw antwoorden!
  Ik heb een vraag over box 3-belasting:
  Als ik buitenlandse aandelen bezit en daar dividend van ontvang (USA in mijn geval) en in het buitenland dividendbelasting betaal, hoe past dat dan in Nederland in box 3? Krijg ik een credit voor de betaalde belasting over het dividend? Of worden dividenden op een andere manier belast?
  Zelfde vraag voor vermogenswinsten: als ik Nederlandse box 3 belasting heb betaald en vervolgens mijn Amerikaanse aandelen verkoop en vermogenswinstbelasting in de VS betaal, kan ik daar dan in NL een credit voor krijgen?

  Ik waardeer uw tijd. Ik heb wat onderzoek gedaan en zelfs contact opgenomen met advocatenkantoren (die nooit hebben teruggebeld).

  1. Heeft u niet de 30% ruling en worden de aandelen dus in Nederland belast in box 3 dan kunt u een credit claimen voor de door het andere land ingehouden belasting. Er geldt een maximum belastingpercentage, afhankelijk van het betreffende belastingverdrag, maar in principe is dit 15%. Als er meer wordt ingehouden, kunt u proberen het verschil in het andere land terug te krijgen. De verrekening (van maximaal 15%) kunt u verrekenen met de belasting die over al uw box 3-inkomsten wordt berekend.

   Wij kennen in Nederland geen vermogensrendementsheffing (in box 3). Deze belasting kunt u niet verrekenen met uw Nederlandse box 3-inkomen. Maar in de Amerikaanse belastingaangifte kunt u wel de Foreign Tax Credit claimen.

 11. Ah, en laatste vraag: hoe worden huurinkomsten uit buitenlandse bron belast? Valt het onder box 1 inkomstenbelasting of onder box 3 belasting?

  1. Als het onroerend goed buiten Nederland is gelegen, worden de inkomsten in beginsel in dat land belast. Nederland zou het onroerend goed dan vrijstellen om dubbele belasting te voorkomen. In tegenstelling tot bankrekeningen is een onroerende zaak fysiek meer gebonden aan een bepaald land en op basis van het beginsel van belastingheffing aan de bron wordt de onroerende zaak belast waar zij zich bevindt. Dit is de algemene praktijk in internationale belastingverdragen.

 12. Bedankt voor dit artikel.
  Ik heb de 30% ruling maar ik heb de Nederlandse nationaliteit (ik heb vele jaren in het buitenland gewoond). Als ik het goed begrijp word ik niet belast over geld op de bank in Nederland of in het buitenland. Als ik echter een huis koop als belegging, dan zal ik wel belast worden over de waarde ervan. Heb ik het goed begrepen? Hoe zit het met mijn vrouw als we een gezamenlijke bankrekening hebben?

  1. Correct, zolang je de 30% ruling hebt hoef je je (Nederlandse en buitenlandse) bankrekeningen niet aan te geven in je Nederlandse belastingaangifte. Dat geldt ook voor de gezamenlijke rekening als je die in je aangifte verdeelt naar jou (wat technisch niet kan omdat je de bankrekening dan niet hoeft aan te geven, dus je laat hem gewoon weg). Het buiten beschouwing laten van een gezamenlijke rekening kan natuurlijk alleen als u fiscale partners bent, wat u automatisch bent als u getrouwd bent. Als u belegt in onroerend goed in Nederland, dat niet uw hoofdverblijf zou zijn maar een belegging, dan moet u dit onroerend goed wel opgeven in box 3. De 30%-regeling heeft in dat geval geen effect. Het verschil in rendement tussen beleggen in onroerend goed of beleggen in iets anders zal uitwijzen wat financieel interessanter is, rekening houdend met de toepasselijkheid van de 30% regeling.

 13. Laten we zeggen dat ik 5 duizend euro in een ETF wil investeren en het 30 jaar wil laten staan.

  In 2021 is er waarschijnlijk geen belasting op dit geld (omdat het minder is dan 30 duizend belastingvrije investering die is toegestaan per individu)

  Als mijn 5 duizend euro aan het eind van het jaar is gestegen tot 80 duizend euro door enorme rendementen van de ETF. Moet ik dan in 2022 belasting betalen over 50 duizend euro? (80.000 - 30.000)

 14. Ik heb de 30% ruling. Moet ik spaargeld op andere bankrekeningen in de EU opgeven? Moet ik ook aandelen aangeven die dividend opleveren (niet in NL)? Bedankt.

  1. Zolang je de 30% ruling hebt, hoef je spaargeld en aandelen (als belegging) niet op te geven in je Nederlandse belastingaangifte, ongeacht waar ze worden gehouden. Alleen als je meer dan 5% van de aandelen in een vennootschap bezit dan moet je deze als inkomen uit aanmerkelijk belang opgeven in Box 2.

 15. Hoi,
  Ik ben een Amerikaanse expat, met 30% ruling, woonachtig in Nederland en getrouwd met een Nederlandse man medio 2021.
  We hebben allebei aparte bankrekeningen. Als we samen belastingaangifte doen, kan ik dan mijn spaartegoed op nul zetten?

  En kunnen we een deel van het spaargeld van mijn man op papier aan mij uitkeren om minder belasting te betalen? Of moet het gescheiden blijven omdat we na 1 januari 2021 getrouwd zijn?

  Bedankt

  1. Omdat u getrouwd bent, bent u automatisch fiscale partners. Fiscale partners kunnen het inkomen in box 3 verdelen op de manier die het meest voordelig is. Omdat u de 30% regeling heeft en vrijgesteld bent om belasting te betalen over uw spaargeld kunt u het beste al het spaargeld dat u aanhoudt verdelen in uw belastingaangifte(n). Dit geldt ook voor gezamenlijke rekeningen en rekeningen op naam van uw echtgenoot. Het resultaat is dat noch u noch uw echtgenoot belasting betaalt over het spaargeld.

 16. Hoi,

  Ik dacht dat ik een vraag had gepost, maar die is blijkbaar ergens verloren gegaan. Ik plaats mijn vraag opnieuw zoals hieronder voor uw vriendelijk verstrekken van het antwoord:

  Als men 30% ruling krijgt met ingang van 1.12.2021 dan hoeft men geen wereldwijde investering aan te geven en hoeft men geen belasting te betalen omdat men kan kiezen voor gedeeltelijk niet-ingezetene in Nederland. Mijn vraag is dat wat gebeurt er met de wereldwijde investeringen gehouden op 1.1.2021. Is het waar dat 30% ruling geldt voor belastingjaar dat begint van 1.1.2021 tot 31.12.2021. Moet hij in die situatie op 1.1.2021 aangifte doen van zijn vermogen en ook belasting betalen als hij de drempel overschrijdt? Als, moet men om te verklaren activa op 1.1.2021, omdat op die dag was er geen 30% ruling, dan heb ik een tweede vraag als hieronder.
  De tweede vraag is of, als dividend- en rente-inkomsten uit beleggingen en spaartegoeden al in het land van herkomst werden belast, er dan ook belasting zal worden geheven over box 3-beleggingen of dat deze zullen worden vrijgesteld.

  Met vriendelijke groet,

  Ramesh

  1. Als de 30% ruling is verleend met ingang van 1 december dan geldt vanaf die datum ook de vrijstelling om (bepaalde) inkomsten in box 3 aan te geven. Was u voor 1 december al in Nederland dan wordt de belastingheffing in box 3 naar rato berekend over het vermogen op 1 januari van het jaar. Als in het land van herkomst belasting is ingehouden op dividenden of rente dan kan deze voorheffing tot 15% worden verrekend met de Nederlandse belasting. Als u rond 1 december in Nederland bent aangekomen voor de functie waarvoor de 30%-beschikking is afgegeven, dan heeft de vrijstelling betrekking op het hele jaar, omdat u vóór uw aankomst in Nederland helemaal niet belastingplichtig was.

 17. Zeer nuttig, maar ook verwarrend. Vermogenswinsten uit mijn land van herkomst worden daar niet belast sinds mijn expatriatie naar Nederland. Aangezien ik onder de 30% regeling val, lijkt het alsof ze hier ook niet aangegeven hoeven te worden. Is dat gewoon een hiaat in de wetgeving of mis ik hier iets? Het zou toch niet mogelijk moeten zijn om belasting te ontwijken ...?

  1. Het is inderdaad een "gat" in de wetgeving. De Nederlandse belastingdienst behandelt je als fiscaal niet-ingezetene als je de 30% ruling hebt en 'gaat ervan uit' dat je belasting betaalt over je spaargeld en beleggingen in je land van herkomst. Maar er is geen controle of eis dat er inderdaad belasting wordt betaald in het land van herkomst. Dit gevolg van het niet-belasten wordt met opzet aanvaard.

 18. Hoi,

  Waar men in de belastingaangifte meedeelt dat hij de 30%-Ruling heeft?

  Degenen die 30% Ruling hebben kunnen ervoor kiezen om behandeld te worden als (gedeeltelijk) niet-ingezetene voor belastingen in box 2 en 3 - ik heb dus begrepen dat zij geen belasting hoeven te betalen over box 2 en 3, behalve voor onroerende zaken in NL en aanmerkelijk belang/winstaandeel rechten van een Nederlandse Vennootschap.

  Echter, wanneer iemand alle wereldwijde bezittingen/inkomsten opgeeft (zoals gevraagd), geeft de Belastingdienst berekening aan dat er belasting betaald moet worden in box 2 en 3! Dus, hoe zorg ik ervoor dat de Belastingdienst begrijpt dat de persoon de 30% ruling heeft (of hoe kan deze persoon ervoor kiezen om te worden behandeld als fiscaal niet-ingezetene)?

  Of moet deze persoon gewoon NIETS VERKLAREN in box 2 en 3 gedurende de 5 jaar van de 30% ruling (ik bedoel, moet hij alles blanco laten - ook al heeft hij bankrekeningen/financiële investeringen in NL en ander Europees land, alsmede een appartement in het buitenland)?

  Bedankt

  1. Het is niet mogelijk om ergens in de belastingaangifte te vermelden dat u de 30% ruling heeft. U kunt er wel voor kiezen om voor de belastingen in box 2 en 3 als (gedeeltelijk) niet-ingezetene te worden behandeld door uw spaargeld en beleggingen die geen betrekking hebben op onroerende zaken niet op te geven.

 19. Hoi,
  Ik heb de 30% ruling. Bij het invullen van het aangiftebiljet (Form-P) zie ik in het vooringevulde gegevensgedeelte mijn bankrekeninggegevens en het saldo is hoger dan de box 3-limiet. Ik ben mij ervan bewust dat ik het spaargeld niet in Box 3 hoef aan te geven tijdens de 30% ruling. Er is geen manier om de vooringevulde bankrekening te verwijderen, maar het bedrag zou kunnen worden overschreven als 0. Dus, wat is de juiste manier om spaargeld "niet aan te geven" in het aangiftebiljet?
  Bedankt.

  1. De optie zou inderdaad zijn om de bedragen op nul te zetten. De vooraf ingevulde rekeningen kunnen niet worden verwijderd van wat ik me herinner. Misschien kunt u ook een extra rij toevoegen met de rekeningen en dan een negatief bedrag, zodat het totaal nul wordt.

 20. Hoi,

  Als ik nergens heb geïnvesteerd maar toch bankspaargeld heb van meer dan 50.000 euro, moet ik dan nog vermogensbelasting betalen ?

  Bedankt.

  1. Ja, volgens de regels van 2022 is dat inderdaad het geval. In de nabije toekomst zal het systeem zo worden gewijzigd dat de werkelijke inkomsten worden belast (rente, dividenden enz.).

 21. Aangezien u in Nederland woont, moet u uw wereldwijde inkomen opgeven in uw Nederlandse belastingaangifte, inclusief uw Italiaanse bankrekening. Volgens het belastingverdrag tussen Nederland en Italië is het recht op belastingbesparing verdeeld over het land waar u woont, en dat is Nederland. Italië moet een vrijstelling bieden om dubbele belasting te voorkomen, maar zij mogen wel een bronbelasting van 15% inhouden op de rente die u ontvangt op uw spaargeld, waarvoor u dan in Nederland een heffingskorting krijgt. Hetzelfde geldt als u dividend ontvangt dat gekoppeld is aan in Italië aangehouden beleggingen. Als de aandelen buiten Italië worden aangehouden, hebt u alleen te maken met de Nederlandse belastingregels (waar nog geen vermogenswinstbelasting voor particulieren bestaat).

 22. Hoi Arjan,

  Ik heb de Indonesische nationaliteit en woon momenteel in Indonesië. Enkele jaren geleden was ik werkzaam in Nederland en daarom heb ik nu een bankspaarrekening bij een Nederlandse bank in Nederland.

  Ik ben geïnteresseerd in het openen van een beleggingsrekening bij de Nederlandse bank, vooral om te investeren in de aandelenmarkt. Aangezien ik geen Nederlandse verblijfsvergunning meer heb, weet u of het legaal voor mij is om een beleggingsrekening in Nederland te openen? Kunt u mij ook de belastingregeling uitleggen die in Nederland op mij van toepassing zal zijn?

  Ik kijk ernaar uit om van u te horen. Ik dank u bij voorbaat.

  1. Het is legaal om als niet-ingezetene een bankrekening te openen, als de bank bereid is mee te werken. Omdat u niet in Nederland woont worden de bankrekening en de beleggingsrekening in Indonesië belast. Nederland mag een bronbelasting (van 15%) inhouden op rente en dividenden. Deze bronbelasting moet u dan verrekenen in uw Indonesische belastingaangifte.

 23. Hoi Arjan

  Mijn bedrijf behoudt de helft van mijn 30%-uitkering, maar geeft de volledige vrijstelling aan mijn collega die ook de status van expat heeft en op mijn directeursniveau zit......is dit legaal?

  Groeten

  Nigel

  1. Of en tot welk percentage de 30%-regeling wordt gebruikt, is een zaak tussen werkgever en werknemer. De belastingdienst kent de ruling op verzoek toe en het is aan werkgever en werknemer om nadere afspraken te maken. Vaak is deze beslissing al genomen op het moment dat het verzoek wordt ingediend. Over het algemeen wordt de ruling gebruikt voor de volledige (mogelijke) 30%. Het lijkt vreemd dat er verschil wordt gemaakt tussen werknemers, maar volgens mij is dit niet onrechtmatig. Een werkgever hoeft niet eens mee te werken aan de aanvraag en kan ook besluiten een lagere uitkering te berekenen. Maar belangrijk is of je vooraf hebt afgesproken hoe de 30% regeling in de loonadministratie wordt opgenomen of dat er een bedrijfsbeleid is. Maar dat is allemaal een kwestie van arbeidsrecht en kan worden versoepeld.

 24. Hoi Arjan,

  De informatie is zeer nuttig, maar ik ben een beetje in de war en zou uw hulp willen vragen bij het volgende

  Als ik in 2022 200.000 euro heb belegd voor langetermijnvermogen en ik haal het de komende 20 jaar niet van de beleggingsrekening, moet ik dan elk jaar nog belasting betalen over het bedrag dat hoger is dan het heffingsvrije vermogen? Of moet dat pas als ik geld van de beleggingsrekening haal (na 20 jaar)?

  Alvast bedankt.

  1. Volgens de huidige regels wordt de waarde van de activa belast, niet het gegenereerde inkomen. U wordt dus elk jaar belast en niet wanneer het geaccumuleerde inkomen na 20 jaar wordt uitgekeerd. De regels zullen de komende jaren veranderen en dan wordt het werkelijke inkomen weer relevant, zoals in het verleden.

 25. Hoi Arjan,

  Bedankt voor het artikel. Ik werk in Nederland onder een 30%-regeling en verkoop dit jaar mijn huis in het land van herkomst. Mijn land heeft geen dubbelbelastingverdrag met Nederland. Ik bezit geen ander onroerend goed in Nederland (of elders in de wereld). Ik ben van plan de opbrengst van de verkoop van mijn huis te herinvesteren in de aankoop van een woning in Nederland. Zal Nederland mij belasten over de verkoop van mijn huis in mijn land van herkomst?

  Met vriendelijke groet,
  Ksenia

  1. Volgens de huidige regels (2022 en de komende jaren) is de winst die u maakt met de verkoop van een onroerend goed dat niet uw hoofdverblijfplaats is, belastingvrij. We kennen geen vermogensrendementsheffing over privéwoningen. De opbrengst van de verkoop zelf valt echter in box 3 onder sparen. Maar omdat u de 30%-regeling heeft, hoeft u geen belasting te betalen over uw spaargeld. Zou u de 30%-regeling niet hebben en de opbrengst investeren in een woning in Nederland die u als hoofdverblijf gebruikt, dan zou het spaargeld van box 3 naar een woning in box 1 verhuizen. Als dat dit jaar zou gebeuren dan zou box 3 ook geen probleem zijn omdat de peildatum voor box 3 1 januari van het toepasselijke belastingjaar is. Maar zoals gezegd, zolang je de 30% ruling hebt hoef je geen belasting te betalen over je spaargeld.

 26. Hoi Arjan,

  Bedankt voor alle nuttige antwoorden hier.
  Ik ben momenteel bezig met het opstellen van het M-formulier omdat ik vorig jaar naar Nederland ben verhuisd. Ik heb de 30%-beschikking.
  In het M-formulier wordt gevraagd naar de bezittingen die ik heb en of ik geld heb verdiend met beleggingen. Moet ik deze informatie verstrekken of kan ik dit weglaten omdat ik de 30%-regeling heb?
  Bedankt voor je hulp!

  Het beste,
  Julian

 27. Hoi Arjan,

  Bedankt voor alle nuttige antwoorden hier.
  Ik ben momenteel bezig met het opstellen van het M-formulier omdat ik vorig jaar naar Nederland ben verhuisd. Ik heb de 30%-beschikking.
  In het M-formulier wordt gevraagd naar de bezittingen die ik heb en of ik geld heb verdiend met beleggingen. Moet ik deze informatie verstrekken of kan ik dit weglaten omdat ik de 30%-regeling heb?
  Bedankt voor je hulp!

  Het beste,

  Julian

  1. Je hebt de 30% ruling zodat je je bezittingen (en het geld dat je hebt verdiend met je investeringen) niet hoeft op te geven in je belastingaangifte.

 28. Als ik een rekening heb met aandelen van een bedrijf waar ik heb gewerkt, maar ik ontvang er eigenlijk geen dividend van, wordt de waarde van de aandelen dan belast?

  1. Ja, deze aandelen worden ook belast onder beleggingen in Box 3. Maar je zou bij de belastingaanslag kunnen aanvoeren dat het belaste fictieve inkomen niet overeenkomt met het werkelijke inkomen omdat er geen dividenden zijn. Maar de belastingdienst kijkt ook naar de (mogelijke) waardestijging van aandelen op de lange termijn.

 29. Hallo, het zou erg helpen als u de volgende 3 vragen kunt beantwoorden
  1. Kunt u mij laten weten of bankproducten zoals deposito's etc. worden behandeld als sparen of beleggen in box 3?
  2. Ook als mijn partner in een ander land werkte (India op de loonlijst van een Indiaas bedrijf) en slechts ~120 dagen in Nederland woonde zonder enige inkomsten uit NL (ze had een visum voor afhankelijke personen) moet ze dan belasting invullen in Nederland. In het verleden heb ik samen met haar belastingaangifte gedaan maar kan ik dit jaar overslaan omdat ze niet in NL was.
  3. Als ik landbouwgrond bezit in India, wordt dit dan beschouwd als onroerend goed of als een belastingvrije groene/natuurlijke/bosinvestering?

  Bedankt

  1. 1. Bankproducten zoals deposito's etc. worden behandeld als spaargeld en niet als beleggingen.
   2. Als je partner niet in NL woonde en geen inkomen uit NL had dan is het in principe niet nodig om aangifte te doen. Als ze hier woonde en inkomen had uit India dan moet ze mogelijk wel aangifte doen, afhankelijk van het soort inkomen. Inkomen uit werk bijvoorbeeld wordt in principe belast in het land waar het werk daadwerkelijk wordt gedaan. Dus als ze thuis werkte terwijl ze in Nederland was, zelfs voor een bedrijf in India, dan kan ze nog steeds belastingplichtig zijn in Nederland op basis van het toepasselijke belastingverdrag.
   3. Grond wordt behandeld als onroerend goed. Dit wordt eerst belast in het land waar de grond zich bevindt. Dit zal dus India zijn.

 30. Hoi Arjan, ik woon nu 5 jaar in Nederland, mijn 30% regeling is in september afgelopen. Ik heb een spaarrekening in Turkije waar ik vandaan kom en ik krijg maandelijks rente uitgekeerd waar 5% bronbelasting over betaald wordt. Uit uw artikel en antwoorden begrijp ik dat ik mijn wereldwijde bankrekeningen en saldi moet aangeven, maar zal ik er ook in Nederland belasting over moeten betalen? Alvast bedankt

  1. Correct. Je moet je wereldwijde bankrekeningen opgeven. De bronbelasting in Turkije kan worden gebruikt als heffingskorting in Nederland om dubbele belastingheffing te voorkomen.

 31. De recente uitspraak van het Hooggerechtshof over het belasten van inkomsten uit sparen en beleggen in box 3 heeft geleid tot significante wijzigingen, die gevolgen hebben voor zowel de begroting als de uitvoering. Met onmiddellijke restitutie van rechten wordt belastingbetalers geadviseerd om voorlopige aanslagen voor 2022 te betalen, en de definitieve aanslagen voor 2021 zullen waarschijnlijk worden uitgesteld. De regering wil een nieuw systeem invoeren op basis van werkelijke aangiften, mogelijk met ingang van 2025. Ondertussen kunnen bezwaarmakers in Box 3 voor 4 augustus rechtsherstel krijgen, met name degenen met spaargeld.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *