BSN: Burgerservicenummer - uw Nederlandse fiscale identificatienummer

BSN: Burgerservicenummer - uw Nederlandse fiscale identificatienummer

Wat is een BSN?

Het burgerservicenummer - in het Nederlands geschreven als Burgerservicenummer of BSN - is een uniek persoonsnummer van iedere burger die is ingeschreven in het bevolkingsregister (Gemeentelijke Basisadministratie) bij de gemeentelijke overheid. Het burgerservicenummer is de opvolger van het 'SoFi-nummer'. Het burgerservicenummer zal door alle overheidsorganisaties worden gebruikt. Het burgerservicenummer maakt het voor de overheid gemakkelijker en betrouwbaarder om met persoonsgegevens om te gaan.

Wanneer heb ik recht op een BSN?

Wanneer u bij het gemeentebestuur in het bevolkingsregister (Gemeentelijke Basisadministratie) bent ingeschreven, krijgt u automatisch een burgerservicenummer.

Hoe kan ik een BSN behalen?

Op 26 november 2007 is het sofinummer van iedereen die bij de gemeente stond ingeschreven in de bevolkingsadministratie (Basisregistratie Personen) automatisch omgezet in een burgerservicenummer. Vanaf die datum krijgt iedereen die zich inschrijft bij de gemeente een burgerservicenummer. Dit merkt u bijvoorbeeld als u uw pasgeboren kind inschrijft bij de gemeente. Mensen die een sofinummer hebben, maar niet zijn ingeschreven bij de gemeente, behouden hun sofinummer.

BSN na registratie als niet-ingezetene

Komt u korter dan 4 maanden naar Nederland om te werken of te studeren? Dan kunt u zich inschrijven als niet-ingezetene in de BRP (ook wel RNI genoemd, de registratie van niet-ingezetenen). Na inschrijving in de RNI ontvangt u een uittreksel met uw burgerservicenummer (BSN). In de meeste gevallen heeft u het burgerservicenummer nodig voor uw contact met de Nederlandse overheid. Bijvoorbeeld voor de zorg of belastingen.

BSN voor AOW-uitkering in het buitenland

Wilt u vanuit het buitenland een AOW-uitkering aanvragen en heeft u nog geen burgerservicenummer? Dan zorgt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ervoor dat u als niet-ingezetene wordt ingeschreven in de BRP en een burgerservicenummer krijgt. Hiervoor kunt u vanuit het buitenland contact opnemen met de SVB. U hoeft hiervoor niet naar Nederland te reizen.

Een BSN aanvragen voor een buitenlandse partner

Woont u in het buitenland en wilt u een allownace aanvragen of wijzigen? Maar uw toeslagpartner heeft geen burgerservicenummer? Vul dan het formulier Aanvraag burgerservicenummer toeslagpartner (buitenland) in. Met dit formulier kunt u geen burgerservicenummer voor uw kinderen aanvragen. Dit krijgt u als u kinderbijslag aanvraagt bij de SVB.

Ben je je BSN kwijt?

U vindt uw burgerservicenummer onder meer op de volgende documenten:

 • uw Nederlands paspoort
 • uw Nederlandse rijbewijs
 • uw Nederlandse identiteitskaart
 • de aangiftebrief die u van de belastingdienst ontvangt
 • een belastingaanslag (bijvoorbeeld inkomstenbelasting) die u van de belastingdienst ontvangt
 • Staat uw burgerservicenummer niet op uw identiteitsbewijs? U kunt uw burgerservicenummer ook vinden in Mijn Overheid. U moet zich eerst aanmelden met uw DigiD.

Of vraag uw burgerservicenummer aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U moet een geldig identiteitsbewijs tonen voordat uw gemeente u uw burgerservicenummer geeft.

Voorbeelden van vragen beantwoord in onze Kennisbank:

 • Ik heb een registratienummer nodig voor belastingen en sociale zekerheid. Is dat het BSN?
 • Ik heb Nederland 3 jaar geleden verlaten en kom terug. Is mijn sofinummer nog geldig?
 • Mijn partner woont niet in Nederland maar heeft een sofinummer nodig. Hoe kunnen wij dat krijgen?
 • BSN terwijl ik buiten Nederland woon. Hoe kan ik er een krijgen om pensioen uit Nederland te ontvangen?
 • Waarom werd een nieuw getallensysteem ingevoerd?

Welke organisaties gebruiken het BSN?

De wetgeving inzake het burgerservicenummer bepaalt dat alle overheidsinstanties het burgerservicenummer kunnen gebruiken bij de uitvoering van hun taak. Door de wetgeving van het burgerservicenummer kunnen bepaalde regelingen worden getroffen zodat ook niet-gouvernementele instanties het burgerservicenummer kunnen gebruiken. Dit betekent dat bijvoorbeeld werkgevers het burgerservicenummer zullen moeten gebruiken voor het verstrekken van inkomensgegevens aan de belastingdienst. Huisartsen of huisartsen en andere medische organisaties zullen het burgerservicenummer gebruiken wanneer de wetgeving inzake het burgerservicenummer op medisch gebied ten uitvoer is gelegd. 

De algemene regel is: wanneer een organisatie uw persoonsgegevens, met inbegrip van het burgerservicenummer, niet hoeft op te slaan om een taak te vervullen, mag de organisatie uw burgerservicenummer niet gebruiken of opslaan.

Kan elk bedrijf mijn BSN gebruiken?

Dat hangt ervan af. Als u voor de supermarkt werkt, is de supermarkt als uw werkgever verplicht om met behulp van uw burgerservicenummer gegevens over uw inkomsten uit te wisselen met de belastingdienst. De supermarkt mag het niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij er een specifieke wettelijke basis is. Volgens het huidige voorstel zou de supermarkt dit niet mogen doen, zelfs niet met uw toestemming.

Geldigheid van een BSN

De geldigheid van het burgerservicenummer is onbeperkt. Ook als u naar het buitenland verhuist, blijft uw burgerservicenummer geldig. Een burgerservicenummer is uniek aan een persoon gekoppeld. Als iemand is overleden, blijft het burgerservicenummer aan deze persoon gekoppeld en wordt het niet opnieuw verstrekt.

Worden al mijn gegevens op één plaats verzameld?

Nee. Het blijft bijvoorbeeld zo dat de belastingdienst de gegevens over u beheert die zij nodig heeft om belastingaanslagen op te stellen. Het UWV beheert de gegevens die nodig zijn voor het beheer van de werkloosheidsverzekering. De gemeentelijke sociale dienst beheert de gegevens die nodig zijn voor het beheer van de sociale uitkeringen. 

Het is echter de bedoeling de registratie van bepaalde kerngegevens te concentreren en ter beschikking te stellen van alle overheidsinstanties. Dit is reeds het geval met de kerngegevens in het bevolkingsregister, die de gemeenten verzamelen voor alle overheidsorganen die ze nodig hebben. Er zullen ook andere "basisregistraties" komen, bijvoorbeeld een met gegevens over belastbaar inkomen, die andere overheidsorganen die deze gegevens nodig hebben om hun werk te doen, een betrouwbare bron verschaffen. Voor de verschillende basisregistraties zullen afzonderlijke wetgevingsprocedures worden gevolgd. Het systeem van burgerservicenummers zal een doeltreffende en foutloze uitwisseling van informatie met deze registers vergemakkelijken.

Zal elke overheidsdienst alles over mij weten?

Nee. Welke gegevens een overheidsorgaan mag verwerken, is niet vastgelegd in de wetgeving inzake het burgerservicenummer, maar in de Wet bescherming persoonsgegevens en in sectorspecifieke wetgeving. Kort gezegd komt het erop neer dat een overheidsinstantie in de regel alleen die gegevens mag 'weten' die zij nodig heeft om haar werk te doen. Als u een bouwvergunning aanvraagt, hoeft de gemeente niet te weten of u nog snelheidsboetes open heeft staan, dus mag ze die informatie niet opvragen.

Als iemand mijn BSN kent, geeft hem dat dan toegang tot al mijn gegevens, bijvoorbeeld mijn medische dossiers?

Een burgerservicenummer verleent op zichzelf geen rechten, noch aan de houder van dat burgerservicenummer, noch aan iemand die het nummer heeft toegekend. Met andere woorden, het burgerservicenummer is geen sleutel die recht geeft op toegang tot een gegevensbank.

In de praktijk zou de toegang tot de gegevens inhouden dat het systeem voor de bescherming van gegevensbanken wordt omzeild. De Wet Bescherming Persoonsgegevens bepaalt dat persoonsgegevens naar behoren moeten worden beveiligd tegen toegang door onbevoegden. Wat deze behoorlijke bescherming inhoudt, hangt af van de omstandigheden. Sommige gegevensverzamelingen zijn openbaar (b.v. de openbare registers van het kadaster); voor andere gelden zeer strikte toegangsregels (politiedossiers, medische dossiers). De wet bepaalt dat de beveiligingsvoorzieningen in overeenstemming moeten zijn met de risico's en de stand van de techniek. Eenieder die verantwoordelijk is voor een verzameling persoonsgegevens moet een beveiligingssysteem installeren dat alleen toegang verleent aan bevoegde personen. 

Een overheidsinstantie die toegang heeft tot bepaalde gegevens in een verzameling, zal het burgerservicenummer als hulpmiddel gebruiken, hetgeen de efficiëntie en betrouwbaarheid ten goede komt.

Verhoogt het gebruik van een BSN het risico op identiteitsfraude?

Het burgerservicenummer zal identiteitsfraude bemoeilijken. Van identiteitsfraude is sprake als iemand zich voordoet als iemand anders, bijvoorbeeld door het burgerservicenummer van iemand anders te gebruiken, meestal met winstoogmerk als motief. Het systeem van burgerservicenummers biedt garanties tegen dit soort misbruik. Het systeem voor de afgifte van nummers wordt verbeterd, waardoor wordt voorkomen dat meer dan één nummer aan dezelfde persoon wordt verstrekt. Gebruikers van burgerservicenummers zullen de persoon aan het burgerservicenummer moeten koppelen voordat zij gegevens kunnen verwerken. Het burgerservicenummersysteem biedt faciliteiten om gebruikers te helpen bij het matchen (de faciliteit voor het beheer van burgerservicenummers).

Bij wie kan ik terecht als er iets mis is met mijn BSN?

In één woord: (1) de overheidsinstantie waar de fout is opgetreden; (2) als er iets mis is met uw sleutelgegevens, waaronder uw burgerservicenummer, uw gemeentebestuur. 

In de meeste gevallen zult u niet worden geconfronteerd met een "fout in het burgerservicenummer", maar met het feit dat u meer belasting moet betalen dan u had verwacht of dat u geen vergunning, toelating of uitkering krijgt. Er zijn verschillende stappen die u kunt ondernemen tegen de overheidsinstantie die de aanslag heeft opgelegd of uw aanvraag heeft afgewezen. U kunt in beroep gaan tegen de aanslag of weigering, de instantie vragen de gegevens die zij gebruikt te corrigeren, of een klacht indienen bij de instantie over de behandeling die u hebt gekregen. 

Als het geschil betrekking heeft op kerngegevens in het bevolkingsregister die volgens u onjuist zijn, bijvoorbeeld een onjuist burgerservicenummer, kunt u uw gemeentebestuur vragen deze te corrigeren. De beslissingen zullen moeten worden genomen op basis van de correcte gegevens. Als uw beroep of verzoek om correctie niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u een klacht indienen bij de rechter. In de meeste gevallen kunt u tegen de beslissing van de rechtbank in beroep gaan bij een hogere rechtbank. 

Indien de fout of de klacht door de organisatie (beroepsinstantie) niet tijdig of niet correct wordt behandeld, kunt u contact opnemen met het nummer van het burgerservicepunt. 

Geschillen over de behandeling kunt u voorleggen aan de Nationale ombudsman. Bij een geschil over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) om advies of bemiddeling vragen. 

Samenvattend, de opties die voor u open staan zijn:

 • aantrekkelijk voor het betrokken lichaam
 • verzoek om correctie
 • klagen over uw behandeling
 • indiening van een klacht bij de rechter
 • beroep tegen de rechterlijke beslissing
 • Burgerservicenummer punt
 • het indienen van een klacht bij de nationale of lokale ombudsman
 • de Cbp vragen om advies of bemiddeling.

Vergelijkbare berichten