UBO-register

Register

Vanaf 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht hun eigenaren of de personen die zeggenschap over hen hebben in te schrijven in een zogenaamd UBO-register. Dit is het gevolg van Europese regelgeving. Doel van het register is de bestrijding van financieel-economische criminaliteit, zoals het witwassen van geld.

Status van het UBO-register

Het kabinet wil het nieuwe UBO-register per 27 september 2020 laten ingaan.

Wat is een UBO?

UBO staat voor "ultimate beneficial owner" (de "uiteindelijk belanghebbende"). Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een vennootschap, stichting of vereniging (een zogeheten rechtspersoon).

In het geval van een BV of nv, bijvoorbeeld:

 • personen die meer dan 25 procent van de aandelen bezitten;
 • personen met meer dan 25 procent van de stemrechten;
 • personen die de facto zeggenschap hebben over de onderneming.

Wat is het UBO-register?

Het UBO-register maakt transparant wie aan de touwtjes trekt van in Nederland gevestigde rechtspersonen. Het UBO-register moet in alle EU-lidstaten van kracht zijn. Officieel vanaf 1 januari 2020, maar in Nederland wordt dit uitgesteld. Dat staat in de (gewijzigde) vierde Europese Anti-witwasrichtlijn. Alle EU-lidstaten moeten een UBO-register hebben. Het Nederlandse UBO-register wordt onderdeel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK). Een deel van de informatie in het register zal openbaar worden.

Waarom een UBO-register?

Het doel van het UBO-register is de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Denk hier eens over na:

 • witwassen van geld;
 • corruptie;
 • belastingontduiking;
 • fraude;
 • financiering van terrorisme.

Aangezien een deel van de informatie in het register openbaar is, kunnen particulieren en organisaties met meer kennis van zaken beslissen met wie zij zaken willen doen.

Wie is onderworpen aan de UBO-registratieplicht?

De UBO-registratieplicht zal gelden voor de volgende organisaties:

 • (niet-beursgenoteerde) bv's en nv's;
 • andere rechtspersonen: stichtingen, verenigingen die onder de UBO-registratieplicht vallen, onderlinge maatschappijen en coöperaties;
 • vennootschappen: personenvennootschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen;
 • scheepvaartmaatschappijen;
 • Europese naamloze vennootschappen (SE's);
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE's);
 • Europese Economische Samenwerkingsverbanden;
 • kerken.

Wie is niet onderworpen aan de UBO-registratieplicht?

De volgende groepen zijn niet verplicht zich in te schrijven:

 • beursgenoteerde bedrijven;
 • eenmanszaken;
 • publiekrechtelijke rechtspersonen;
 • verenigingen van eigenaren;
 • sommige historische rechtspersonen.

Welke gegevens zijn openbaar?

Een deel van de gegevens van de UBO wordt openbaar. Het gaat om:

 • Voornaam en achternaam;
 • maand en jaar van geboorte;
 • nationaliteit en land van verblijf;
 • aard en omvang van het economisch belang van de UBO, uitgedrukt in bandbreedten: 25%-50%, 50-75% en 75-100%.

Het openbare deel van het UBO-register kan alleen worden doorzocht op naam van de vennootschap of rechtspersoon. Het is dus niet mogelijk te zoeken op naam van de UBO. Het opvragen van de gegevens uit het register kost geld.

Welke gegevens zijn niet openbaar?

De volgende gegevens zijn niet openbaar. Het gaat over:

 • BSN/buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN);
 • geboortedag;
 • land en plaats van geboorte;
 • woonadres;
 • kopie van een geldig identiteitsbewijs;
 • kopie(ën) van document(en) waaruit de aard en de omvang van het economische belang blijkt.

Alleen de bevoegde autoriteiten en de financiële inlichtingeneenheid hebben toegang tot deze informatie.

Hoe werkt de registratie?

Het UBO-register wordt onderdeel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Bedrijven en organisaties die al in het Handelsregister staan, krijgen 18 maanden na de inwerkingtreding van het UBO-register de tijd om een UBO in te schrijven.

De Kamer van Koophandel zal alle "rechtspersonen" aanschrijven die verplicht zijn een UBO in te schrijven. De Kamer van Koophandel zal de brieven gefaseerd uitreiken om alle inschrijvingen goed te kunnen verwerken.

In de loop van dit jaar of 2021 kunt u daarom een bericht verwachten met het verzoek een UBO in te schrijven, waarin wordt uitgelegd hoe u dat kunt doen. De Kamer van Koophandel heeft al laten weten dat de inschrijving van een UBO gratis is. De persoon binnen uw BV die 'tekenbevoegd' is, moet de UBO ook inschrijven.

U hoeft zich dus waarschijnlijk niet direct één dag na opening van het register in te schrijven. Als u echter vanaf de start van het register een nieuwe rechtspersoon wilt oprichten, bijvoorbeeld een nieuwe aparte UBO, is inschrijving van een UBO een voorwaarde voor het verkrijgen van een KvK-nummer.

Duurt deze melding lang?

Naar de inschatting van het kabinet zou dit redelijk eenvoudig moeten zijn. Ook omdat het doorgeven van veel informatie in principe eenmalig is, tenzij er iets verandert in de situatie van de UBO. Een deel van de bedrijven zal de benodigde UBO-informatie al op de plank hebben liggen.

In dat geval denkt de regering dat het bedrijf ongeveer een uur nodig zal hebben om de informatie door te geven. Bedrijven die de gegevens nog niet klaar hebben, zullen ongeveer twee uur kwijt zijn met het doorgeven van de informatie.

Wat zijn de gevolgen als ik de informatie niet verstrek?

Zoals gezegd zal de Kamer van Koophandel alle bedrijven die een UBO zouden moeten registreren in het register inschrijven. Als er geen reactie komt, kan de Kamer van Koophandel nog één keer een herinnering sturen. De Kamer van Koophandel geeft de gegevens van alle bedrijven die na anderhalf jaar nog geen UBO hebben geregistreerd door aan het Bureau Economische Handhaving (BEH).

Deze kan de gegevens doorgeven voor strafrechtelijke vervolging of ze voorleggen aan de administratieve rechter voor een boete. Het niet melden van de UBO of het invoeren van onjuiste gegevens kan leiden tot een boete of gevangenisstraf.

Een belangrijke rol bij het zorgen voor een correct register is weggelegd voor instanties die op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) onderzoek moeten doen naar cliënten (de zogenaamde Wwft-instellingen). Dit zijn bijvoorbeeld banken.

Als zij ontdekken dat informatie in het UBO-register niet overeenkomt met hun eigen gegevens, zijn zij verplicht dit te melden aan de Kamer van Koophandel. Deze kan dit vervolgens doorgeven aan het BEH, waarna het bureau kan handhaven. Als Wwft-instellingen zo'n melding doen, komt het bedrijf in het UBO-register 'in onderzoek' te staan.

UBO-register waarborgt privacy via AVG (GDPR)

Het register voldoet aan de eisen inzake gegevensbescherming en aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Uitgangspunt is dat een deel van de gegevens voor iedereen toegankelijk is.

Afscherming van openbare gegevens van de UBO

In uitzonderlijke omstandigheden kan een UBO verzoeken om afscherming van de openbare gegevens. Dit is mogelijk indien de UBO:

 • is een minderjarige;
 • onder curatele of bewind staat;
 • heeft politiebeveiliging.

Instanties als het Openbaar Ministerie, de politie, de Belastingdienst en de Financiële inlichtingen eenheid kunnen altijd alle gegevens inzien.

Geen UBO-register voor buitenlandse vennootschappen

UBO's van buitenlandse vennootschappen worden niet in het register opgenomen. Hetzelfde geldt voor rechtspersonen met een hoofd- of nevenvestiging in Nederland. Zij zullen moeten voldoen aan de regelgeving van het land waar zij gevestigd zijn.

Vergelijkbare berichten

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *