Checklist Corona-crisis: wat kunt u doen voor uw bedrijf?

Checklist

Inzicht krijgen in uw financiële situatie

Wat heb ik "in kas", wat moet ik halen en wat moet ik betalen? En wanneer moet ik betalen? Zorg ervoor dat u uw betalingsverplichtingen onder controle heeft. Want als u weet wat u hebt, wat u nog moet krijgen en wat u nog moet betalen, weet u hoeveel geld u tekort komt. En wat uw mogelijkheden zijn om daar snel actie op te ondernemen.

 • Is er een duidelijk beeld van de mogelijke daling van de vraag en de gevolgen daarvan voor de liquiditeit?
 • Is het mogelijk vorderingen sneller te innen door middel van gestructureerde aanmaningen?
 • Wordt er op tijd gefactureerd?
 • Is het mogelijk facturen te financieren?
 • Is het mogelijk om te werken met aanbetalingen voor grotere orders?
 • Is het mogelijk betalingskortingen te gebruiken om de betalingstermijn met klanten te verkorten?
 • Is nagegaan op welke andere kosten eventueel kan worden bespaard?

Beoordeel uw verplichtingen tegenover de belastingdienst

In tijden waarin uw inkomen zo onzeker is als nu, wilt u zo min mogelijk kosten hebben. De overheid houdt daar rekening mee. Daarom kunt u uw belastingbetalingen tijdelijk uitstellen. U kunt de belastingdienst verzoeken om uitstel van uw belastingbetalingen. Uitstel is mogelijk voor verschillende soorten belasting, zoals loon- en inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en btw. Ook de Nederlandse Douane werkt mee en zal op verzoek ook uitstel van betaling verlenen.

 • Moet de voorlopige belastingaangifte voor 2020 worden aangepast of stopgezet?
 • Is het nodig een betalingsonmacht te melden?
 • Kan de BTW die u reeds hebt betaald op oninbare vorderingen, worden teruggevorderd?

Maak gebruik van het noodpakket van de regering

De overheid heeft financiële regelingen in het leven geroepen die uw bedrijf financieel kunnen helpen. Bekijk de voorwaarden en kijk of een regeling voor u van toepassing is of kan zijn.

Kijk wat de gemeente voor u kan doen

Gemeenten kunnen ondernemers meer financiële ademruimte geven. Zij doen dit door flexibel om te gaan met het heffen van lokale belastingen. Denk aan de Onroerendezaakbelasting (OZB), precario, toeristenbelasting, reclamebelasting en terrassenbelasting. Niet elke gemeente heeft dezelfde regelingen. Informeer bij uw gemeente voor welke lokale belastingen u uitstel van betaling kunt krijgen of in termijnen kunt betalen.

 • Indien u een zelfstandige bent, heeft u de mogelijkheden van het besluit inzake bijstand voor zelfstandigen in overweging genomen?

Bespreek uw opties met uw bank

De kans is groot dat u om krediet verlegen zit en moeite hebt om uw betalingsverplichtingen onder controle te houden. Verschillende regelingen kunnen hiervoor een oplossing bieden. Zo kunnen kleine ondernemers en zelfstandigen bij Qredits terecht voor het aanvragen van een lening of overbruggingskrediet.
Bespreek de mogelijkheden met uw bank. Misschien is het mogelijk om de financiering te verlengen, of een lening aan te vragen. Een aantal banken heeft aangegeven hun steentje bij te willen dragen door de aflossing van leningen tot 2,5 miljoen euro uit te stellen.

 • In geval van noodzakelijke aanvullende financiering: Is de BMKB-regeling overwogen?

Verzoek om uitstel van het waterschap

Waterschappen denken mee over hoe zij ondernemers kunnen helpen de coronacrisis door te komen. Hoe kunnen zij dit doen? Een aantal waterschappen heeft terugvorderingen stopgezet. En als je in de problemen zit, kun je om uitstel vragen. Ook proberen de waterschappen hun facturen ruim voor de vervaldatum te betalen en ervoor te zorgen dat opdrachten en vergunningen aan bedrijven worden verstrekt.

Verzoek om uitstel van betaling van pensioenbijdragen

Uitzoeken of u uitstel kunt krijgen voor de betaling van pensioenpremie(s)? Werkgevers die door de coronacrisis zijn getroffen, kunnen ook bij hun pensioenfonds een aanvraag voor een mogelijke betalingsregeling indienen.

Neem contact op met uw brancheorganisatie

Uw brancheorganisatie heeft de afgelopen weken goed nagedacht over wat er specifiek nodig is voor uw branche. Misschien kunnen zij iets voor u betekenen; in de vorm van een juridisch loket of voorbeeldbrieven.

Informeer uw klanten

Zijn uw activiteiten veranderd of levert u nu op bepaalde tijden aan een afhaalpunt? Informeer uw klanten over de gang van zaken in uw bedrijf en waar u mee bezig bent. Veel klanten denken graag met u mee en waarderen het dat u naar alternatieven zoekt. Zo houdt u uw klanten bij u. Ook goed voor later, als de crisis voorbij is. Daarnaast helpen veel ondernemers de maatschappij in deze moeilijke tijden op een creatieve manier.

 • Zijn er leveringscontracten die niet kunnen worden nagekomen en wat is het effect daarvan op de bedrijfsvoering?
 • Zijn de genomen maatregelen duidelijk meegedeeld aan de leveranciers en hoe zij hen zullen beïnvloeden?

Evalueer uw leveranciers

Ook uw leveranciers zullen met de crisis te maken krijgen. Hoe gaat het met hen? Wat zijn de gevolgen? Gesloten grenzen. Vraag uw leveranciers hoe zij met de situatie omgaan.

 • Zijn er leveranciers die niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen en moeten zij actie ondernemen?
 • Is er voldoende voorraad of moet rekening worden gehouden met een daling van de productie/handel ten gevolge van tekorten aan de inkoopzijde?
 • Zijn de genomen maatregelen duidelijk meegedeeld aan de leveranciers en hoe zij hen zullen beïnvloeden?

Wat zijn de gevolgen voor uw personeel?

Misschien is er niet genoeg werk voor uw personeel. Of er komt niet genoeg geld binnen om uw personeel te betalen. Hoe gaat u om met personeel dat vanuit huis werkt?

 • Is er duidelijk met het personeel gecommuniceerd over de gevolgen en de genomen maatregelen?
 • Is er overwogen om het NU te gebruiken?
 • Is het mogelijk de loonkosten te beperken door tijdelijke arbeidscontracten niet te verlengen of de flexibele schil aan te passen?

Vergelijkbare berichten