Verplichte openbaarmakingsvoorschriften / DAC6

Mandatory Disclosure Directive

Met ingang van 1 juli 1 juli 2020 is de Europese richtlijn Verplichte Openbaarmakingsvoorschriften (MDR) / DAC6 van toepassing. Als gevolg van de Nederlandse implementatie van deze richtlijn, moeten tussenpersonen en/of belastingplichtigen potentieel agressieve internationale fiscale constructies aan de belastingdienst melden. Dit zijn fiscale constructies waarbij inwoners van verschillende landen zijn betrokken en die kunnen worden gebruikt om belasting te ontwijken.

U kunt meer lezen over de volgende onderwerpen op deze pagina:

 • Een tussenpersoon moet een mogelijk belastingontwijkende regeling bijna altijd melden
 • Een belastingplichtige moet soms zelf aangifte doen van een mogelijk belastingontwijkende regeling
 • Weet u niet zeker of iemand anders al melding heeft gemaakt van een mogelijk belastingontwijkende regeling?
 • Wanneer moet u belastingontwijkende constructies melden?
 • Welke fiscale regelingen moet u melden?
 • Voor welke belastingen is de DAC6-richtlijn van toepassing?
 • Hoe meldt u mogelijk belastingontwijkende regelingen?
 • Wat gebeurt er als je het niet meldt?
 • Hallmarks

Een tussenpersoon moet een mogelijk belastingontwijkende regeling bijna altijd melden

Bent u een tussenpersoon die betrokken is bij een mogelijk agressieve internationale belasting constructie? Dan moet u dat melden.

Er zijn 2 uitzonderingen op deze regel. U hoeft een mogelijk agressieve internationale belastingregeling in de volgende gevallen:

 • Een andere tussenpersoon heeft al aangifte gedaan van de fiscale constructie. En deze tussenpersoon heeft u een referentienummer verstrekt als bewijs hiervan.
 • U heeft het recht op geheimhouding.

Let op!
De DAC6-richtlijn is van toepassing op alle tussenpersonen. Bijvoorbeeld: belastingadviseurs, advocaten, accountants, notarissen, financieel adviseurs, banken en trustkantoren.

Een belastingplichtige moet soms zelf aangifte doen van een mogelijk belastingontwijkende regeling

De belastingplichtige voor wie een potentieel agressieve internationale belastingregeling is moet deze zelf melden in de volgende gevallen:

 • Een tussenpersoon van buiten de Europese Unie is betrokken bij de belastingconstructie.
 • Een tussenpersoon die betrokken is bij de belastingconstructie heeft het recht van niet-openbaarmaking, en hoeft de constructie dus niet te melden.
 • Bij de belastingconstructie is in het geheel geen tussenpersoon betrokken.

Weet u niet zeker of iemand anders al een mogelijk belastingontwijkende regeling heeft gemeld?

In geval van twijfel kunt u het beste zelf aangifte doen.

Wanneer moet belastingontwijkende constructies melden?

De DAC6 richtsnoer heeft terugwerkende kracht. Daarom moet u tussen 1 juli 2020 en 31 augustus 2020 moet u de mogelijk agressieve internationale belastingregelingen melden waarbij u betrokken bent van 25 juni 2018 tot 1 juli 2020.

Voor constructies waarbij u vanaf 1 juli 2020 betrokken bent, moet u altijd binnen 30 dagen melden.

Welke fiscale regelingen moet u melden?

Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van kenmerken. Als een belastingconstructie 1 of meer van deze kenmerken heeft, moet u dit melden. Voor sommige wezenskenmerken geldt dat u de constructie alleen hoeft te melden als het belangrijkste voordeel (of een van de belangrijkste voordelen) van de constructie het behalen van een belastingvoordeel is. Een gids met meer uitleg en voorbeelden zal binnenkort beschikbaar zijn.

Let op!
De essentiële kenmerken worden op Europees niveau bepaald en kunnen dus soms op verschillende manieren worden uitgelegd. Twijfelt u of een belastingregeling mogelijk agressief is? Neem dan de nodige voorzichtigheid in acht en meld het toch.

Voor welke belastingen is de DAC6-richtlijn van toepassing?

Voor:

 • vennootschapsbelasting
 • inkomstenbelasting
 • loonbelasting
 • dividendbelasting
 • successie- en schenkingsrecht
 • de meeste andere belastingen

Niet voor:

 • BTW (omzetbelasting)
 • douanerechten
 • accijnzen
 • socialezekerheidsbijdragen
 • vergoedingen

Hoe moet u potentieel belastingontwijkende regelingen melden?

Met het formulier "Notification Cross Border Arrangements (CBA)", in het Engels. U kunt dit formulier invullen via het dataportaal van de Belastingdienst. Dit is mogelijk vanaf 1 juli 2020.

In de melding die u geeft:

 • informatie over uzelf
 • informatie over de belastingplichtige en de met hem verbonden personen
 • een samenvatting van de inhoud van de belastingstructuur
 • de relevante essentiële kenmerken
 • de relevante nationale wettelijke bepalingen
 • de waarde van de belastingstructuur
 • de implementatiedatum
 • de betrokken lidstaten van de EU

Nadat u een melding hebt gedaan, ontvangt u van ons een referentienummer.

Wat Wat gebeurt er als je het niet meldt?

Dan riskeert u een (hoge) boete.

Hallmarks

Deel I. Voornaamste uitkeringstest

Generieke keurmerken van categorie A en specifieke keurmerken van categorie B en van categorie C, lid 1, onder b), i), c) en d), kunnen alleen in aanmerking worden genomen wanneer zij voldoen aan het "belangrijkste voordeel"-criterium.

Aan dit criterium is voldaan indien kan worden aangetoond dat het voornaamste voordeel of een van de voornaamste voordelen die een persoon, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, redelijkerwijs kan verwachten te verkrijgen uit een constructie, bestaat in het verkrijgen van een belastingvoordeel.

In het kader van het keurmerk in punt 1 van categorie C kan de aanwezigheid van de in punt 1, onder b), i), c) of d), genoemde voorwaarden op zich geen reden zijn om te concluderen dat een regeling voldoet aan het criterium van het belangrijkste voordeel.

Deel II. Categorieën van stempelmerken

A. Generieke kenmerken die verband houden met de belangrijkste voordeeltoets

1.Een regeling waarbij de betrokken belastingplichtige of een deelnemer aan de regeling zich ertoe verbindt een vertrouwelijkheidsvoorwaarde in acht te nemen, die kan inhouden dat hij niet bekend mag maken hoe de regeling een belastingvoordeel kan opleveren ten opzichte van andere tussenpersonen of de belastingdienst.
2.Een regeling waarbij de tussenpersoon recht heeft op een vergoeding (of rente, vergoeding voor financieringskosten en andere lasten) voor de regeling en die vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van: a) het bedrag van het belastingvoordeel dat uit de regeling voortvloeit; of b) de vraag of er al dan niet daadwerkelijk een belastingvoordeel uit de regeling voortvloeit. Dit zou een verplichting voor de tussenpersoon inhouden om de vergoedingen gedeeltelijk of volledig terug te betalen wanneer het beoogde belastingvoordeel dat uit het akkoord is voortgevloeid, niet geheel of ten dele is verwezenlijkt.
3.Een regeling die in wezen gestandaardiseerde documentatie en/of structuur heeft en beschikbaar is voor meer dan één relevante belastingplichtige zonder dat zij in wezen moet worden aangepast voor tenuitvoerlegging.

B. Specifieke kenmerken in verband met de belangrijkste uitkeringstest

1.Een constructie waarbij een deelnemer aan de constructie kunstgrepen uithaalt om een verliesgevende vennootschap over te nemen, de hoofdactiviteit van die vennootschap te beëindigen en haar verliezen aan te wenden om haar belastingschuld te verminderen, onder meer door overbrenging van die verliezen naar een ander rechtsgebied of door versnelde aanwending van die verliezen.
2.Een regeling die tot gevolg heeft dat inkomsten worden omgezet in kapitaal, giften of andere inkomstencategorieën die lager worden belast of van belasting zijn vrijgesteld.
3.Een regeling die circulaire transacties omvat welke resulteren in het rondsturen van fondsen, namelijk door middel van het betrekken van tussengeschoven entiteiten zonder andere primaire commerciële functie of transacties die elkaar compenseren of opheffen of die andere soortgelijke kenmerken hebben.

C. Specifieke kenmerken van grensoverschrijdende transacties

1.Een regeling waarbij aftrekbare grensoverschrijdende betalingen worden verricht tussen twee of meer gelieerde ondernemingen waarbij ten minste een van de volgende voorwaarden vervuld is: a) de ontvanger is niet fiscaal inwoner van een belastingjurisdictie; b) hoewel de ontvanger fiscaal inwoner is van een jurisdictie, heft die jurisdictie ofwel(i) geen vennootschapsbelasting heft of een vennootschapsbelasting heft van nul of bijna nul, of ii) is opgenomen in een lijst van rechtsgebieden van derde landen die door de lidstaten gezamenlijk of in het kader van de OESO als niet-coöperatief zijn beoordeeld; c) de betaling geniet een volledige belastingvrijstelling in het rechtsgebied waar de ontvanger zijn fiscale woonplaats heeft; d) de betaling geniet een preferentiële belastingregeling in het rechtsgebied waar de ontvanger zijn fiscale woonplaats heeft;
2.Aftrekposten voor dezelfde afschrijving op het activum worden in meer dan één rechtsgebied geclaimd.
3.Voor hetzelfde inkomens- of vermogensbestanddeel wordt in meer dan één rechtsgebied om vermindering van dubbele belasting verzocht.
4.Er is sprake van een overeenkomst die overdrachten van activa omvat en waarbij er een materieel verschil is in het bedrag dat wordt behandeld als verschuldigd ter vergoeding van de activa in de betrokken rechtsgebieden.

D. Specifieke kenmerken van de automatische uitwisseling van informatie en uiteindelijke begunstigden

1.Een regeling die tot gevolg kan hebben dat de meldingsplicht krachtens de wetten tot uitvoering van de Uniewetgeving of gelijkwaardige overeenkomsten betreffende de automatische uitwisseling van informatie over financiële rekeningen, met inbegrip van overeenkomsten met derde landen, wordt ondermijnd, of die gebruik maakt van het ontbreken van dergelijke wetgeving of overeenkomsten. Dergelijke regelingen omvatten ten minste het volgende:(a)het gebruik van een rekening, product of belegging die geen Financiële Rekening is of voorgeeft te zijn, maar die kenmerken heeft die in wezen vergelijkbaar zijn met die van een Financiële Rekening;(b)de overdracht van Financiële Rekeningen of activa naar, of het gebruik van jurisdicties die niet gebonden zijn aan de automatische uitwisseling van Financiële Rekeninginformatie met de woonstaat van de betreffende belastingbetaler;(c)de herindeling van inkomsten en kapitaal in producten of betalingen die niet onderworpen zijn aan de automatische uitwisseling van financiële rekeninginformatie;(d)de overbrenging of omzetting van een Financiële Instelling of een Financiële Rekening of het vermogen op die Financiële Instelling of Financiële Rekening in een Financiële Instelling of een Financiële Rekening of vermogen dat niet onderworpen is aan rapportering in het kader van de automatische uitwisseling van financiële rekeninginformatie;(e)het gebruik van rechtspersonen, constructies of structuren die de rapportage van een of meer rekeninghouders of personen onder zeggenschap in het kader van de automatische uitwisseling van financiële-rekeninginformatie elimineren of beogen te elimineren; (f)constructies die de due diligence-procedures ondermijnen die door financiële instellingen worden gebruikt om te voldoen aan hun verplichtingen om financiële-rekeninginformatie te rapporteren, of die van zwakke plekken in deze procedures gebruik maken, met inbegrip van het gebruik van rechtsgebieden met ontoereikende of zwakke regelingen voor de handhaving van antiwitwaswetgeving of met zwakke transparantievereisten voor rechtspersonen of juridische constructies.
2.Een constructie met een niet-transparante juridische of economische eigendomsketen waarbij gebruik wordt gemaakt van personen, juridische constructies of structuren:(a)die geen wezenlijke economische activiteit uitoefenen die wordt ondersteund door voldoende personeel, uitrusting, activa en gebouwen; en(b)die zijn opgericht, beheerd, ingezeten, gecontroleerd of gevestigd in een ander rechtsgebied dan het woongebied van een of meer van de uiteindelijke begunstigden van de activa die door dergelijke personen, juridische constructies of structuren worden gehouden; en(c)waarbij de uiteindelijke begunstigden van dergelijke personen, juridische constructies of structuren, zoals gedefinieerd in Richtlijn (EU) 2015/849, niet identificeerbaar zijn gemaakt.

E. Specifieke kenmerken van verrekenprijzen

1.Een regeling waarbij gebruik wordt gemaakt van unilaterale veilige-havenregels.
2.Een overeenkomst die de overdracht van moeilijk te waarderen immateriële activa inhoudt. De term "moeilijk te waarderen immateriële activa" omvat immateriële activa of rechten op immateriële activa waarvoor, op het moment van hun overdracht tussen gelieerde ondernemingen: (a) geen betrouwbare vergelijkingsbasis bestaat; en (b) op het moment dat de transactie werd aangegaan, de projecties van toekomstige kasstromen of baten die naar verwachting zullen voortvloeien uit het overgedragen immaterieel, of de veronderstellingen die gebruikt werden bij de waardering van het immaterieel zeer onzeker zijn, waardoor het moeilijk is om het niveau van het uiteindelijke succes van het immaterieel op het moment van de overdracht te voorspellen.
3.Een regeling die een grensoverschrijdende overdracht binnen een groep van functies en/of risico's en/of activa inhoudt, indien de verwachte jaarlijkse winst vóór rente en belastingen (EBIT) van de overdragende partij(en) gedurende de periode van drie jaar na de overdracht minder dan 50 % bedraagt van de verwachte jaarlijkse EBIT van deze overdragende partij(en), indien de overdracht niet had plaatsgevonden.

Vergelijkbare berichten