Inkomsten uit aanmerkelijk belang: Box 2

Inkomsten uit aanmerkelijk belang: Box 2

Inkomsten uit een aanmerkelijk belang in een vennootschap, met inbegrip van vermogenswinsten of -verliezen, zijn onderworpen aan de inkomstenbelasting en worden belast tegen een tarief van 25%.

Een belastingplichtige wordt geacht een aanmerkelijk belang in een vennootschap te hebben indien hij alleen of met zijn partner onmiddellijk of middellijk 5% van het geplaatste kapitaal houdt. Indien de vennootschap verschillende soorten aandelen heeft uitgegeven, is er ook sprake van een aanmerkelijk belang indien de belastingplichtige alleen of met zijn partner meer dan 5% van het geplaatste kapitaal van een bepaalde soort aandelen houdt. Indien de belastingplichtige een aanmerkelijk belang in een vennootschap houdt, worden winstdelende obligaties die door die vennootschap zijn uitgegeven en direct of indirect door hem of haar, alleen of met zijn of haar partner, worden gehouden, geacht deel uit te maken van het aanmerkelijk belang.

Dividenden en meerwaarden uit de vervreemding van aandelen worden belast tegen een proportioneel tarief van 25% in de inkomstenbelasting. In geval van vermogensverlies kan 25% van dat verlies worden verrekend met de belasting die anders verschuldigd zou zijn. Daartoe geldt een soortgelijke regeling als voor de verrekening van verliezen. Indien de belastingplichtige emigreert, wordt het aanmerkelijk belang geacht te zijn vervreemd. De verschuldigde belasting zal echter niet worden geïnd zolang het aanmerkelijk belang niet is vervreemd. Na het verstrijken van 10 jaar wordt het restant van de belasting dat is geheven wegens de veronderstelde vervreemding op het moment van emigratie kwijtgescholden.

Voor niet-ingezetenen zijn de inkomsten uit aanmerkelijk belang alleen onderworpen aan belasting in geval van een aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde vennootschap. Met betrekking tot niet-ingezetenen wordt een vennootschap ook geacht inwoner van Nederland te zijn indien zij in de laatste tien jaar ten minste vijf jaar inwoner van Nederland is geweest. Ten aanzien van niet-ingezetenen wordt het aanmerkelijk belang geacht te zijn vervreemd in geval van verplaatsing van de plaats van de werkelijke leiding van de vennootschap van Nederland naar elders.

 

Vergelijkbare berichten