Inkomen uit huis en werk: Vak 1

Employee receiving income from work

Inkomen uit huis en werk: Vak 1

De categorieën die het inkomen uit werk en woning omvatten zijn:

 1. winst uit bedrijfs- of beroepsactiviteiten
 2. inkomen uit arbeid
 3. resultaat van andere activiteiten
 4. inkomsten in de vorm van periodieke betalingen
 5. inkomen uit huis
 6. uitgaven voor inkomensvoorzieningen
 7. negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen

1. Winsten uit bedrijfs- of beroepsactiviteiten

Voor de inkomstenbelasting is de definitie van "winst" dezelfde als die welke wordt gebruikt voor de vaststelling van de te heffen vennootschapsbelasting. Bij de beoordeling van de winst voor de vennootschapsbelasting wordt echter rekening gehouden met een aantal bijzondere factoren, met name die welke het verschil weergeven tussen de verplichting tot betaling van inkomstenbelasting en de verplichting tot betaling van vennootschapsbelasting.

De volgende aanvullende regels zijn van toepassing op personen die een bedrijf uitoefenen en inkomstenbelasting verschuldigd zijn.

 • Versnelde afschrijving bij het starten van een bedrijf

  Versnelde afschrijving van vaste activa is toegestaan voor personen die onlangs een bedrijf zijn begonnen, behoudens bepaalde beperkingen.

 • Overdracht van een bedrijf aan een zakenpartner

  Indien een persoon die een bedrijf uitoefent, het bedrijf of een deel ervan overdraagt aan zijn of haar reeds lang bestaande zakenpartner, kan de overdracht op verzoek worden vrijgesteld van inkomstenbelasting. De opvolger treedt dan in de plaats van de betrokken persoon. Een soortgelijke belastingvrije overdracht vindt ook plaats na het overlijden van de ondernemer en de ontbinding van de gemeenschap van goederen.

 • Beëindiging van een aan de inkomstenbelasting onderworpen onderneming wanneer deze wordt voortgezet als een aan de vennootschapsbelasting onderworpen onderneming

  Indien een ondernemer die inkomstenbelasting verschuldigd is, zijn bedrijfsactiviteiten wenst voort te zetten in de vorm van een vennootschap op naam die onderworpen is aan de vennootschapsbelasting, bijvoorbeeld een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, kan hij of zij bij deze omzetting verzoeken om vrijstelling van inkomstenbelasting. De vennootschap treedt dan in de plaats van de betrokkene. Het ministerie van Financiën heeft standaardvoorwaarden voor dergelijke situaties gepubliceerd.

 • Ouderdomsreserve voor zelfstandigen

  Personen die inkomsten uit bedrijfswinsten of uit zelfstandige bedrijfsuitoefening verwerven, mogen een bepaald percentage van hun winst gebruiken voor de financiering van een pensioenregeling. De jaarlijkse bijdrage aan deze reserve mag een bepaald maximum niet overschrijden en verrekening is niet toegestaan als de reserve hoger is dan de boekwaarde van de activa van de onderneming. Deze reserve kan worden omgezet in een lijfrente wanneer de onderneming wordt beëindigd.

 • Aftrek voor zelfstandigen

  Zelfstandigen jonger dan 65 jaar die ten minste 1.225 uur besteden aan de uitoefening van hun bedrijf, mogen een zelfstandigenaftrek in mindering brengen op hun winst. Het bedrag van deze aftrek is omgekeerd evenredig met de omvang van de winst van de onderneming. Personen die onlangs een bedrijf hebben opgestart, mogen de eerste drie jaar een extra bedrag aftrekken.

 • Aftrek voor hulp in de onderneming

  Een aftrek voor bijstand wordt toegestaan voor personen die een bedrijf uitoefenen en van wie de partner voor het betrokken bedrijf werkt terwijl hij niet op de loonlijst staat. De aftrek vindt plaats van de winst tegen een tarief dat afhankelijk is van het aantal uren dat de partner voor de onderneming werkt. Het tarief loopt op tot maximaal 4% als de partner in het betreffende boekjaar 1.750 uur of meer in de onderneming werkzaam is.

 • Aftrek voor winsten uit de liquidatie van een onderneming

  Personen die een bedrijf uitoefenen, mogen een aftrek tot een bepaald maximum in mindering brengen op de winsten die voortvloeien uit de liquidatie van een bedrijf.

Lees ons artikel:
Belastingvoordelen voor ondernemers
Profiteer van de beschikbare aftrekposten en voordelen

2. Inkomen uit arbeid

Dit inkomen bestaat uit alle inkomsten in geld of in natura uit huidige en vroegere arbeid. Inkomen uit tegenwoordige arbeid omvat lonen, uitkeringen, fooien en bepaalde periodieke betalingen die worden ontvangen uit hoofde van de socialezekerheidswetgeving (in geld), en het gratis gebruik van een privé-auto en gratis huisvesting betaald door de werkgever (in natura). Inkomen uit vroegere dienstbetrekking omvat pensioenen en invaliditeits-, arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsuitkeringen.

Salarissen, lonen en bepaalde periodieke uitkeringen die worden ontvangen op grond van de socialezekerheidswetgeving, zijn onderworpen aan loonbelasting. De loonbelasting wordt ingehouden door de werkgever en is in wezen een voorheffing op iemands definitieve aanslag inkomstenbelasting.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen vaste bedragen worden afgetrokken voor het woon-werkverkeer. Andere arbeidskosten zijn niet aftrekbaar, met uitzondering van een zeedagenaftrek voor zeevarenden. Werkgevers mogen binnen bepaalde grenzen onbelaste vergoedingen betalen.

3. Resultaat van andere activiteiten

Het resultaat uit overige werkzaamheden omvat inkomsten uit activiteiten die noch tot de winst noch tot de loonsom bijdragen. Om als inkomen te worden aangemerkt moet er een redelijke verwachting bestaan dat deze activiteiten inkomsten zullen opleveren. Voorbeelden zijn het verstrekken van kost en inwoning, vergoedingen voor diensten en auteursrechten, en het veiligstellen van opbrengsten uit vermogen.

In de meeste gevallen worden inkomsten uit sparen en beleggen belast in box 3. Het behalen van rendement uit vermogen kan echter leiden tot belastingheffing in box 1. Dit betreft de volgende situaties:

 • vermogensbestanddelen die ter beschikking zijn gesteld van de partner van de belastingplichtige die de vermogensbestanddelen gebruikt om de winst uit onderneming of het resultaat uit andere werkzaamheden veilig te stellen;
 • het veiligstellen van het rendement van activa op een manier die verder gaat dan normaal, actief vermogensbeheer. Bijvoorbeeld de verkoop van gebouwencomplexen in afzonderlijke eenheden;
 • activa die ter beschikking worden gesteld van een besloten vennootschap waarin de belastingplichtige alleen of met zijn partner een aanmerkelijk belang heeft.

4. Inkomsten in de vorm van periodieke betalingen 

 • Periodieke betalingen die een afzonderlijke bron van inkomsten vormen, kunnen in verschillende categorieën worden onderverdeeld. Voorbeelden zijn:
 • betalingen van de staat, zoals bepaalde openbare studiebeurzen en overheidssubsidies;
 • periodieke betalingen op grond van het familierecht, zoals alimentatiebetalingen, tenzij deze worden ontvangen van bloedverwanten in de eerste of tweede graad;
 • andere periodieke betalingen die in rechte kunnen worden gevorderd, tenzij zij worden ontvangen van naaste verwanten, pleegouders of leden van hetzelfde huishouden, zoals alimentatiebetalingen aan een ex-partner;
 • voorwaarden van lijfrente, waarvan de premies aftrekbaar waren.

5. Inkomen uit huis

Een bijzondere bepaling is van toepassing op door de eigenaar bewoonde woningen. Onroerende goederen worden belast tegen een fictieve huurwaarde, die het saldo vertegenwoordigt van inkomsten en uitgaven in verband met het gebruik van een woning. Deze huurwaarde, die een positief bedrag is, wordt vastgesteld aan de hand van wettelijke tabellen. De fictieve huurwaarde voor eigenaar-bewoners geldt alleen voor de hoofdwoning. Tweede woningen en andere bezittingen vallen onder box 3. Omdat de normale kosten in de fictieve huurwaarde worden opgenomen, mogen geen andere kosten dan (hypotheek)rente en erfpacht worden afgetrokken. Deze kosten kunnen gedurende maximaal 30 jaar worden afgetrokken.

Om de aankoop van een eigen woning te financieren, wordt vaak een hypotheek afgesloten die gekoppeld is aan een kapitaalverzekering. Het uiteindelijke bedrag ineens van zo'n verzekering is bedoeld om de hypotheekschuld af te lossen. Een kapitaalverzekering is belast in box 1. Als de uitkering niet hoger is dan € 125.500 per persoon, is deze uitkering onder voorwaarden niet belast. Er is een overgangsregeling voor bestaande kapitaalverzekeringen.

Enkele van de meest gestelde vragen over inkomen vanuit huis in onze kennisbank: 

6. Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Een aftrek van lijfrentepremies is mogelijk indien een pensioentekort kan worden aangetoond.

De premies voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de premies uit hoofde van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (waz) en de lijfrentepremies voor langdurig arbeidsongeschikte kinderen of kleinkinderen zijn niet gekoppeld aan een maximaal aftrekbaar bedrag.

7. Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Deze categorie heeft betrekking op de afkoop van lijfrenten. Wanneer een belastingplichtige emigreert, wordt een verzekeringspolis geacht te zijn afgekocht in een forfaitair bedrag.

Andere

 

Buitenlandse werknemers: de 30%-regeling 

Een bijzondere vergoeding wordt toegekend aan bepaalde buitenlandse werknemers die worden tewerkgesteld bij een binnenlandse werkgever (d.w.z. een in Nederland gevestigde werkgever, of een niet in Nederland gevestigde werkgever die verplicht is loonbelasting in te houden op het loon dat de werknemer ontvangt).

Indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan de werkgever een bijzondere belastingvrije vergoeding van 30% toekennen, die boven op het loon van de werknemers wordt betaald en moet worden beschouwd als een vergoeding voor de extra kosten van het verblijf buiten het land van herkomst. De vergoeding wordt berekend op basis van het loon overeenkomstig de bepalingen van de wet op de loonbelasting. Om de berekeningsbasis voor de 30%-vergoeding te verkrijgen, wordt het salaris vermenigvuldigd met een factor 100/70. Werkgeversvergoedingen voor schoolgeld voor kinderen die internationaal basis- of voortgezet onderwijs volgen, zijn eveneens vrijgesteld van belasting. Naast de 30%-regeling worden kosten die in verband met de dienstbetrekking worden gemaakt, belastingvrij vergoed.

Buitenlandse werknemers moeten worden aangeworven door of gedetacheerd bij een binnenlandse werkgever in Nederland. De werkgever en zijn werknemer moeten eerst schriftelijk overeenkomen dat de 30%-regeling zal worden toegepast. Hun gezamenlijk verzoek om de toepassing van deze regeling moet vervolgens worden ingediend bij de belastingdienst (Niet-ingezetenen Belastingplichtigen) in Heerlen. Nadat de aanvraag is goedgekeurd, wordt de 30% ruling vanaf het begin toegepast. De 30% ruling geldt voor een periode van maximaal 60 maanden. Deze periode wordt verminderd met een eventuele eerdere dienstbetrekking bij een binnenlandse werkgever in Nederland, of met de tijd die de werknemer eerder in Nederland heeft doorgebracht, tenzij meer dan 25 jaar is verstreken sinds het einde van die dienstbetrekking of die tijd in Nederland.

Op gezamenlijk verzoek van de binnenlandse werkgever en de buitenlandse werknemer wordt de buitenlandse werknemer met betrekking tot de heffing van loonbelasting en inkomstenbelasting (op enkele uitzonderingen na) als een fictieve buitenlandse belastingplichtige aangemerkt.

Voor meer gedetailleerde informatie: 30% regeling

Vergelijkbare berichten