Verduidelijking over boetes voor illegale arbeid

Illegal work in the Netherlands

Voor mensen met de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een van de landen van de Europese Economische Ruimte (dat zijn de landen van de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) en Zwitserland, is werken in Nederland vrij toegestaan. Het vrije verkeer van werknemers geldt voor deze landen.

De Wet arbeid vreemdelingen ("Wav") verbiedt werkgevers en particulieren om buitenlandse werknemers die geen vrije toegang hebben tot de Nederlandse arbeidsmarkt, te laten werken zonder een geldige tewerkstellingsvergunning of gecombineerde verblijfs- en tewerkstellingsvergunning. De Inspectie SZW controleert of deze verboden worden nageleefd en legt boetes op als illegale arbeid wordt geconstateerd.

De standaard boetebedragen zijn:

Overtreder

Natuurlijke persoon die een huishoudelijke of persoonlijke dienst laat verrichten
Natuurlijke persoon, handelend vanuit ambt, beroep of bedrijf
Stichting of vereniging met een doelstelling van algemeen belang
Feitelijke manager die het verboden gedrag leidde
Andere rechtspersonen

Boetebedrag

€ 2,000
€ 4,000
€ 4,000
€ 6,000
€ 8,000

De boete kan onder meer in de volgende situaties met 50% worden verhoogd:

  • De werkgever heeft de voorschriften opzettelijk omzeild;
  • Bij het delict zijn drie of meer vreemdelingen betrokken, of personen wier identiteit niet zeker is;
  • De overtreding is begaan door een rechtspersoon, of daarmee gelijk te stellen, waarvan een wettelijk vertegenwoordiger voorheen de wettelijk vertegenwoordiger was van een andere rechtspersoon, of daarmee gelijk te stellen, voor wie een overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen is vastgesteld, en waarvan de bedrijfsactiviteiten en de plaats waar of van waaruit de arbeid wordt verricht, dezelfde zijn gebleven.
  • In de vijf jaar voorafgaand aan de overtreding was eerder een overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen geconstateerd ten aanzien van de werkgever of de leidinggevende.

Afhankelijk van de situatie wordt misschien geen boete opgelegd, maar kan worden volstaan met een waarschuwing. De stap naar het opleggen van een boete is echter klein.

Belang voor de praktijk 

Als personeel van een andere organisatie werkzaamheden voor u verricht, kunt u geconfronteerd worden met een boete op grond van de Wav als illegale arbeid wordt geconstateerd. Deze boete geldt ook als u personeel inschakelt van een uitzendbureau met een keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (NEN). De boete wordt dan wel verlaagd naar 25%, maar dat is nog steeds fors. Het advies is om vooraf maatregelen te nemen om illegale arbeid te voorkomen en mocht het onverhoopt toch voorkomen zorg dan dat u de juiste maatregelen heeft genomen om een boete te verzachten met hopelijk 100%.

Vergelijkbare berichten

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *