Loonbelasting in Nederland

Wage tax in the Netherlands

Belasting op lonen en salarissen

Belasting te betalen door

  • In Nederland woonachtige personen die van een in Nederland gevestigde werkgever loon ontvangen voor arbeid die zij verrichten of hebben verricht.
  • In het buitenland woonachtige personen die van een in Nederland gevestigde werkgever loon ontvangen voor arbeid die zij in Nederland verrichten of hebben verricht.
  • In het buitenland woonachtige personen die lid zijn van de raad van bestuur of van de raad van commissarissen van een in Nederland gevestigde vennootschap voor werkzaamheden die zij verrichten of hebben verricht.
  • In het buitenland woonachtige personen die van een Nederlands overheidsbedrijf loon ontvangen voor arbeid die zij verrichten of hebben verricht.
  • Niet-ingezeten artiesten en beroepssportbeoefenaars die ingevolge een overeenkomst van korte duur of ingevolge een oorzaak of reden van korte duur in Nederland optreden, behalve wanneer Nederland niet het recht heeft gekregen om belastingen te innen krachtens een overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting.

Tarief

De tarieven zijn progressief. Sommige kosten kunnen worden afgetrokken en belastingvrije sommen kan worden verstrekt.

Te betalen belasting op

De loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. De loonbelasting en de premies volksverzekeringen worden gezamenlijk geheven op inkomen uit arbeid of uitkeringen.

Inhouding

De werkgever of de instantie die de uitkering betaalt, houdt de belasting en premies rechtstreeks in op het salaris of de uitkering, en draagt deze af aan de belastingdienst. Veel personen betalen alleen loonbelasting, en zijn niet onderworpen aan inkomstenbelasting. Voor personen met een hoog inkomen of veel aftrekbare posten dient de loonbelasting als voorheffing, en krijgen zij vervolgens een aangifte inkomstenbelasting en een beoordeling.

Vergelijkbare berichten