De 30%-regel in 2024 - wat is er veranderd?

Changes to the 30% ruling from January 2024

Vanaf 1 januari 2024 wordt de 30%-regeling op verschillende punten gewijzigd.

In dit artikel bespreken we:

 • Geleidelijke verlaging van het percentage van de belastingvrije som
 • Afschaffing van gedeeltelijke buitenlandse belastingplicht (per 2025)
 • Maximalisatie van het salaris waarover de 30%-regeling kan worden toegepast
 • Verhoging van de salariseis

Geleidelijke verlaging van percentage

De 30%-regeling biedt de mogelijkheid om ingekomen werknemers maximaal 30% van het belastbare loon in Nederland belastingvrij uit te betalen, als tegemoetkoming in de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de werknemer buiten het land van herkomst werkt. De 30%-regeling heeft een maximale looptijd van 5 jaar (60 maanden) waarop eerder verblijf in Nederland in mindering wordt gebracht.

Vanaf 1 januari 2024 wordt de 30%-regeling als volgt afgebouwd:

 • Gedurende niet meer dan de eerste 20 maanden zal de belastingvrije som niet hoger zijn dan 30% van het belastbare salaris;
 • gedurende niet meer dan de volgende 20 maanden zal de belastingvrije som niet meer bedragen dan 20% van het belastbare salaris; en
 • voor niet meer dan de resterende 20 maanden zal de belastingvrije som niet hoger zijn dan 10% van het belastbare salaris.

Wat is de reden van deze verandering?

Op 26 oktober 2023, tijdens de bespreking van het Belastingplan 2024, de Huis van Afgevaardigden twee amendementen aangenomen voor nog een verdere aanpassing van de 30% regeling (amendement-Omtizgt) en de afschaffing van de gedeeltelijke buitenlandse belastingplicht (amendement-Grinwis). Deze amendementen werden er snel doorgedrukt tijdens het debat, dat werd geconfronteerd met vele andere amendementen. De voorbereidingstijd was extreem kort. De Kast werd gevraagd om het vrijgekomen budget volledig te gebruiken om de rente op studieleningen te verlagen voor studenten van de "pechgeneratie" (zij die zonder basisbeurs studeerden). Het was een gewone uitwisseling van voordeel van expats naar studenten. Het kabinet was tegen de aanpassing, maar moet de wijzigingen accepteren zodra het besluit in het parlement is genomen.

Onze hoop was nu gevestigd op de Senaat die de aanpassing op 12 december besprak in een debat over het Belastingplan 2024. Uit het debat bleek dat een meerderheid van de Senaat ernstige twijfels had over de wijziging. De twijfels waren aangewakkerd door de storm van protest die opstak nadat het amendement door de Tweede Kamer was aangenomen. Ondernemersorganisatie VNO-NCW, Nederlandse universiteiten en onder andere ASML en Philips waarschuwden dat het versoberen van de fiscale faciliteit voor expats Nederland minder aantrekkelijk zou maken voor buitenlandse kenniswerkers, met alle gevolgen van dien voor innovatieve bedrijven en wetenschappelijk onderzoek.

Die waarschuwing heeft weerklank gevonden in de Senaat. Op 19 december stemde de Eerste Kamer over de amendementen. Verschillende partijen die het amendement Omzigt in de Tweede Kamer nog steunden, draaiden dit in de Eerste Kamer terug. De Eerste Kamer kon de wijziging echter niet tegenhouden zonder het hele Belastingplan 2024 te verwerpen. Dit was voor veel partijen een stap te ver. Het zou betekenen dat alle nieuwe tarieven en wijzigingen er nog steeds niet door zouden komen. Dat zou leiden tot "een enorme fiscale chaos". Daarom heeft een aantal partijen een motie ingediend die het kabinet oproept om de 30%-uitspraak en de huidige aanpassing te heroverwegen in het licht van de al eerder geplande evaluatie van de 30%-uitspraak. Deze evaluatie is vanwege de aanpassing vervroegd naar het voorjaar van 2024. Zoals gezegd had het kabinet het amendement om de 30%-regeling aan te passen ook al sterk ontraden. Staatssecretaris Van Rij sprak ook in de Eerste Kamer. Volgens Van Rij zal het kabinet de amendementen uiteraard verwerken, maar hij zei ook dat de gevolgen van het amendement Omtzigt nog op tijd kunnen worden afgewend door de wijziging in het Belastingplan 2025 terug te draaien. Wel toonde hij zich bereid om de afbouw van de 30%-regeling te heroverwegen.

Het hangt er natuurlijk wel vanaf hoe de evaluatie uitpakt en of er tegen die tijd een kabinet is dat de toezegging wil uitvoeren. Maar er is een opening geboden om in het voorjaar opnieuw te bespreken of de 30% regeling nog werkt en of de bezuinigingen nodig waren en mogelijk (deels) teruggedraaid kunnen worden. Voor nieuwe werknemers die vanaf 1 januari 2024 in dienst komen, geldt de tegemoetkoming van maximaal 30% nog steeds voor de eerste 20 maanden, dus als de regeling binnen dat tijdsbestek nog wordt teruggedraaid, zal de impact van de huidige wijziging beperkt zijn. Hierover bestaat echter absoluut geen zekerheid. Sommige partijen die tijdens de recente verkiezingen hebben gewonnen, zijn geen voorstander van de 30%-regeling. We moeten dus weer afwachten wat er gaat gebeuren.

Is er overgangsrecht voor werknemers die op 1 januari 2024 al profiteren van de 30%-regeling?

Ja, voor werknemers die in de laatste periode van 2023 (meestal: de maand december 2023) een vergoeding genoten waarvoor ze een 30%-beschikking hadden. Als een werknemer na een onderbreking weer kwalificeert als ingekomen werknemer, is dit overgangsrecht niet meer van toepassing.

Hoe wordt de belastingvrije som berekend na 1 januari 2024 in het geval van een ingekomen werknemer die al eerder in Nederland is geweest?

De looptijd van de 30% regeling is maximaal 5 jaar (60 maanden). Bij een toekenning met een kortere looptijd dan 60 maanden gelden dezelfde percentages en termijnen. Het recht op toepassing van de 30%-beschikking stopt op het moment dat de looptijd van de 30%-beschikking is verstreken. Dit gebeurt als een ingekomen werknemer eerder in Nederland woonde. Dit betekent dat als de looptijd 4 jaar is, de ingekomen werknemer maximaal 20 maanden recht heeft op de belastingvrije som van maximaal 30% van het belastbare loon, de daaropvolgende 20 maanden op een belastingvrije som van maximaal 20% van het belastbare loon en de resterende 8 maanden recht heeft op een belastingvrije som van maximaal 10%. Een werknemer die eerder een vergoeding van 30% heeft ontvangen, kan na een onderbreking in de toekomst opnieuw in aanmerking komen als ingekomen werknemer.

Wat als de werkelijke extraterritoriale kosten hoger zijn dan de belastingvrije som volgens de 30%-regeling? Vooral als de vergoeding wordt verlaagd naar 10%.

In plaats van de 30%-regeling toe te passen, is het mogelijk om te kiezen voor vergoeding van de werkelijk gemaakte extraterritoriale kosten (ET-kosten). De werkgever moet deze kosten kunnen aantonen. Ook moeten de kosten per werknemer worden geregistreerd in de loonadministratie. Het terugbetalen van de werkelijke ET-kosten kan een geschikt alternatief zijn voor toekomstige expats die hogere ET-kosten hebben dan het forfait. Vooral als de vergoeding uiteindelijk niet hoger mag zijn dan 10%. De keuze voor het toepassen van de werkelijke vergoeding of het forfaitaire bedrag moet worden gemaakt voor een kalenderjaar, exclusief de eerste vier maanden van het eerste jaar van tewerkstelling.

Afschaffing van gedeeltelijke buitenlandse belastingplicht

Het Grinwis-amendement regelt de afschaffing van de buitenlandse deelbelastingplicht vanaf 2025. Onder deze keuzeregeling worden werknemers met de 30% ruling momenteel op verzoek behandeld als buitenlandse belastingplichtigen voor belastingdoeleinden met betrekking tot Box 2 en Box 3. Door deze optie vermijden ze effectief belasting op wereldwijde privévermogens zoals bankrekeningen en beleggingen.

Er is voorzien in overgangsrecht voor werknemers die in de laatste loonperiode van 2023 profiteerden van de 30%-regeling. Onder het overgangsrecht kan de gedeeltelijke buitenlandse belastingplicht nog worden gebruikt tot en met 2026. Het is dus geen verandering die direct in 2024 plaatsvindt, maar als je na 1 januari 2024 naar Nederland komt, kun je geen gebruik meer maken van het overgangsrecht.

Maximalisatie van het salaris waarover de 30%-regeling kan worden toegepast

De Wet Normering Topinkomens (WNT) regelt het maximumbedrag dat topfunctionarissen in de (semi)publieke sector mogen verdienen. Vanaf 2024 geldt dit maximum ook voor de 30%-regeling. Voor 2024 is dit maximum € 233.000. Dit betekent dat de 30%-regeling dan alleen mag worden toegepast over een salaris tot maximaal € 233.000. Deze wijziging is vorig jaar al overeengekomen.

Overgangsregel

Er is een overgangsregeling vastgesteld op grond waarvan de aftopping van de 30%-regeling pas vanaf 1 januari 2026 geldt voor ingekomen werknemers voor wie de 30%-regeling in het laatste loontijdvak van 2022 is toegepast. Voor deze groep ingekomen werknemers stond bij aanvang van de toepassing van de 30%-regeling niet vast dat het maximaal in aanmerking te nemen bedrag binnen de regeling per 1 januari 2024 zou worden afgetopt.

Verhoging van de salariseis

Voor de beoordeling of een inkomende werknemer over specifieke deskundigheid beschikt die schaars of afwezig is op de arbeidsmarkt in Nederland, geldt een minimumsalarisvereiste. Het bedrag wordt elk jaar geïndexeerd op basis van het inflatiecijfer. Voor 2024 is er een stijging van 9,9%, wat erg hoog is vergeleken met voorgaande jaren.

Vereist belastbaar loon20242023
Salaris exclusief toelage moet meer zijn dan:
(70% salaris + 30% toelage = 100% bruto)
€ 46.107 (wat bruto € 65.868 is)41.954 euro (bruto 59.935 euro).
Voor werknemers jonger dan 30 jaar die een masterdiploma hebben, bedraagt het minimum vereiste fiscale loon (70%)€ 35.048 (wat bruto € 50.069 is)31.891 euro (bruto 45.559 euro)
Stijging ten opzichte van vorig jaar9.90%6.30%

Als de werknemer wetenschappelijk onderzoek doet bij een specifieke onderzoeksinstelling, is een salariseis niet van toepassing.

Wat betekenen de veranderingen voor uw organisatie?

Met deze wijzigingen wordt de 30% regeling weer minder voordelig. Het is belangrijk om je hier als organisatie bewust van te zijn bij het aantrekken van expats die mogelijk recht hebben op de 30% regeling.

Daarnaast zullen de wijzigingen de administratieve lasten verhogen. Voor elke werknemer met een 30%-beschikking zal goed in de gaten moeten worden gehouden dat het percentage van de vrijstelling na elke 20 maanden verandert. Dit zal ook moeten worden doorgevoerd in de salarisverwerking. Verder zijn wijzigingen onderhevig aan overgangsrecht dat in de gaten gehouden zal moeten worden.

Expatax kan u helpen!

We kunnen je ondersteunen bij het aanvragen van de 30% regeling en kan ook de salarisadministratie uit handen. Vooral als u expats in dienst hebt, vereist de salarisadministratie specifieke kennis en ervaring die wij u kunnen bieden.

Vergelijkbare berichten

8 reacties

 1. Hallo, ik heb een vraag: heeft de verhoging van de minimumsalarisvereisten invloed op bestaande werknemers voor de 30%-belastingregeling of is deze alleen van toepassing op nieuwe werknemers?

  1. Het vereiste minimumsalaris moet continu worden bereikt gedurende de looptijd van de ruling. Dit betekent dat elke verhoging van dit minimum direct van invloed is op de berekening van de belastingvrije vergoeding onder de 30% ruling.

  1. Als het gat tussen de laatste werkelijke werkdag bij de vorige werkgever en de datum waarop het contract met de nieuwe werkgever wordt overeengekomen minder dan 3 maanden is, dan zijn de regels rond de 30%-regeling hetzelfde als bij de vorige werkgever. Dus als overgangsrecht van toepassing was bij de vorige werkgever dan blijft het ook van toepassing bij de nieuwe werkgever. Het kan anders zijn als de werknemer tussen twee banen door Nederland zou hebben verlaten, want dan kan de werknemer weer een nieuw ingekomen werknemer zijn en dat heeft gevolgen voor de toepasselijkheid van het overgangsrecht.

 2. Hallo. Ik ben in december 2022 in Nederland gaan werken en heb in december 2022 een 30% ruling aangevraagd. Ik heb pas in februari 2023 goedkeuring gekregen voor de 30% regeling, maar ik kom al sinds december 2022 in aanmerking voor deze regeling. Heb ik recht op overgangsperiode tot 2026?

  1. Als de 30%-beschikking ook in december van het voorgaande jaar in je salaris was opgenomen, dan zijn de overgangsregels van toepassing. Dan maakt het niet uit of je de subsidie in januari of februari hebt ontvangen.

 3. Hallo!

  Arjan, ik heb een grote twijfel.

  Over twee weken ga ik als "expat" naar Nederland.
  Mijn toekomstige bedrijf bood me een jaarsalaris van 56.000 euro.

  Heb ik recht op de 30%-uitspraak of niet?
  (Gebaseerd op salarisniveau)

  Bedankt,

  1. Op basis van salarisniveau kom je niet in aanmerking. Dit is anders als je werkgever de belastingvrije som berekent op basis van een lager percentage dan 30% zodat het fiscale salaris (brutoloon minus belastingvrije som) boven het vereiste bedrag blijft zoals vermeld in de tabel in ons artikel over de belastingvrije som. 30% regeling. Je kunt dus wel profiteren, maar niet voor het volledige bedrag.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *