Veelgestelde vragen over de financiële maatregelen die de Nederlandse regering neemt om de werkgelegenheid tijdens de Corona-crisis op peil te houden - Update 17 maart 2020

Work from home

Welke belastingmaatregelen neemt de regering voor ondernemers?  

Het is mogelijk om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor belastingschulden . Nadat het verzoek is ontvangen, zal de belastingdienst de invorderingsmaatregelen stopzetten. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke voorwaarden voor uitstel van betaling blijven van kracht. Wel hoeft bij het verzoek om uitstel niet direct een verklaring van een "derde deskundige" te worden ingediend. De ondernemer krijgt meer tijd om dit te doen. Om ondernemers tegemoet te komen, zal de Belastingdienst een verzuimboete wegens te late of te late betaling achterwege laten of terugdraaien.

Om het ondernemers makkelijker te maken uitstel van betaling aan te vragen, verlaagt het kabinet de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk van 4% naar 0,01%. Deze tariefsverlaging zal gelden voor alle belastingschulden. 

Daarnaast wil het kabinet ook het belastingtarief - dat wordt berekend als een aanslag te laat kan worden vastgesteld - voor alle belastingen tijdelijk verlagen tot 0,01%. Dit zal worden aangepast zodra dit technisch mogelijk is. Dit betekent dat de tijdelijke verlaging ingaat op 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging van het belastingtarief in op 1 juli 2020. (Dit tarief is nu 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor de overige belastingen).

Ik verwacht minder winst te maken als gevolg van het coronavirus, kan ik mijn voorlopige belastingaangifte nog wijzigen?  

Ondernemers die voor 2020 een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting hebben ontvangen en nu een lagere winst verwachten, kunnen deze wijzigen zodat ze direct minder belasting betalen. Ondernemers die dit jaar geen winst meer verwachten, krijgen de belasting terug die ze al over dit jaar hebben betaald. 

Hoe vraag ik uitstel van betaling aan bij de belastingdienst?    

U kunt bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting / BTW en loonbelasting . Stuur hiervoor een brief naar de belastingdienst. In de brief vraagt u om uitstel van betaling en legt u uit hoe u in betalingsproblemen bent gekomen door de uitbraak van het coronavirus. De invorderingsmaatregelen worden dan stopgezet. U hoeft geen boete te betalen voor het niet op tijd betalen van btw of loonbelasting. Op de website van de belastingdienst kunt u lezen welke andere voorwaarden hiervoor gelden.

Hoe kan ik mijn voorlopige aanslag verlagen? 

Verwacht u een lagere winst als gevolg van de corona-uitbraak en betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige/nalatigheidsaanslag wijzigen, zodat u meteen minder belasting betaalt. Verlaag hiervoor uw inkomen.

Welke Europese en internationale financiële maatregelen worden er genomen?   

 • De Europese Commissie heeft een Corona Response Investment Initiative (CRII) van 37 miljard euro voor alle EU-lidstaten aangekondigd. Dit geld zal gaan naar ondersteuning van de gezondheidszorg, het mkb en de arbeidsmarkt.
 • Normaliter mag het begrotingstekort van een land niet meer dan 3% van zijn bruto binnenlands product (BBP) bedragen en mag de staatsschuld niet meer dan 60% van het BBP bedragen. Deze Europese begrotingsregels worden nu minder strikt toegepast. Dit geeft landen meer ruimte om financiële steunmaatregelen te nemen. 
 • De Europese regels voor staatssteun worden tijdelijk versoepeld, zodat landen bedrijven gemakkelijker kunnen steunen.
 • De Europese Centrale Bank (ECB) en andere toezichthouders zullen een flexibeler houding aannemen ten aanzien van bijvoorbeeld de eisen inzake financiële buffers waaraan banken moeten voldoen. Op die manier kunnen deze banken hun rol als financier van de economie blijven spelen. Banken kunnen goedkoper geld lenen van de ECB, dat zij vervolgens weer kunnen uitlenen aan hun klanten.
 • Tot het einde van dit jaar zal de ECB nog eens voor 120 miljard euro aan obligaties opkopen. Dit zijn grotendeels bedrijfsobligaties. Dit maakt het voor bedrijven goedkoper om geld te lenen, zodat ze kunnen blijven investeren.
 • De Europese Investeringsbank Groep (EIB-groep) zal tot 40 miljard euro aan financiering verstrekken ter ondersteuning van bedrijven die zijn getroffen door het coronavirus.
 • De EIB zal bestaande middelen gebruiken om geld beschikbaar te stellen aan gezondheidszorgbedrijven die noodinfrastructuur nodig hebben of vaccins tegen het coronavirus ontwikkelen. 
 • Het IMF heeft een kortetermijnfinanciering van 1PT3T 50 miljard beschikbaar die snel kan worden geleend van landen die door het coronavirus zijn getroffen.
 • De Wereldbank stelt versneld 14 miljard ter beschikking. Dit geld is bedoeld om de gezondheidszorg en het bedrijfsleven in de getroffen landen te ondersteunen. 
 • Daarnaast blijven het IMF en de Wereldbank de mondiale economische situatie volgen en staan zij klaar om meer bijstand te verlenen indien nodig.
 • De Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling en de Aziatische Ontwikkelingsbank stellen middelen ter beschikking om klanten met financiering te helpen. Het gaat hierbij vooral om producenten en distributeurs van geneesmiddelen en medische producten. 

Moet ik als ondernemer toeristenbelasting blijven betalen?    

Gemeenten heffen toeristenbelasting van ondernemers in de woonsector. Veel gemeenten innen deze belasting via een voorlopige aanslag. Veel gemeenten overwegen te stoppen met het innen van toeristenbelasting om ondernemers tegemoet te komen. Dit kan leiden tot financiële verlichting voor ondernemers in deze moeilijke tijden. De regering is in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over hoe deze maatregel door gemeenten kan worden uitgevoerd. U kunt contact opnemen met uw gemeente over de maatregelen die zij op dit gebied neemt of de website van uw gemeente raadplegen. 

Wat doet het kabinet voor freelancers?     

Er komt een tijdelijke voorziening van ten minste drie maanden voor inkomensondersteuning voor zelfstandige ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de problemen zitten, waaronder zelfstandigen. Deze is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar de voorwaarden worden op enkele punten tijdelijk versoepeld. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een bedrijfskapitaallening. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen die een beroep willen doen op de regeling kunnen hiervoor terecht bij de gemeente waar zij staan ingeschreven. Vanwege de bijzondere situatie is de regeling op de volgende punten versoepeld:

 • De levensvatbaarheidstest wordt niet toegepast, zodat de aanvragen snel kunnen worden behandeld. 
 • Dit biedt inkomenssteun voor uitgaven voor levensonderhoud binnen een periode van 4 weken voor een maximumperiode van 3 maanden. Bovendien kunnen voorschotten worden gebruikt.
 • De inkomenssteun voor levensonderhoud hoeft later niet te worden terugbetaald. Er is geen vermogens- of partnertoets in deze tijdelijke regeling. 
 • Wanneer een werkkapitaallening wordt verstrekt, wordt de optie tot uitstel van de terugbetalingsverplichting opgenomen. 
 • Bij het verstrekken van een werkkapitaallening wordt een lager rentepercentage gehanteerd dan in het Bbz geldt.

De arbeidstijdverkortingsregeling (wtv) is afgeschaft als "coronamaatregel". Welke maatregel komt ervoor in de plaats?    

Het kabinet introduceert de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbruggingswerkgelegenheid (NOW). Over de uitvoering van deze regeling wordt momenteel overleg gevoerd met UWV. De hoofdlijnen van deze regeling zijn echter al bekend (zie hieronder). 

Waarom is de arbeidstijdverkortingsregeling als maatregel afgeschaft?    

 • De uitbraak van het Coronavirus heeft de afgelopen weken geleid tot een ongekende oproep aan de werkgevers om een regeling voor arbeidstijdverkorting in te voeren. 
 • Deze regeling is niet toegesneden op de verstrekkende gevolgen van de corona-uitbraak voor Nederlandse bedrijven en organisaties. Daarom is de wtv ingetrokken. 
 • Het kabinet wil meer werkgevers financieel compenseren en dit sneller doen dan onder de ingetrokken WTV-regeling en doet dit via de nieuwe toeslagregeling.

Kan ik nog een arbeidstijdverkorting aanvragen?    

Nee, dat is niet meer mogelijk.  

Hoe lang blijft mijn huidige arbeidstijdverkorting van kracht? En als ik moet verlengen, hoe werkt dat dan als er in de tussentijd een andere regeling is?    

Als u al een opdracht tot arbeidstijdverkorting hebt gekregen, blijft deze vergunning van kracht. Als u gebruik maakt van de arbeidstijdverkortingsvergunning en daarna een verlenging wilt, moet u gebruik maken van de nieuwe regeling.

Ik heb via de speciale website een aanvraag voor arbeidstijdverkorting ingediend, maar nog geen antwoord gekregen. Moet ik daarop wachten, moet ik zelf iets doen? Hoe gaat het in zijn werk?  

U zult hiervan op de hoogte worden gesteld. Uw aanvraag voor de ingetrokken WTV-regeling zal worden beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe toeslagregeling. Er zal aanvullende informatie van u worden gevraagd. 

Wat houdt de nieuwe regeling voor de compensatie van arbeidskosten in?  

 • Er zal een nieuwe verordening worden ingevoerd, afgezien van de vrijstelling van arbeidstijdverkorting en de werkloosheidsuitkering.
 • Werkgevers kunnen een substantiële bijdrage in de loonkosten aanvragen en een voorschot van UWV ontvangen.
 • Zo kunnen zij werknemers met een vast en een flexibel contract blijven betalen.
 • De toelage kan in ieder geval voor 3 maanden worden aangevraagd, met de mogelijkheid van verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een vergoeding van arbeidskosten?  

 • Met de aanvraag verbindt de werkgever zich bij voorbaat tot de verplichting om geen ontslag om economische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarvoor de vergoeding wordt ontvangen.
 • De aanvrager verwacht ten minste een 20% verwacht omzetverlies;
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmaal met 3 maanden kan worden verlengd (aan de verlenging kunnen verdere voorwaarden worden verbonden);
 • De regeling is gericht op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
 • De hoogte van de loonkostentoeslag is afhankelijk van de omzetdaling, tot maximaal 90% van de loonsom. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van hoe de verhouding tussen de daling van de omzet en de hoogte van de tegemoetkoming uitpakt:
  • indien 100% van de omzet verloren gaat, bedraagt de vergoeding 90% van het salaris van een werkgever;
  • indien 50% van de omzet verloren gaat, bedraagt de vergoeding 45% van het salaris van een werkgever;
  • indien 25% van de omzet verloren gaat, bedraagt de vergoeding 22,5% van het loon van de werkgever.
 • Op basis van uw aanvraag verstrekt UWV een voorschot van 80% van de verwachte bijdrage.
 • Vervolgens wordt vastgesteld wat de werkelijke daling van de omzet is geweest. 
 • Voor aanvragen die het bedrag van de vast te stellen vergoeding overschrijden, is een controleverslag vereist.
 • Bij de definitieve vaststelling van de vergoeding zal nog een aanpassing plaatsvinden indien de loonsom is gedaald.

Wanneer kan ik de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkbehoud aanvragen?  

U kunt het nog niet indienen (situatie op 24 maart). De Nederlandse regering werkt er hard aan om dit zo snel mogelijk te veranderen. De precieze datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De periode waarvoor u een tegemoetkoming kunt krijgen, is niet afhankelijk van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart komt voor vergoeding in aanmerking.

Hoe dien ik een aanvraag in voor de nieuwe compensatieregeling?  

U kunt de aanvraag bij het UWV indienen.

Kan ik ook een loonkostentoeslag aanvragen voor werknemers met een flexibel contract?  

Ja, dat is mogelijk. De nieuwe vergoedingsregeling geldt ook voor de loonkosten van werknemers voor wie de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Ook uitzendbureaus kunnen een vergoeding aanvragen voor de loonkosten van uitzendkrachten die voor hen werken. Zo kunnen bedrijven deze moeilijke periode overbruggen zonder dat zij dit personeel hoeven te laten gaan. 

Kan ik een WTV-aanvraag indienen voor andere omstandigheden dan Corona?    

Nee, de WTV-regeling is ingetrokken. U zult ook gebruik moeten maken van de nieuwe regeling bij omzetverlies door andere oorzaken dan de uitbraak van het COVID-19 coranavirus. 

Wat houdt de BMKB-regeling in en wat houdt de aangekondigde uitbreiding in?  

Het ministerie van Economische Zaken staat via de BMKB garant voor de leningen aan ondernemers, zodat zij gemakkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen zich wenden tot kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft de garantielening 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De overheidsgarantie bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. 

Met deze versoepelingsmaatregel wordt het bedrag van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% tot 75%. Hierdoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verstrekken en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder meer geld te lenen. Daarnaast wordt de regeling verder uitgebreid ten opzichte van de vorige aankondiging (donderdag 12 maart 2020) en zal deze ook van toepassing zijn op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd van maximaal twee jaar.

Waar kan de BMKB voor gebruikt worden?    

De BMKB kan door bedrijven worden gebruikt voor een overbruggingskrediet of het verhogen van hun rekening-courantkrediet, of het bedrag dat zij in rekening-courant mogen 'rood staan'. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die door het coronavirus inkomsten of productie mislopen. Denk aan horecaondernemers en hun toeleveranciers, een reisbureau, maar ook bedrijven die geen grondstoffen meer uit het buitenland kunnen betrekken. Informatie is te verkrijgen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel, 0800 - 2117.

Waar en hoe kan ik met mijn bedrijf aanspraak maken op de BMKB-regeling?        

De BMKB-aanvraag loopt via de geaccrediteerde financier, in dit geval meestal de bank. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van RVO. Banken kunnen aanvragen voor de verruimde BMKB indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich bij hun geldverstrekker. Informatie is te verkrijgen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel, 0800 - 2117.

Geldt de uitbreiding van de Borgstelling voor MKB-leningen (BMKB) ook voor freelancers?    

Ja. Zelfstandigen kunnen gebruik maken van de BMKB als zij een rechtspersoon bezitten, zoals eenmanszaken, VOF's en BV's. Zelfstandigen hebben echter meestal minder behoefte aan financiering en maken er dus minder gebruik van. Lees meer over de economische maatregelen van het kabinet met betrekking tot het coronavirus.

Vallen groepen buiten de BMKB-regeling? Zo ja, op welke regelingen kan dan aanspraak worden gemaakt?    

De BMKB is toegankelijk voor ondernemingen die onder de definitie van kleine en middelgrote ondernemingen vallen. Grote ondernemingen zijn uitgesloten, evenals natuurlijke personen. Ook bepaalde bedrijfsgroepen en financieringsdoelen zijn uitgesloten van de garantieregeling, zoals landbouw, visserij, openbare gezondheidszorg, bedrijven in de financiële sector en onroerend goed. Voor land- en tuinbouwers met liquiditeitsproblemen kan de Borgstelling MKB Landbouwkredieten (BL) een oplossing bieden. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat daarmee garant voor de kredieten van agrarische ondernemers.  

De andere sectoren hebben hun eigen constellatie van ondersteunende bureaus/regelingen. U kunt hierover informatie inwinnen bij het Adviesteam van de Kamer van Koophandel via het gratis telefoonnummer 0800-2117.

Waar kan ik als kleine ondernemer krediet aanvragen?  

De BMKB-regeling is aangepast en ook kredietverstrekker Qredits heeft een tijdelijke crisismaatregel opengesteld waarbij aan kleine ondernemers een lagere rente in rekening wordt gebracht en uitstel van aflossingsverplichtingen wordt geboden. De overheid ondersteunt Qredits financieel met een extra bedrag van maximaal € 6 miljoen om de lagere rente te kunnen aanbieden. De openstelling van deze crisismaatregel loopt tot eind mei 2020. 

Wat is Qredits?    

Qredits verstrekt microkredieten aan startende en kleine ondernemingen. Als stichting heeft zij een ideaal doel en een aanpak die fundamenteel verschilt van die van reguliere banken, onder meer met speciale persoonlijke aandacht voor ondernemers en de ontwikkeling van het ondernemingsplan. 

Welke regelingen zijn er voor (middel)grote ondernemingen?    

Niet alleen kleine bedrijven worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus, maar ook grote bedrijven. Zij hebben meestal meer buffers om de eerste effecten op te vangen, maar lopen ook tegen grenzen aan. Daarom kunnen zij een beroep doen op de Garantie Ondernemersfinanciering (GO). Het kabinet biedt alle garantieruimte die nodig is, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief voldoende financiering kunnen blijven krijgen. 

Het garantiebudget van de GO wordt aanzienlijk verhoogd van 400 miljoen euro tot 1,5 miljard euro. Ook de maximale garantie per onderneming wordt fors opgetrokken van 50 miljoen EUR tot 150 miljoen EUR. Deze plafonds waren tijdens de financiële crisis even hoog. Deze verhogingen creëren ruimere financieringsmogelijkheden voor bedrijven. Ondernemers kunnen zich op de gebruikelijke manier bij hun financier melden.

Met wie kan ik contact opnemen als ik de GO wil gebruiken?     

De GO loopt via geaccrediteerde financiers, in dit geval de bank. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van RVO. Deze uitbreidingen worden binnen een week uitgevoerd.

Bestaat er specifieke regelgeving voor sectoren die meer dan andere door het coronavirus worden getroffen?    

Er komt een noodloket voor de bijdrage in de vorm van een schenking voor de eerste nood aan ondernemers die rechtstreeks zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen. Het gaat dan met name om horecagelegenheden en andere etablissementen die noodgedwongen hun activiteiten grotendeels moeten staken, zoals schoonheidssalons en anderen die in de problemen kunnen komen door de afstandseis van 1,5 meter. Zij zien hun inkomsten grotendeels teruglopen, terwijl hun vaste uitgaven gewoon doorgaan en in veel gevallen hun uitgaven al zijn gedaan. Bovendien zijn deze inkomsten moeilijk in te halen wanneer de COVID-19-uitbraak voorbij is.

De vergoeding moet nog verder worden uitgewerkt. Het gaat om een eenmalig vast bedrag van € 4.000 voor de periode van drie maanden en geldt alleen voor bedrijven die qua type en sector aan de bovengenoemde voorwaarden voldoen. De voorwaarden worden momenteel uitgewerkt. Indien nodig worden deze voorwaarden steeds geactualiseerd.

Waarom slechts een bedrag van 4.000 euro per onderneming? Is er niet veel meer nodig per bedrijf?    

Het noodpakket bestaat in de eerste plaats uit generieke maatregelen op het gebied van arbeidskosten en liquiditeitssteun. Daarnaast is er dit noodpakket voor ondernemers die direct getroffen worden door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis. Snelheid is van het grootste belang, dus heb ik gekozen voor een eenvoudige opzet met een vast bedrag. 

Bedrijven in welke sectoren ontvangen dit bedrag?    

Het gaat om sectoren die door overheidsmaatregelen zijn getroffen om het coronavirus te beperken. Het gaat met name om eet- en drinkgelegenheden en andere inrichtingen die hun activiteiten grotendeels moeten staken, zoals schoonheidssalons en andere die in de problemen kunnen komen door de afstandseis van 1,5 meter. De voorwaarden worden momenteel uitgewerkt. Indien nodig worden de voorwaarden geactualiseerd. 

Waar kunnen bedrijven een aanvraag indienen en vanaf wanneer?    

Vanaf vanavond is er een informatiebalie bij RvO geopend met het volgende speciale telefoonnummer: 088-0422500. Aan de precieze invulling wordt momenteel gewerkt.

Welke maatregelen worden er genomen voor de culturele sector?    

De regering is in overleg met de culturele sector. De gevolgen van het coronavirus voor deze sector zijn groot. Besproken wordt welke algemene maatregelen de sector kunnen helpen en waar maatwerk nodig is voor zzp'ers en instellingen, gesubsidieerd en commercieel.

Wat houdt de MKB-regeling Borgstelling landbouwkredieten (BL) in voor land- en tuinbouwbedrijven?   

De land- en tuinbouwsector wordt zowel nationaal als internationaal geconfronteerd met een afnemende vraag naar hun producten. Hierdoor staan de prijzen onder druk of kunnen (veelal bederfelijke) producten niet worden verkocht. Als gevolg hiervan kunnen land- en tuinbouwbedrijven in financiële problemen komen. Daarom is er een tijdelijk gunstigere garantie voor werkkapitaal in het kader van de Borgstellingsregeling MKB landbouwkredieten (BL).

Wanneer verwacht u de regeling te kunnen openen?    

Vanaf woensdag 18 maart 2020 kunnen agrarische ondernemers met liquiditeitsproblemen als gevolg van de uitbraak van Covid-19 een werkkapitaallening aanvragen bij hun bank. 

Waarom is de MKB-garantieregeling voor landbouwkredieten (BL) niet gelijktijdig met de uitbreiding van de BMKB voor het door coronaproblemen getroffen MKB opengesteld?    

De garantieregeling voor landbouwleningen (BL) is een andere regeling die ook onder een ander kader voor staatssteun valt. Hiervoor moest het nodige worden geregeld. 

Welk bedrag stelt de overheid beschikbaar voor de garantielening voor het MKB (BL)?    

LNV-garanties en banken kunnen hiermee enkele tientallen miljoenen werkkapitaal verschaffen. 

Wie kan van de regeling gebruik maken?     

De garantie voor landbouwleningen (BL) is beschikbaar voor primaire landbouwbedrijven.

Is het ook open voor vissers?    

De visserijsector kan momenteel geen gebruik maken van de Landbouwkredietgarantie (BL). Samen met de sectoren volgt het ministerie de gevolgen van het coronavirus op de voet, zodat we tijdig de nodige en passende maatregelen kunnen nemen. 

Is deze maatregel voldoende om te voorkomen dat landbouwbedrijven omvallen?    

Op basis van de thans beschikbare informatie helpt deze regeling om de liquiditeitsproblemen van fundamenteel gezonde ondernemingen te overbruggen.

Welke andere aangekondigde economische maatregelen kunnen landbouwers, tuinbouwers (en vissers) gebruiken?    

Het kabinet heeft een pakket maatregelen opgesteld, zoals een verzoek om arbeidstijdverkorting en fiscale regelingen. Ook agrarische ondernemers kunnen hier gebruik van maken.  

Vergelijkbare berichten

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *