Reiskosten- en thuiswerkvergoeding

Travel to work allowance

Reiskostenvergoeding

Reizen uw werknemers met de auto of het openbaar vervoer naar het werk? Dan kunt u de kosten die deze werknemers maken als reiskosten woon-werkverkeer vaak vergoeden. U kunt ook een vergoeding geven voor zakelijke reizen. U kunt ervoor kiezen om de reiskosten per reis te vergoeden of om een vaste reiskostenvergoeding te betalen.

Heeft een werknemer recht op een reiskostenvergoeding?

Nergens in de wet staat dat een werknemer recht heeft op een reiskostenvergoeding. De werknemer heeft er alleen recht op als daarover afspraken zijn gemaakt in de cao, de arbeidsovereenkomst of het bedrijfsreglement. Als dat het geval is, moet u als werkgever de reiskosten vergoeden.

Wat is de maximale reiskostenvergoeding die ik als werkgever kan betalen?

Het is belangrijk te weten of de werknemer zijn eigen vervoer gebruikt, het openbaar vervoer gebruikt of carpoolt met collega's.

Belastingvrije terugbetaling van eigen vervoer

Als de werknemer met eigen vervoer naar zijn werk reist, kunt u maximaal € 0,19 per kilometer vergoeden zonder dat u belasting hoeft in te houden. Voor dit maximum aantal kilometers maakt het niet uit van welk vervoermiddel de werknemer gebruik maakt.

Als u een hogere reiskostenvergoeding betaalt, geldt het deel boven € 0,19 per kilometer als loon. Over het meerdere moet u dan loonheffingen inhouden.

Belastingvrije terugbetaling van openbaar vervoer

Als de werknemer gebruik maakt van het openbaar vervoer om naar het werk te reizen, kunt u kiezen tussen een belastingvrije vergoeding van

  • de werkelijk gemaakte reiskosten;
  • het aantal afgelegde kilometers met een maximum van € 0,19 per kilometer.

Kilometervergoeding voor carpoolen

Als u carpooling organiseert, mag u de chauffeur € 0,19 per kilometer vergoeden. Dit is inclusief de kilometers die de chauffeur omrijdt.
Als de werknemer het carpoolen zelf organiseert met een collega, dan kan iedere collega of werknemer een vergoeding krijgen van € 0,19 per kilometer. De kilometers die de werknemer daarvoor moet omrijden, kunnen in dat geval niet onbelast worden vergoed.

Vaste reiskostenvergoeding

In het verleden kon de werkgever een vaste reiskostenvergoeding betalen als werknemers 60% of meer moesten reizen om op het werk te komen. Maar sinds de coronacrisis werkt een groot deel van de mensen vanuit huis. Daardoor kwamen veel bedrijven in de knel met hun vaste reiskostenvergoedingen. De regering heeft toen bepaald dat thuiswerkdagen ook als reisdagen konden worden beschouwd voor de bepaling van de reiskosten voor woon-werkverkeer. Deze regeling is per 1 januari 2022 afgeschaft.

Sinds 1 januari 2022 mogen werkgevers alleen nog de werkelijk gemaakte reiskosten vergoeden. Natuurlijk mag u als werkgever nog steeds zelf bepalen hoeveel reiskosten u aan een werknemer geeft, maar alleen de werkelijk gemaakte kosten mogen onbelast worden vergoed.

Werkgevers moeten dus nagaan of hun werknemers in 2022 aan de voorwaarden voor een vaste reiskostenvergoeding voldoen.

De wettelijke regeling bepaalt dat een werknemer die in een kalenderjaar op ten minste 128 dagen naar een vaste arbeidsplaats reist, een vergoeding kan krijgen op basis van 214 dagen. Dit geldt voor vijf reisdagen. Als een werknemer minder dagen reist, moet de vergoeding naar rato worden berekend.

Voorbeeld
William reist vier dagen per week naar zijn werk in 2022. De enkele reisafstand is 20 kilometer, of 40 kilometer heen en terug. William moet ten minste 128 x 4/5 = 103 dagen naar zijn werk reizen. Hij voldoet aan deze eis. Hij reist vier dagen x 52 weken = 208 dagen naar zijn werk. In deze 208 dagen zijn vakanties en kortdurende ziekte niet inbegrepen. Maar de verwachting is dat William in 2022 zeker ten minste 103 dagen naar zijn werk zal reizen.
William kan een reiskostenvergoeding krijgen voor 214 x 4/5 = 172 dagen in 2022. Dit leidt tot een vergoeding van 172 x 40 km x € 0,19 / 12 maanden = € 108,93 per maand.

Vergoeding voor thuiswerken

Vanaf 1 januari 2022 is de nieuwe gerichte vrijstelling voor thuiswerken van kracht. U kunt uw werknemers een vergoeding betalen van € 2 per thuis gewerkte dag. Vanaf 1 januari 2023 wordt dit bedrag verhoogd naar € 2,15. De vergoeding kan worden betaald ter compensatie van de extra kosten die de werknemer maakt door het thuiswerken. Deze extra kosten zijn bijvoorbeeld:

  • water- en elektriciteitsverbruik;
  • verwarming;
  • koffie en thee;
  • toiletpapier.

Een dergelijke vergoeding gaat niet ten koste van uw vrije ruimte in de werkkostenregeling. Wilt u uw werknemers een hogere vergoeding geven? Dan valt het meerdere in de heffingsvrije ruimte. Vergeet niet de vergoeding aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel.

Als u afspraken maakt over het reis-/thuiswerkpatroon van uw werknemer kunt u een vaste (maandelijkse) vergoeding geven. Met deze afspraken maakt u aannemelijk op hoeveel dagen de werknemer thuis werkt en/of reist. Deze schriftelijke afspraken zijn vormvrij. Dit betekent dat het niet nodig is om een administratie bij te houden of periodieke aangiften te doen.

Om de vergoeding te bepalen kunt u gebruik maken van de zogenaamde 128/214-dagenregeling (wettelijke regeling). Deze regeling houdt in dat als uw werknemer ten minste 128 dagen per jaar naar de vaste werkplek reist, de reiskostenvergoeding op jaarbasis mag worden berekend alsof uw werknemer op 214 werkdagen reist. In deze formule is al rekening gehouden met incidenteel thuiswerken, ziekte en vakanties.

Het is toegestaan af en toe af te wijken van afspraken die zonder aanpassing zijn gemaakt. Dit volgt uit de 128-dagenregel. Als er structurele veranderingen zijn, dan moeten de rechten opnieuw worden bekeken.

Vanaf 2022 moeten de thuiswerk- en reiskostenvergoeding beide pro rata worden berekend op basis van het aantal reisdagen en thuiswerkdagen (in plaats van de voorheen gebruikte werkdagen).

Voorbeeld 1
In 2022 werkt William twee dagen thuis en reist hij drie dagen naar kantoor. De enkele reisafstand is 20 kilometer, dus 40 kilometer heen en terug. De 128 dagen test betekent dat William ten minste 128 x 2/5 = 52 dagen thuis moet werken voor een vaste vergoeding. En daarnaast op ten minste 77 dagen naar kantoor moet reizen.
Een vergoeding voor thuiswerken is mogelijk voor 214 x 2/5 = 86 dagen. Dit leidt tot een vergoeding van 86 x € 2 /12 maanden = € 14,33 per maand. Daarnaast is een reiskostenvergoeding mogelijk voor 214 x 3/5 = 129 x (40 km x € 0,19) / 12 maanden= € 81,70 per maand.

Voorbeeld 2
Bouchra werkt 4 dagen per week. Zij werkt 2 dagen thuis en 2 dagen op kantoor (enkele reisafstand 12 km.)
Reiskostenvergoeding: 214 x 2/5 = 86 dagen x (24 km x € 0,19) / 12 maanden = € 32,68 per maand
Vergoeding voor thuiswerk: 214 x 2/5 = 86 dagen x € 2 / 12 maanden = € 14,33 per maand

Combinatie van thuiswerken en naar kantoor reizen op dezelfde dag

De vrijstelling voor een thuiswerkvergoeding van maximaal € 2 per dag (2023: € 2,15) kan ook worden toegepast als een werknemer slechts een deel van de dag thuiswerkt.
U kunt echter geen thuiswerkvergoeding geven voor de dagen waarop u ook een reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer betaalt. Dit betekent dat als een werknemer een deel van de dag thuis werkt en het andere deel op de gewone werkplek, u slechts een van de vrijstellingen kunt toepassen:

  • of u vergoedt de reiskosten;
  • of je betaalt een thuiswerkvergoeding.

U beslist in overleg met uw werknemers welke vergoeding wordt betaald. Het keerpunt is ongeveer vijf kilometer enkele reis.

Het is echter wel toegestaan om zowel een reiskostenvergoeding als een thuiswerkvergoeding te geven op een dag waarop een deel van het werk vanuit huis wordt verricht en de werknemer naar een andere plaats dan de vaste werkplek reist. Deze praktische uitleg maakt het mogelijk om een werknemer op declaratiebasis een reiskostenvergoeding te geven voor een dienstreis vanuit huis. Denk bijvoorbeeld aan een klantbezoek. De vaste vergoeding voor werk vanuit huis hoeft hiervoor niet te worden aangepast.

Vervoer voor rekening van de werkgever

Wordt vervoer door de werkgever ter beschikking gesteld, dan is een thuiswerkvergoeding alleen mogelijk als op de thuiswerkdag geen gebruik van dat vervoer wordt gemaakt. Onder vervoer voor rekening van de werkgever wordt mede verstaan een auto of fiets van de zaak en het vergoeden, verstrekken of afgeven van een abonnement op het openbaar vervoer.

Vergoeding voor de inrichting van een kantoor aan huis

Voor de inrichting van een kantoor aan huis kan een werkgever al een belastingvrije vergoeding geven. De kosten van een bureaustoel, een computer of een telefoon kunnen door de werkgever worden vergoed via andere gerichte vrijstellingen in het kader van de werkkostenregeling.

Gebruik van privé PC en internet

Bovenop de thuiswerkvergoeding mag u als werkgever ook een vergoeding betalen als de werknemer zijn eigen computer en internetabonnement gebruikt voor het werk. Voorwaarde is wel dat het gebruik noodzakelijk is. Noodzakelijk betekent in dit geval dat de werknemer zonder deze voorziening zijn werk niet goed kan doen. Dit betekent dat de werknemer het internetabonnement nodig heeft en gebruikt voor het werk.

Voldoet het internet bij uw werknemer thuis aan de voorwaarden, dan is de vergoeding van de abonnementskosten gericht vrijgesteld. U kunt de gerichte vrijstelling ook toepassen als de werknemer een eigen bijdrage betaalt voor privégebruik. Een vergoeding voor internetgebruik naar rato van het aantal thuiswerkdagen is niet in strijd met het noodzakelijkheidscriterium.

Heeft uw werknemer een 3-in-1 pakket (internet, vaste telefoon en televisie) afgenomen bij een provider? Zo ja, dan bepaalt u welk deel van de factuur voor de internetverbinding is. Eventueel kunt u nagaan wat de provider rekent voor een los internetabonnement. Dat deel kan specifiek worden vrijgesteld van vergoeding.

Veranderingen voor 2023

Verhoging van de belastingvrije reisvergoeding

De huidige belastingvrije reisaftrek zal waarschijnlijk worden verhoogd. De precieze verhoging is op het moment van schrijven echter nog niet bekend. Op basis van het gereserveerde bedrag zou een verhoging van de belastingvrije reiskostenvergoeding met 1 tot 1,5 cent vanaf 2023 mogelijk moeten zijn. De precieze details worden nog uitgewerkt.

Verhoging van de belastingvrije thuiswerkvergoeding

Vanaf 1 januari 2023 wordt de belastingvrije thuiswerkvergoeding geïndexeerd op basis van de tabelcorrectiefactor. Deze tabelcorrectiefactor houdt rekening met de inflatie. Naar verwachting zal de tabelcorrectiefactor 1,063 bedragen, hetgeen betekent dat de belastingvrije thuiswerkvergoeding vanaf 2023 € 2,15 per thuiswerkdag zal bedragen.

Conclusie

Er zijn dus een aantal mogelijkheden om de reiskosten van uw werkgever onbelast te vergoeden. Ook kunt u een vergoeding geven voor thuiswerkdagen. Maak hierover goede afspraken met uw werknemers, zodat duidelijk is welke keuzes er worden gemaakt. Zorg er ook voor dat de berekening van de belastingvrije vergoeding klopt. Dit kan ingewikkeld zijn, zeker als reisdagen en thuiswerkdagen samenvallen.

Verwacht wordt dat de belastingvrije bedragen in 2023 zullen worden verhoogd. Deze verhoging zal de inflatie echter niet kunnen bijhouden. Maar het is belangrijk om de berekeningen aan te passen met de gewijzigde bedragen, indien gewenst natuurlijk. Want het betalen van een reiskostenvergoeding of woon-werkvergoeding is geen wettelijke verplichting. En dus ook niet de hoogte ervan. Dat is alleen anders als daarover afspraken zijn gemaakt in de cao of de arbeidsovereenkomst. Maar daar staat niet altijd automatisch een verhoging van het onbelaste bedrag in.

Vergelijkbare berichten

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *