Fiscale en economische maatregelen in verband met het Coronavirus

Money in a jar

Op 12 maart 2020 heeft het kabinet de Tweede Kamer laten weten dat het een aantal maatregelen zal nemen om de negatieve economische gevolgen van het corona virus voor bedrijven.

1. Verkorting van de arbeidstijd

Bedrijven die getroffen zijn door de uitbraak van het coronavirus en aan een aantal voorwaarden voldoen kunnen in aanmerking komen voor de huidige regeling inzake arbeidstijdverkorting. Het gaat om bedrijven die tijdelijk geen werk hebben voor (een deel van) hun personeel, dat is ontstaan door omstandigheden (die buiten het normale bedrijfsrisico vallen). De uitbraak van het coronavirus is zo'n bijzondere omstandigheid. Hierdoor kunnen meer bedrijven gebruik maken van deze regeling.

Zelfstandigen kunnen geen gebruik maken van deze arbeidstijdverkortingsregeling. Het kabinet wil zelfstandigen die in de problemen zijn gekomen door de uitbraak van het coronavirus, dat zij onder bepaalde voorwaarden een beroep kunnen doen op het Besluit bijstand voor zelfstandigen 2004 (Bbz) onder bepaalde voorwaarden. Het Bbz wordt uitgevoerd uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen die een beroep willen doen op het Bbz kunnen contact opnemen met de gemeente waar zij staan ingeschreven.

2. Verruiming van de MKB-leninggarantie (BMKB)

Wanneer kleine en middelgrote ondernemingen in financiële moeilijkheden verkeren door de gevolgen van het coronavirus uitbraak, kunnen zij een beroep doen op de BMKB. Er komt een nieuwe tijdelijke maatregel (geldig tot 1 april 2021) waarbij de Staat een hoger garantie aandeel in de BMKB. Hierdoor kunnen mkb-bedrijven een overbruggingskrediet of het rekening-courantkrediet bij een financier te verhogen.

3. Speciaal uitstel van betaling

Teneinde ervoor te zorgen dat bedrijven liquiditeitsproblemen aankunnen, is er een mogelijkheid om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst verleent uitstel van betaling als de onderneming schriftelijk motiveert dat zij in de problemen is gekomen door als gevolg van de coronacrisis. Zodra het verzoek om uitstel door de Belastingdienst is ontvangen door de Belastingdienst is ontvangen, stopt de Belastingdienst de inning. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke uitstel eisen blijven van kracht. In de komende periode zal de Belastingdienst een een verzuimboete voor te late betaling ongedaan maken. Deze verzoeken om uitstel moeten handmatig worden afgehandeld, zodat de afhandelingstijd kan oplopen als er veel verzoeken worden ontvangen.

4. Verlaging van de voorlopige aanslag

Veel bedrijven betalen momenteel belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een aantal bedrijven zal dit jaar naar verwachting minder winst maken jaar als gevolg van het coronavirus. Het kabinet herinnert deze bedrijven eraan dat zij bij de Belastingdienst een verzoek kunnen indienen tot vermindering van de voorlopige aanslag, zodat zij direct minder belasting betalen. Deze verzoeken zullen worden ingewilligd door de Belastingdienst.

Vergelijkbare berichten