Werknemersverzekeringspremies die door de werkgever worden betaald

Employee insurance schemes

Werknemersverzekeringen beschermen werknemers in loondienst tegen inkomensverlies. Als een werknemer bijvoorbeeld met pensioen gaat, werkloos, ziek of arbeidsongeschikt wordt, kan hij terugvallen op deze sociale verzekeringen. Een werknemersverzekering is een verplichte verzekering. De werkgever betaalt de volledige premie en mag deze niet inhouden op het loon.

Werknemersverzekeringen

Er zijn vier werknemersverzekeringen:

  • de Werkloosheidswet (WW),
  • de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA),
  • de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en
  • de Ziektewet (ZW).

Werkloosheidswet (WW)

Werknemers die geheel of gedeeltelijk werkloos worden, kunnen een werkloosheidsuitkering aanvragen. Deze tijdelijke uitkering is bedoeld om het inkomensverlies tussen twee banen te compenseren.

Werk en inkomen volgens de Wet Werken naar Vermogen (WIA)

Als een werknemer langer dan twee jaar ziek is, kan hij recht hebben op een uitkering onder de WIA. Voorwaarde is dat hij minstens 35% arbeidsongeschikt is.

De WIA heeft twee varianten:

  • de WGA, voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers
  • en de IVA, voor volledig arbeidsongeschikten.

Als een werknemer twee jaar ziek of arbeidsongeschikt is geweest, beoordeelt het UWV in welke groep hij valt.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)

De WAO is de voorloper van de WIA. Alleen mensen die voor 1 januari 2006 al in de WAO zaten, hebben recht op een WAO-uitkering.

Ziektewet (ZW)

Een werkgever moet het loon van een zieke werknemer doorbetalen tot hij of zij hersteld is. In sommige speciale gevallen is dit niet nodig. De werknemer komt dan in de Ziektewet.

Welke werknemersverzekeringsbijdragen moet de werkgever betalen?

Een werkgever betaalt de volgende premies voor deze verzekeringen:

  • WW-bijdrage / Awf-bijdrage (Algemeen werkloosheidsfonds)
  • Ufo-premie (Uitvoeringsfonds van de overheid)
  • Gedifferentieerde premie Aof (Arbeidsongeschiktheidsfonds)
  • Gedifferentieerde premie Whk (Fonds voor werkhervatting)

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt de hoogte van de bijdrage twee keer per jaar vast (in januari en juli).

Sinds 2020 betaalt de werkgever voor werknemers met een vast contract een lagere WW-premie dan voor werknemers met een tijdelijk of flexcontract. Voor bepaalde werknemers kan een premiekorting of premievrijstelling worden aangevraagd.

Hogere WW-bijdrage voor overwerk

Als een werknemer vaak overwerkt, kan de werkgever te maken krijgen met een hogere WW-premie.

Een werknemer heeft bijvoorbeeld een vast contract voor minder dan 35 uur. Normaal gesproken betaalt de werkgever dan de lage ww-premie. De werkgever betaalt de werknemer voor de overuren. Aan het einde van het kalenderjaar blijkt dat de gewerkte uren meer zijn dan 30 procent van de uren die in de arbeidsovereenkomst zijn afgesproken. In dat geval moet de werkgever alsnog de hoge WW-premie betalen. Let als werkgever dus goed op als een werknemer gedurende langere tijd meer uren werkt die in de loonadministratie worden uitbetaald.

Werkgeversbijdrage kinderopvang

Onderdeel van de gedifferentieerde Aof-premie is de werkgeversbijdrage kinderopvang. Deze bijdrage is inkomensonafhankelijk en is een vast percentage. Hierbij maakt het niet uit of werknemers gebruik maken van kinderopvang. Hoe dan ook, de werkgever betaalt de verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang over de loonsom van elke werknemer. Een werkgever draagt dus bij aan kinderopvang voor alle werknemers in Nederland, ook als ze ergens anders werken.

Werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering of bijdrage ziektekostenverzekering

De Zvw-bijdrage is bedoeld als extra bijdrage voor de zorgverzekering, bovenop de premie die de werknemer zelf betaalt voor de zorgverzekering. De bijdrage is inkomensafhankelijk. Dit betekent dat hoe meer de werknemer verdient, hoe hoger de bijdrage voor de zorgverzekering is. Er is echter een maximum aan het salaris dat wordt meegenomen in de berekening. Het maximale bijdrage-inkomen in 2023 is €66.956.

WGA en ZW: draag zelf het risico

Werkgevers kunnen ervoor kiezen om eigenrisicodrager voor de WGA of ZW te worden. Dit betekent dat de werkgever de uitkeringen en re-integratiekosten van zieke of arbeidsongeschikte werknemers zelf betaalt, of zich hiertegen verzekert.

Als eigenrisicodrager voor de WGA betaalt de werkgever dan alleen de basispremie. De risicoafhankelijke, gedifferentieerde WGA-premie komt te vervallen. Als eigenrisicodrager voor de ZW gaat de werkgever een lagere gedifferentieerde Whk-premie betalen.

Zelfverzekerd zijn brengt ook (administratieve) kosten met zich mee. De werkgever moet daarom zorgvuldig de kosten en baten afwegen voordat hij ervoor kiest om zelfverzekeraar te worden. De werkgever kan dit risico overdragen aan een verzekeraar. Dit kan met een Ziektewet-excedentverzekering of een WGA-excedentverzekering.

Premiepercentages

De premiepercentages voor 2023 zijn:

Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) - lage premie2.64%
Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) - hoge premie7.64%
Uitvoeringsfonds van de overheid (Ufo)0.68%
Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) - lage premie5.82%
Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) - hoge premie7.11%
Bijdrage kinderopvang0.50%
Bijdrage zorgverzekering6.68%

Het Whk premie bestaat uit twee componenten: de WGA-premie en de ZW-premie. Deze premies zijn sectoraal en verschillen per werkgever.

De werknemer woont buiten Nederland of heeft een A1-verklaring

Als de werknemer buiten Nederland woont en deels thuis werkt vanuit zijn woonland, dan mag deze werknemer niet in Nederland maar in het woonland verzekerd zijn voor de sociale verzekeringen. Dit geldt ook als het gaat om een werknemer die (tijdelijk) in Nederland woont en werkt en een A1-verklaring of dekkingsverklaring heeft waaruit blijkt dat hij in het land van herkomst verzekerd is. In dat geval hoeft de werkgever ook geen premies werknemersverzekeringen af te dragen.

Verschil nationale verzekering

Naast de premies werknemersverzekeringen betaalt de werkgever ook premies volksverzekeringen (AOW, Anw, Wlz). De werkgever mag deze bedragen inhouden op het loon dat aan werknemers wordt betaald, op dezelfde manier als voor de loonbelasting.

De werknemer betaalt dus eigenlijk de premie, de werkgever zorgt alleen voor de maandelijkse afdracht.

Bijdragen betalen aan de belastingdienst

Zowel de premies voor de werknemersverzekeringen als voor de volksverzekeringen moeten elke maand door de werkgever worden afgedragen aan de belastingdienst. De verplichte premies voor al deze verzekeringen vormen een belangrijk deel van de totale personeelskosten.

Vergelijkbare berichten

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *