Toepassing van anoniem tarief in de salarisadministratie

Anonymous rate in payroll because of no bsn

Bron: Gids belastingdienst. Update 13 maart 2023

In sommige situaties moet je het anoniementarief voor een werknemer toepassen. In deze gids lees je wanneer dit van toepassing is en hoe je dit verwerkt in de loonaangifte.

Je past het anoniementarief toe in de volgende situaties:

 • De werknemer heeft u vóór de 1e werkdag geen naam, adres, woonplaats of burgerservicenummer (BSN) gegeven. Of op de 1e werkdag, als u uw werknemer op deze dag in dienst neemt.
 • Je stelt de identiteit van de werknemer die loon uit huidige dienstbetrekking ontvangt niet vast.
 • U bewaart de gegevens niet bij uw salarisadministratie of bewaart de gegevens niet op de juiste manier. Dit geldt alleen voor een werknemer die loon uit tegenwoordige dienstbetrekking ontvangt.
 • Je weet of had kunnen weten dat je onjuiste gegevens van de werknemer hebt ontvangen.
 • De werknemer heeft geen geldige verblijfs- of werkvergunning.

Als je het anoniementarief toepast, geldt het volgende:

 • Het tarief voor de in te houden loonbelasting/premie volksverzekeringen is 52%.
 • Je houdt geen rekening met de loonheffingskorting.
 • Voor de berekening van de premies werknemersverzekeringen houd je geen rekening met het maximum premieloon.
 • Voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw houd je geen rekening met het maximumbijdrageloon.

Vertraagde uitgifte BSN

Kun je aantonen dat jij en je medewerker geen invloed hebben op het ontbreken van het BSN, zoals een vertraagde verwerking door de gemeente? Dan hoef je het anoniementarief niet toe te passen. Bij twijfel kun je de Belastingdienst om toestemming vragen. Stuur hiervoor een schriftelijk verzoek naar je belastingkantoor.

Loon uit vroegere dienstbetrekking

Als je loon uit vroegere dienstbetrekking betaalt, pas je het anoniementarief toe als:

 • de werknemer geen naam, adres, woonplaats of BSN heeft opgegeven voordat je de eerste betaling aan deze werknemer doet
 • u weet of had kunnen weten dat u onjuiste informatie hebt ontvangen van uw werknemer

Postadres

Als het woonadres niet bekend is, mag je een postadres gebruiken. Het anoniementarief blijft echter van toepassing.

Werknemersnummer

Als je geen BSN hebt, mag je geen fictief BSN gebruiken. Je gebruikt dan een personeelsnummer. Dit nummer vermeld je in de rubriek 'Personeelsnummer'. Je blijft het anoniementarief toepassen.

Je mag het personeelsnummer niet als BSN gebruiken.

Anoniem percentage corrigeren

Vanaf 2023 kunt u, na ontvangst van de volledige/juiste gegevens, de eerdere aftrek van het anoniementarief corrigeren. Dit kan alleen binnen hetzelfde kalenderjaar. U moet dan correcties sturen voor de eerdere aangiften van dat jaar.

Let op
Tot en met 2022 mag je eerdere aangiftetijdvakken waarin je het anoniementarief hebt toegepast niet corrigeren. De werknemer kan de aangifte inkomstenbelasting gebruiken om de teveel ingehouden loonbelasting te verrekenen of terug te krijgen.

Voorbeeld
Werknemer A treedt op 1 maart 2023 in dienst. De werknemer verstrekt u geen bsn. Je past daarom het anoniementarief van 52% toe. Het bruto maandsalaris van A is €1.000. Je hebt van maart tot en met juli telkens €520 ingehouden. Begin augustus verstrekt A alsnog het BSN aan jou.

Vanaf de eerstvolgende loonbetaling pas je de tijdverantwoordingstabel toe. De inhouding voor een maandloon van € 1.000 is (indicatief als voorbeeld) € 8. Je mag correcties sturen over de periodes maart tot en met juli. Dat doe je bij de aangifte van augustus. Deze correcties betekenen dat je voor die 5 aangiften € 520 - € 8 = € 512 kunt verrekenen met je aangifte van augustus. Dit bedrag van (5 x € 512 =) € 2.560 verreken je netto met je werknemer.

Werknemersverzekeringen en bijdrage Zvw

Vanaf het moment dat het anoniementarief niet meer van toepassing is, houd je weer rekening met het maximum premieloon voor de werknemersverzekeringen en het maximum premieloon voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.

Als dit nog binnen het kalenderjaar valt, worden de maxima voor de werknemersverzekeringen en Zvw toegepast op het totale loon over het kalenderjaar. Omdat je weer rekening houdt met deze maxima, kan de hoogte van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en premies werknemersverzekeringen lager of negatief uitvallen. Dit komt omdat je het systeem van progressief cumulatief rekenen toepast.

BSN bekend

Als het BSN bekend is, vermeld je zowel het BSN als het personeelsnummer eenmalig in de volgende periode in de aangifte. Je mag dit voor eerdere perioden niet corrigeren tot en met 2022. Er is een uitzondering als het BSN van een werknemer bekend wordt op het moment dat de werknemer niet meer in dienst is. In dat geval kun je de gegevens alleen aanvullen via een periodecorrectie.

Correctie van onjuist BSN

Heb je eerder een onjuist BSN gebruikt en wil je dit corrigeren? Dit kan alleen door de declaratieregel met het onjuiste BSN in te trekken en vervolgens een nieuwe declaratieregel met het juiste BSN in te dienen.

Verkeerd toegepast anoniem tarief

Als je door een fout in de administratie ten onrechte het anoniementarief hebt toegepast, mag je dit altijd corrigeren. Bijvoorbeeld als de medewerker het BSN wel op tijd heeft aangeleverd, maar het nog niet was verwerkt in de administratie.

Vergelijkbare berichten

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *