Vragen over de tijdelijke noodmaatregel "Bruggen slaan naar werk" (NOW)

Shop closed due to corona

In het Nederlands: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Ga naar onze pagina over de financiële maatregelen rond de Corona-crisis

Bedrijven die omzetverlies lijden als gevolg van de coronacrisis kunnen vanaf 1 maart tot 90% van hun loonkosten door NU vergoed krijgen. Bij deze regeling draait alles om de mensen. Daarom gelden twee voorwaarden.

 • Werkgevers ontslaan hun personeel tijdens de subsidieperiode niet om bedrijfseconomische redenen.
 • Werkgevers blijven het loon betalen.

De regeling is ook uitdrukkelijk van toepassing op flexwerkers. Het kabinet roept werkgevers op om hun flexwerkers te behouden en door te betalen. Ook doet het kabinet een moreel appèl op werkgevers om alleen gebruik te maken van de regeling als het echt nodig is.

Vóór 1 juni 2020 zal worden beslist of en onder welke voorwaarden de noodmaatregel zal worden verlengd.

Wat doet de doet de regering om misbruik van de regeling te voorkomen?

De overheid hecht grote waarde aan een robuuste regeling waarin het risico op misbruik zoveel mogelijk wordt beperkt. Uitgangspunt is dat de werkgever aanspreekbaar is op de wijze waarop hij aan de subsidievoorwaarden voldoet. Ook is het mogelijk om zijn administratie achteraf te controleren.

Ook worden verschillende controlemechanismen gebruikt. Bij de vaststelling van het voorschot en de subsidie wordt zoveel mogelijk uitgegaan van gegevens die al bij UWV bekend zijn. Ook bij de controle van aanvragen zal gebruik worden gemaakt van gegevensuitwisseling tussen UWV en de Belastingdienst. UWV heeft de mogelijkheid om teveel verstrekte subsidie terug te vorderen. In geval van fraude kan UWV aangifte doen bij het Openbaar Ministerie.

Inhoudsopgave

Wat en voor wie?

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het Coronavirus een aanzienlijk omzetverlies (ten minste 20%) lijden. Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor een voorschot ontvangen.

Zo kunnen zij werknemers met een vast en flexibel contract blijven betalen. De vergoeding kan in ieder geval voor drie maanden worden aangevraagd.

Welke bedrijven komen in aanmerking voor het NOW, en onder welke voorwaarden?

 • Elke onderneming die over een periode van drie maanden een omzetverlies van ten minste 20% verwacht, komt in aanmerking. Gebruik de rekenmachine om het percentage van het omzetverlies te berekenen (alleen in het Nederlands).
 • De werkgever verzoekt niet om ontslag van zijn werknemers om bedrijfseconomische redenen gedurende de periode waarvoor hij de subsidie ontvangt.
 • De werkgever wordt in de gelegenheid gesteld een reeds ingediende ontslagaanvraag in te trekken.
 • De werkgever is verplicht de loonsom zo gelijk mogelijk te houden aan die van vóór de Corona-crisis. Dit betekent dat hij zijn werknemers 100% zal blijven betalen.
 • De werkgever is verplicht de subsidie uitsluitend te gebruiken om de loonkosten te betalen;
 • De werkgever is verplicht de werknemers (of hun vertegenwoordigers) in te lichten over een ingewilligd verzoek;
 • De werkgever moet een controleerbare administratie bijhouden waarin alle relevante informatie kan worden nagetrokken. Tot vijf jaar na de vaststelling van de subsidie moet hij op verzoek inzage geven in deze gegevens;
 • De werkgever moet op de voorgeschreven tijdstippen een loonbelastingaangifte indienen overeenkomstig de Wet op de loonbelasting 1964;
 • De werkgever moet aan het UWV melden als er iets gebeurt dat van belang kan zijn voor een besluit tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie;
 • Aan het einde van de subsidieperiode moet de werkgever een definitieve verklaring over de omzetdaling indienen, vergezeld van een accountantsverklaring;
 • Indien de werkgever een loonkostensubsidie ontvangt van de gemeente, moet hij de NOW-subsidie melden bij de gemeente waarvan hij de loonkostensubsidie ontvangt.

Wat zijn de gevolgen als ik niet aan de voorwaarden voldoe?

Als blijkt dat niet aan de voorwaarden is voldaan, kan het UWV het voorschot of de subsidie verlagen, opschorten of terugvorderen.

Bijvoorbeeld: een werkgever die subsidie ontvangt op grond van de NOW-regeling dient toch een ontslagaanvraag in om bedrijfseconomische redenen. De subsidie wordt dan verlaagd, waarbij de volgende berekening geldt: het loon van de werknemer(s) voor wie de ontslagaanvraag wordt ingediend, wordt eerst verhoogd met 50% en dat bedrag wordt vervolgens in mindering gebracht op de loonsom waarvoor de subsidie wordt ontvangen. En als blijkt dat de loonsom in de periode maart tot en met mei is gedaald ten opzichte van de loonsom in januari, zal het subsidiebedrag ook lager zijn.

Wat als ik na een NOW-subsidie gedwongen ben mensen te ontslaan om bedrijfseconomische redenen?

Een van de voorwaarden is dat de werkgever in de periode tussen 18 maart en 31 mei 2020 geen ontslag aanvraagt bij het UWV om bedrijfseconomische redenen.

Overtreedt u deze voorwaarde door alsnog een ontslagaanvraag in te dienen bij het UWV? Zo ja, dan zal het UWV deze aanvraag in behandeling nemen en hierop beslissen. Bij de vaststelling van de NOW-subsidie zal hiervoor een correctie worden toegepast. Het is voor de uitvoering van deze correctie niet van belang of het UWV de ontslagaanvraag heeft toegekend of afgewezen. Bij de definitieve vaststelling van de NOW-subsidie wordt het loon vastgesteld van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met 50%. Dit loon, vermeerderd met de verhoging van 50%, wordt vervolgens in mindering gebracht op de totale loonsom waarop het definitieve subsidiebedrag wordt gebaseerd.

Komt mijn bedrijf ook in aanmerking?

Komen werkgevers die hun bedrijf als gevolg van het coronavirus uit voorzorg hebben gesloten, in aanmerking voor de NOW-regeling?

Ja, deze Werkgevers komen ook in aanmerking voor het NOW, mits zij aan de voorwaarden voldoen.

Kunnen bedrijven die uit voorzorg gesloten zijn, omdat ze door de afstandseis van 1,5 meter niet veilig kunnen werken (bijvoorbeeld in het geval van rijinstructeurs), in aanmerking komen voor (een van de) maatregelen uit het noodpakket? Zo ja, welke?

Ja, deze Werkgevers komen in aanmerking voor het NOW, mits zij aan de voorwaarden voldoen.

Kunnen bedrijven die open zijn maar veel minder mensen ontvangen (bijvoorbeeld kledingwinkels of campinghouders) in aanmerking komen voor de NOW-regeling?

Ja, deze Werkgevers komen in aanmerking voor het NOW, mits zij aan de voorwaarden voldoen.

Komen zorgverleners ook in aanmerking voor de NOW-regeling?

De ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft afspraken gemaakt met zorgverzekeraars en gemeenten over de ondersteuning van zorgaanbieders tijdens de Corona crisis. Zorgaanbieders moeten zich primair wenden tot inkopers (zorg verzekeraars en gemeenten) voor ondersteuning en niet bij de loketten van UWV of TOZO.

Vallen sport vallen sportclubs als werkgever ook onder de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging tot behoud van werkgelegenheid (NOW)?

Ja, sport Ook sportclubs kunnen een beroep doen op de NOW indien zij voldoen aan de voorwaarden, waaronder een verlies aan omzet van ten minste 20%.

Vallen kerken als werkgever ook onder de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging tot behoud van werkgelegenheid (NOW)?

Ja, ook kerken kunnen een beroep doen op NOW als zij aan de voorwaarden voldoen, waaronder een omzetverlies van ten minste 20%.

Geldt de regeling ook van toepassing op startende ondernemers?

Ja, zolang zolang vóór 1 maart al ten minste een maand omzet is gegenereerd.

Bent u Na 1 januari 2019 met uw bedrijf begonnen? In dat geval geldt voor u een andere meetperiode voor de omzetberekening op u van toepassing dan op bedrijven die in heel 2019 al bestonden. Voor u worden de maanden vanaf de start van uw onderneming start tot februari 2020 worden genomen, omgerekend naar 3 maanden. In de periode van drie maanden in 2020 (meetperiode) wordt uw omzet vergeleken pro rato met de omzet uit de kalendermaand waarin de onderneming van start ging.

Kan ik mijn werknemers op collegiale basis uitlenen aan een andere werkgever als ik een NOW-vergoeding ontvang?

U kunt uw werknemers uitlenen aan een andere werkgever. Als dit gebeurt zonder winstoogmerk (maximaal tegen loonkosten en een kleine toeslag), dan wordt dit beschouwd als collegiaal.

Indien u kosten in rekening brengt voor de lening, kan dit gevolgen hebben voor uw recht op NOW. Het recht op en de hoogte van de NOW-vergoeding worden bepaald door uw omzetderving. Door kosten in rekening te brengen voor het uitlenen, genereert u omzet. U dient er ook rekening mee te houden dat de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) van toepassing is, indien er meer dan een geringe opslag op de loonkosten wordt betaald. In dat geval geldt de loonverhoudingsnorm. Dit betekent dat werknemers recht hebben op hetzelfde loon en andere vergoedingen als werknemers in dezelfde of een gelijkwaardige functie in dienst van de inlener. Hiervan kan bij cao worden afgeweken. Als uitlenende werkgever heeft u ook een registratieplicht. U moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Uit deze inschrijving blijkt dat u zich bezighoudt met de activiteit van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

Hoe werkt het?

Hoe werkt een NOW-aanvraag?

De werkgever, die ten minste 20% omzetderving verwacht, dient de aanvraag in bij het UWV. Hij verbindt zich bij voorbaat tot de verplichting om gedurende de periode waarvoor hij de tegemoetkoming aanvraagt geen ontslag van zijn werknemers aan te vragen op grond van bedrijfseconomische redenen. Hij zal 100% van het loon doorbetalen.

 • De aanvraag is geldig voor een periode van 3 maanden en heeft betrekking op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. Gebruik de rekenmachine om het percentage van het omzetverlies te berekenen. (alleen in het Nederlands)
 • De aanvrager kiest een begindatum waarop de periode van 3 maanden ingaat. Bijvoorbeeld 1 maart, 1 april of 1 mei.
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de omzetdaling, maximaal 90% van de loonsom. Hoe groter de daling van de omzet, hoe hoger de vergoeding. Bijvoorbeeld:
  - indien 100% van de omzet verloren gaat, bedraagt de vergoeding 90% van de loonsom;
  - indien 50% van de omzet verloren gaat, bedraagt de vergoeding 45% van de loonsom;
  - indien 25% van de omzet verloren gaat, bedraagt de vergoeding 22,5% van de loonsom.
 • Op basis van de aanvraag verstrekt het UWV een voorschot van 80% van de verwachte uitkering.
 • Daarna zal de werkelijke daling van de omzet worden bepaald.
 • Ook kan dan een correctie worden aangebracht in het bedrag van de toelage. De definitieve vergoeding wordt aangepast als de loonsom is gedaald.
 • De werkgevers betalen het loon aan de betrokken werknemers 100% als zij gebruik maken van de NOW-regeling.

Hoe wordt de daling van de omzet berekend?

U kunt een omzetdaling opgeven in een bijbehorende meetperiode van drie maanden die begint op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020 (bijvoorbeeld 1 april tot en met 30 juni 30). De omzet in deze periode van drie maanden wordt vergeleken met een referentie periode. Uitgangspunt is dat de referentieperiode, de omzet van januari tot en met december 2019, door vier wordt gedeeld. Bedrijven die nog niet bestonden op 1 januari 2019 niet bestonden, gebruiken een andere berekening van de daling van de omzet.

Wat is de definitie van omzet?

De definitie van omzet is in overeenstemming met de omzetdefinitie in de boekhoud wetgeving.

Het belangrijkste is dat het verkoopconcept in dit schema zo dicht mogelijk ligt bij het activiteit niveau van de onderneming, instelling of groep. Daarbij wordt uitgegaan van de netto-omzet: de opbrengst van de levering van goederen en diensten uit het bedrijf van de rechtspersoon rechtspersoon, verminderd met kortingen en over de omzet geheven belastingen. Opbrengsten zijn inkomsten uit de uitoefening van de normale activiteiten van een onderneming. Dit betekent dat omzet wordt opgenomen als de activiteiten betrekking hebben op de levering van goederen of diensten aan een specifieke afnemer met wie een (verkoop)overeenkomst is gesloten.

Ontvangt u ontvangt u andere inkomsten dan uit de verkoop, zoals uitkeringen, subsidies, rente-inkomsten en bijdragen van een overheidsinstantie of andere inkomsten, zoals giften, of ziektekostenverzekeringsclaims? In dat geval vallen deze inkomsten voor de regeling ook onder de omzet.

Hoe wordt de loonsom bepaald?

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Als werkgever vraagt u de NU aan per loonheffingennummer. De loonsom wordt dus per loonheffingennummer vastgesteld. Ingehuurde krachten (zoals payroll- en uitzendkrachten) tellen niet mee voor het loon van het bedrijf waar zij het werk verrichten.

De loonsom bestaat uit het loon waarover de premies werknemersverzekeringen worden worden afgedragen, de SV-lonen. Het UWV gebruikt meestal de loonsom van januari 2020. De lonen van alle werknemers die in januari 2020 bij de aanvrager in dienst waren, tellen hiervoor mee. Per werknemer telt maximaal € 9.538 van het loon mee voor de berekening van de subsidie.

Bij de definitieve vaststelling van de subsidie, na afloop van de subsidieperiode, wordt de loonsom van januari 2020 vergeleken met de loonsom van de maanden maart 2020 tot en met mei 2020. Als de loonsom is gedaald, zal de subsidie ook lager uitvallen.

De lonen rekening omvat niet de werkgeversbetalingen voor uitkeringen. Immers, de werkgever krijgt hiervoor immers al een vergoeding via het UWV. Ook de eventuele betaling van vakantiegeld telt ook niet mee voor de loonsom.

Naast het loon wordt de werkgever geconfronteerd met andere kosten voor de werknemers, zoals pensioenbijdragen (zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel), premies voor de werknemersverzekeringen en (in veel gevallen) een reservering voor de betaling van vakantiegeld. Ook deze kosten worden vergoed. Hiervoor hanteert het UWV een opslag van 30% bovenop de loonsom.

Is er ook een maximum aan het salarisbedrag dat in de loonsom mag worden opgenomen?

Ja, per werknemer wordt maximaal 9.538 van het salaris in aanmerking genomen voor de berekening van de subsidie.

Is de loonsom is de loonsom, waarop het subsidiebedrag is gebaseerd, precies hetzelfde bij de aanvraag als bij de definitieve vaststelling?

De lonen rekening van januari 2020 wordt gebruikt voor de voorschotten en voor de definitieve vaststelling, of, als er geen gegevens beschikbaar zijn, november 2019. Het UWV kan nog enkele technische correcties doorvoeren bij de definitieve vaststelling:

 • als in januari betalingen in de loonsom waren opgenomen (bijvoorbeeld ZW-uitkeringen met een no-riskpolis, die de werkgever van het UWV ontvangt), worden deze niet in de loonsom opgenomen;
 • indien vakantiebijslag is betaald door een werkgever die vakantiebijslag reserveert, wordt de vakantiebijslag niet in de loonsom opgenomen (de vakantiebijslag omvat reeds de vakantiebijslag); en
 • indien vakantiegeld is uitbetaald door een werkgever die geen vakantiegeld reserveert (bv. all-in compensatie), wordt dit gecorrigeerd om te voorkomen dat het vakantiegeld tweemaal wordt terugbetaald via de toeslag van 30%.

Als de loonsom van maart tot en met mei lager was dan de loonsom van januari, zal het subsidiebedrag lager zijn. De loonsom van maart tot en met mei wordt op dezelfde manier bepaald als die van januari. Daarin zijn de correcties verwerkt.

Indien een werkgever bij het UWV een ontslagaanvraag indient op grond van bedrijfseconomische omstandigheden, wordt de subsidie verlaagd. Het loon van de werknemer(s) voor wie de aanvraag is ingediend, wordt verhoogd met 50% en in mindering gebracht op het loon.

Hoe bereken ik de omzet, en op welke periode heeft het omzetverlies betrekking?

U vraagt subsidie aan voor de loonsom in maart, april en mei in verband met een verwachte omzetdaling van meer dan 20%. Als u verwacht dat het effect van de huidige situatie pas met enige vertraging zichtbaar wordt in uw omzet, kunt u aangeven dat u de periode voor de omzetvergelijking één of twee maanden later wilt laten ingaan. U kunt beginnen op 1 maart, 1 april of 1 mei. Vergelijk de verwachte omzet in de 3 maanden van de door u gekozen periode met de totale omzet in 2019, gedeeld door vier, zodat beide cijfers betrekking hebben op de omzet over 3 maanden. Op basis hiervan berekent u het omzetverlies in procenten.

Omvat de omvat de loonsom ook de loonsom voor zieke werknemers?

Ja. De lonen van alle verzekeringsplichtige werknemers worden meegenomen in de berekening van de loonsom, mits zij worden uitbetaald.

Maakt het vakantiegeld deel uit van de loonsom?

De NU biedt ook compensatie voor extra kosten en uitgaven zoals werkgevers premies, pensioenpremies (werknemers- en werkgeversdeel) en de opbouw van vakantiegeld. De uitbetaling van vakantietoeslag telt niet mee bij de loonsom.

Hoe hoog is de tegemoetkoming in de loonkosten?

De hoogte van de loonkostentoeslag is afhankelijk van de omzetdaling, met een maximum van 90% van de loonsom.

Voor bijvoorbeeld:

 • indien 100% van de omzet verloren gaat, bedraagt de vergoeding 90% van de totale loonsom van een werkgever
 • indien 50% van de omzet verloren gaat, bedraagt de vergoeding 45% van de totale loonsom van een werkgever
 • indien 25% van de omzet verloren gaat, bedraagt de vergoeding 22,5% van de totale loonsom van een werkgever

Op basis van uw aanvraag ontvangt u van UWV een voorschot van 80% van de verwachte uitkering. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald.

Naast Naast de lonen heeft de werkgever te maken met andere kosten voor de werknemers, zoals pensioenpremies (zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel), werknemers werknemersverzekeringspremies en (in veel gevallen) een reservering voor de uitbetaling van vakantie loon. Ook deze kosten worden vergoed. Een individuele berekening hiervan is niet mogelijk voor de NU. UWV hanteert dezelfde toeslag van 30% bovenop de loonsom rekening voor alle werkgevers.

Zijn maken extra kosten (zoals pensioenbijdragen) deel uit van de loonsom?

Naast Naast de lonen heeft de werkgever te maken met andere kosten voor de werknemers, zoals pensioenbijdragen (zowel het werkgevers- als het werknemersdeel), werknemers werknemersverzekeringspremies en (in veel gevallen) een reservering voor de betaling van vakantiegeld. Ook deze kosten worden vergoed. Een individuele berekening hiervan is voor de NU niet mogelijk. UWV hanteert dezelfde toeslag van 30% bovenop de loonsom voor alle werkgevers.

Telt een onregelmatigheidspremie mee bij het bepalen van de hoogte van de loonsom?

Ja. Een onregelmatigheidstoeslag maakt deel uit van het socialeverzekeringsloon dat wordt gebruikt om de loonsom vast te stellen.

Worden seizoensinvloeden rekening gehouden met seizoensinvloeden bij de berekening van de omzet?

Er is gekozen voor een omzet berekening is gekozen die gemakkelijk te bepalen en te controleren is. Deze is noodzakelijk omdat de regeling eenvoudig moet zijn om grote aantallen aanvragen snel te verwerken. Er wordt tot op zekere hoogte rekening gehouden met verschillende factoren, maar niet elke factor afzonderlijk, zoals seizoensinvloeden.

Moet de moet de periode waarin een subsidie wordt ontvangen dezelfde zijn als de periode waarin de daling van de omzet plaatsvindt (meetperiode)?

Nee. De loon kostenvergoeding heeft betrekking op de lonen tussen maart en mei 2020, ongeacht welke van de driemaandsperioden (meetperiode) de omzet wordt bepaald.

Stel je voor: de werkgever maakt deel uit van een groep. Wordt de omzetdaling berekend op het niveau van de groep of van een werkmaatschappij?

Indien u Als u deel uitmaakt van een groep, moet u de omzet van de groep of de entiteiten samen om te bepalen of u voor het NOW in aanmerking komt. De werkgevers in de groep moeten dus kiezen voor hetzelfde percentage van de verwachte omzetdaling en dezelfde meetperiode voor de omzetdaling kiezen.

Sommige ondernemingen zullen verschillende vestigingen in afzonderlijke werkmaatschappijen hebben; andere zullen dit niet hebben gedaan en alle vestigingen in één werkmaatschappij hebben. Dergelijke organisatorische keuzes mogen geen invloed hebben op de subsidiabiliteit van NOW. Daarom is gekozen voor een omzetbepaling op concernniveau. Op concernniveau komen de omzetdaling en de inzet van personeel samen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij personeelsbedrijven, waar de werknemers in dienst zijn van een andere entiteit dan de entiteiten waar de omzet wordt gegenereerd. Deze kunnen op concernniveau aan elkaar worden gekoppeld.

Dit niveau werd ook gekozen omwille van de duidelijkheid en de controleerbaarheid. De belangrijke rol die onderlinge verrekeningen kunnen spelen bij het bepalen van de omzet per werk onderneming is in dit verband van bijzonder belang. De bepaling van omzet op concernniveau is bepalend voor de comptabiliteitswetgeving.

Hoe vraag ik het aan?

Wanneer kan ik NU aanvragen?

U kunt NU aanvragen van maandag 6 april 2020 tot en met zondag 31 mei 2020.

Hoe kan ik NU aanvragen?

Dit is mogelijk bij het UWV: UWV opent NU loket op maandag 6 april, 9.00 uur.

Welke informatie moet ik bij de hand hebben voor mijn NOW-aanvraag bij UWV?

 • Informatie over uw bedrijf (naam, adres, telefoonnummer, e-mail, functie en afdeling van de contactpersoon).
 • Het dossiernummer als u onlangs een aanvraag voor arbeidsduurverkorting ( WTV) heeft ingediend bij SZW (u vindt dit in de onderwerpregel van de automatische ontvangstbevestigingse-mail van uw aanvraag).
 • Het loonbelastingnummer waarvoor u de aanvraag indient.
 • Wat de begindatum is van de periode van drie opeenvolgende maanden compensatie.
 • Hoeveel omzetverlies verwacht u in deze periode. Gebruik de rekenmachine om het percentage van het omzetverlies te berekenen. (alleen in het Nederlands)
 • Het bankrekeningnummer dat door de belastingdienst wordt gebruikt voor de betaling van de loonbelasting.
 • De naam op dit rekeningnummer.
 • U moet op de aanvraag ook een intentieverklaring ondertekenen.

Aanvullende maatregel per 1 april 2020: nummer buitenlandse bankrekening
Het kan voorkomen dat het loonheffingennummer van de werkgever gekoppeld is aan een buitenlands bankrekeningnummer. Het UWV kan echter geen NOW-aanvraag in behandeling nemen waarin een buitenlands bankrekeningnummer is opgegeven wegens technische uitvoeringsredenen. Daarom wordt geregeld dat werkgevers met een buitenlands rekeningnummer binnen vier weken een Nederlands bankrekeningnummer kunnen opgeven. De uitkering zal dan op dit Nederlandse rekeningnummer worden gestort.

Update 8 mei 2020
In de praktijk is gebleken dat de termijn van vier weken niet haalbaar is. Werkgevers met een niet-Nederlands SEPA-bankrekeningnummer hoeven niet langer een Nederlands bankrekeningnummer op te geven. Zij kunnen echter nog niet automatisch een aanvraag indienen via de website van het UWV. Totdat het UWV het aanvraagproces opnieuw heeft ingericht, wordt werkgevers met een niet-Nederlands SEPA-bankrekeningnummer geadviseerd contact op te nemen met het klantcontactcentrum van het UWV via 0031 (0)88 - 898 20 04. Uit informatie die wij hebben ontvangen blijkt dat het contactcenter echter niet in staat was om verder te helpen, dus wellicht is het wachten op een aangepast aanvraagproces.

Voor meer info zie UWV opent NU loket op maandag 6 april, 9.00 uur.

Hoe snel kan ik een reactie op mijn aanvraag voor de NOW-subsidie verwachten?

UWV streeft ernaar om het voorschot binnen 2 tot 4 weken (de eerste termijn van) aan de werkgever uit te betalen. Dit gebeurt op basis van een volledige aanvraag. U ontvangt ook de subsidie beschikking in die periode.

Binnen welke termijn kan ik een voorschot verwachten?

UWV streeft ernaar het voorschot binnen 2 tot 4 weken na aanvraag (de eerste termijn van) aan de werkgever te betalen.

Hoe moet Ik aanvragen als ik een groep of groep ben?

Indien u Als u deel uitmaakt van een groep, moet u de omzet van de groep of de entiteiten samen om te bepalen of u voor het NOW in aanmerking komt. De werkgevers in de groep moeten dus kiezen voor hetzelfde percentage van verwachte omzetdaling en dezelfde meetperiode kiezen. U moet wel een aanvraag indienen voor elk loonheffingennummer. Zorg er dus voor dat u vooraf een goede keuze maakt vooraf binnen het concern of de aangesloten rechtspersonen.

Is een accountantsverklaring vereist?

Een accountantsverklaring is niet vereist als u een voorschot aanvraagt.

In principe is een accountantsverklaring vereist bij het verzoek om de definitieve subsidie vast te stellen. Er moet nog duidelijkheid komen onder welke grens van het subsidiebedrag een accountantsverklaring niet vereist is. Vervolgens zal ook worden besloten welk type accountantsverklaring vereist is indien een accountantsverklaring moet worden ingediend. Meer informatie wordt in de nabije toekomst verwacht.

Voor welke werknemers kan ik het aanvragen?

Kan ik ook een loonkostentoeslag aanvragen voor werknemers met een flexibel contract?

Ja, dat is mogelijk. De nieuwe vergoedingsregeling geldt ook voor de loonkosten van werknemers voor wie de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting heeft. Denk hierbij aan werknemers met een oproepcontract. Ook uitzendbureaus kunnen een aanvraag doen voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor uitzendkrachten die voor hen werken. Dit kunnen bedrijven deze periode overbruggen zonder personeel te hoeven laten gaan.

Is de NU ook van toepassing op uitzendkrachten met een uitzendbeding?

Ja, de NU geldt ook voor uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding beding. Het uitzendbureau kan ook voor hen een vergoeding krijgen via het NOW. De aanvraag moet dus worden ingediend door het uitzend uitzendbureau worden ingediend. Voor uitzendbureaus gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Indien de uitzendkracht is "teruggestuurd" door de opdrachtgever en het uitzendbeding is ingeroepen, kan het uitzendbureau kunnen besluiten de uitzendkracht een tijdelijk contract aan te bieden voor de duur van de uitkering.

Welke regelingen en mogelijkheden zijn er voor ondernemers die met personeel werken via een payrollconstructie?

De NOW regeling geldt ook voor payrollwerknemers. De payrollwerkgever kan een aanvraag indienen voor en gecompenseerd worden voor de loonkosten van mensen die hij in dienst heeft. Voor payrollwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor andere werkgevers. Uitgeleende werknemers (zoals payrollwerknemers) tellen niet mee voor het loon van het bedrijf waar zij het werk verrichten.

Is de NU ook van toepassing op directeuren-grootaandeelhouders (DGA's)?

DGA's zijn meestal niet (verplicht) verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Hun loon telt niet mee bij de berekening van het bedrag van de NOW-subsidie.

Is het is het mogelijk om de NOW te gebruiken voor stagiaires en BBL?

Ja, premies voor de werknemersverzekeringen worden betaald over de stagevergoeding voor stagiaires en de lonen van BBL-medewerkers. In dat geval zal de aan hen betaalde vergoeding meetellen voor de berekening van de NOW-subsidie.

Is het Is het mogelijk de NOW-regeling te gebruiken voor platformwerkers?

De lonen van de perronwerkers tellen mee voor de vaststelling van de hoogte van de vergoeding, mits zij in dienst zijn van de werkgever en aan de overige voorwaarden van de NOW-regeling is voldaan.

NU vervangt de oude regeling inzake arbeidstijdverkorting. Hoe zit dat?

Bestaat de oude regeling voor arbeidstijdverkorting (WTV) nog?

Nee. Met de invoering van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW) is de WTW-regeling met onmiddellijke ingang vervallen.

Mijn bedrijf heeft een huidige toewijzing voor arbeidstijdverkorting onder de oude regeling. Hoe lang blijft die van kracht? En als ik die moet verlengen, hoe werkt dat dan nu er een andere regeling is?

Als u in het verleden een arbeidstijdverkorting hebt gekregen, blijft die voor de duur van de vergunning gelden. Wilt u daarna een verlenging, dan kan dat niet meer volgens de oude regeling, maar moet u gebruik maken van de nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging arbeidsdeelname (NOW).

Ik heb een aanvraag ingediend voor arbeidstijdverkorting in het kader van de oude regeling via de website die vroeger beschikbaar was, maar ik heb geen antwoord gekregen. Wat moet ik doen?

U zult hiervan in kennis worden gesteld. Uw aanvraag voor de ingetrokken wtv-regeling zal worden beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging naar werk (NOW). Er zal u om aanvullende informatie worden gevraagd.

Wanneer zal aanvullende informatie worden gevraagd van werkgevers die een aanvraag tot arbeidstijdverkorting hebben ingediend?

Op korte termijn zal om aanvullende informatie worden gevraagd. Het gaat om de procentuele daling van de omzet van uw bedrijf of instelling in een aaneengesloten periode van drie maanden die aanvangt op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020 ten opzichte van de omzet over het gehele jaar 2019. In principe deelt u de omzet over heel 2019 door 4 om tot de omzet over een periode van drie maanden te komen.

U moet ook de driemaandsperiode van omzetdaling vermelden en enkele administratieve gegevens zoals het zaaknummer van uw WTV-aanvraag (dit vindt u in de onderwerpregel van de automatische bevestigingsmail van ontvangst van uw aanvraag), uw loonheffingennummer en het bankrekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt voor de afdracht van de loonheffingen.

Kan ik nog steeds een arbeidstijdverkorting aanvragen voor andere omstandigheden dan Corona?

Nee, de oude regeling is ingetrokken en maakt plaats voor de NOW-regeling. Ook in geval van omzetverlies door andere oorzaken dan het coronavirus moet u nu gebruik maken van de nieuwe NOW-regeling.

Ik heb een aanvraag ingediend voor arbeidstijdverkorting wegens de uitbraak van het coronavirus voordat de regeling werd ingetrokken. Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Als u een aanvraag voor arbeidstijdverkorting in verband met de uitbraak van het coronavirus hebt ingediend voordat de regeling werd ingetrokken, zal uw aanvraag worden beschouwd als een aanvraag voor het NOW. U zult hiervan op de hoogte worden gebracht. U zult binnenkort ook een verzoek om aanvullende informatie ontvangen.

Ik ben een werknemer. Wat betekent de NOW-regeling voor mij?

Wordt mijn loon doorbetaald als mijn werkgever een NOW-subsidie heeft?

Ja. Werknemers in dienst van de werkgever hebben recht op 100% doorbetaling van loon, zolang het dienstverband voortduurt. Dit geldt ook als u (gedeeltelijk) niet werkt. Het recht op loondoorbetaling bestaat, zolang zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt, ook als uw werkgever geen NU ontvangt.

Kan ik ontslagen worden ontslagen worden als mijn werkgever een NOW subsidie heeft?

Als uw werkgever een NOW-toekenning heeft, heeft hij zich verplicht om tijdens de toekenningsperiode geen ontslag om bedrijfseconomische redenen aan te vragen. Het kan echter gebeuren dat het ondanks de NOW-toekenning financieel minder goed gaat dan verwacht, waardoor ontslag om bedrijfseconomische redenen toch nodig is.

Krijg ik mijn reiskostenvergoeding uitbetaald als ik onder de NU val?

Indien u recht hebt op een reiskostenvergoeding uit hoofde van uw arbeidsovereenkomst, hebt u recht op doorbetaling daarvan zolang de arbeidsovereenkomst duurt. Dit kan anders zijn als u als gevolg van de coronacrisis niet werkt en daardoor geen daardoor geen reiskosten meer maakt.

Wat kan ik doen als werknemer om door het NOW gedekt te zijn?

De NU biedt uw werkgever een bijdrage in de arbeidskosten als hij aan de voorwaarden. U hoeft zelf niets te doen en dit staat los van uw recht op loon.

Moet ik stoppen met werken tijdens de NOW-beurs?

Nee. Voor jou u, u blijft gewoon werken. Je werkgever moet de nodige voorzorgsmaatregelen nemen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Als je ziek bent of thuis moet blijven thuis moet blijven volgens de richtlijnen van het RIVM en er geen mogelijkheden zijn om thuis te werken, hoeft u niet te werken. U heeft wel recht op loon. Dit geldt ongeacht of uw werkgever een NOW-subsidie ontvangt.

Verbruik ik WW-rechten als mijn werkgever een NOW-subsidie heeft?

Nee.

Wordt mijn vakantiegeld doorbetaald als mijn werkgever een NOW-subsidie heeft?

Met de subsidie ontvangt de werkgever ook een vergoeding voor de opbouw van de vakantietoeslag vakantiegeld over de maanden maart, april en mei (dit zijn de maanden waarvoor de loonkostensubsidie wordt toegekend). De rest van de vakantietoeslag waarop de werknemer recht heeft, wordt niet gesubsidieerd, maar is hij uiteraard wel aan de werknemer verschuldigd. Voor de vraag wanneer en hoe de werkgever de vakantiebijslag, geldt in eerste instantie de wettelijke regel dat de opgebouwde vakantietoeslag over de periode juni 2019 tot en met mei 2020 moet worden uitbetaald in juni 2020. Het is mogelijk om van dit tijdstip af te wijken bij schriftelijke overeenkomst, bijvoorbeeld bijvoorbeeld een collectieve arbeidsovereenkomst of een arbeidscontract.

Hoe zit het met mijn pensioenopbouw?

Uw werkgever ontvangt ook een vergoeding voor extra kosten en uitgaven, waaronder pensioenbijdragen (zowel het werkgevers- als het werknemersdeel van de pensioenbijdrage).

Grote en middelgrote rechtspersonen hebben hun netto-omzet klaar. Het is waar dat middelgrote rechtspersonen alleen het bruto-exploitatieresultaat (en en niet hun netto-omzet) in hun winst- en verliesrekening moeten vermelden, maar dit is geen probleem. Middelgrote rechtspersonen moeten een ratio publiceren die de de ontwikkeling van de netto-omzet ten opzichte van het voorafgaande jaar.

Geldt de NU ook van toepassing op mensen die in Nederland niet belastingplichtig zijn?

Ja. Het NOW geldt voor alle werkgevers die werknemers in dienst hebben die in Nederland sociaal verzekerd zijn.

Internationale aspecten

Volgens het NU kan een werkgever een subsidie krijgen als bijdrage in de loonkosten van de werknemers die voor hem werken. Uitgangspunt is dat het moet gaan om SV-loon. Dit betekent dat werkgevers alleen subsidie kunnen krijgen voor zover het gaat om het loon van werknemers die in Nederland sociaal verzekerd zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor gedetacheerde werknemers die in Nederland sociaal verzekerd zijn op grond van Verordening (EG) 883/2004 (Coördinatieverordening) of socialezekerheidsverdragen.

Het bovenstaande betekent ook dat in het buitenland gevestigde rechtspersonen of natuurlijke personen die werkgever zijn van sociaal verzekerde werknemers in Nederland, ook een beroep kunnen doen op NOW. Buitenlandse werkgevers komen dus ook voor subsidie in aanmerking voor zover zij werknemers in dienst hebben die in Nederland sociaal verzekerd zijn. Voor zover een werkgever werknemers in dienst heeft die in Nederland niet sociaal verzekerd zijn, wordt het loon van die werknemers niet meegeteld bij de berekening van de loonsom waarvoor subsidie wordt ontvangen.

Ten aanzien van de omzetdaling van een concern (artikel 2: 24b BW) of een daarmee gelijk te stellen constructie (de moederdochter van artikel 2: 24a BW) geldt het volgende: niet-Nederlandse rechtspersonen of natuurlijke personen zonder in Nederland verzekerd SV-loon worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de omzetdaling van de Nederlandse en niet-Nederlandse eenheden met in Nederland verzekerd SV-loon van het concern. Het verband met het behoud van werkgelegenheid in Nederland is zo gering dat het niet gerechtvaardigd is om ook voor deze concernonderdelen de omzetdaling te berekenen.

De NOW-subsidie wordt niet beschouwd als een werkloosheidsuitkering in de zin van de verordening betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (Verordening (EG) nr. 883/2004). De werkloosheid is nog niet ingetreden, dus NOW dekt het risico van werkloosheid niet. Het is ook een algemeen bedrag dat aan de werkgever wordt toegekend. Het heeft niet specifiek betrekking op het verlies van arbeidsuren van individuele werknemers.

Vergelijkbare berichten