Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag (DAFT) - Tekst

Verdrag tot vriendschap, handel en scheepvaart, met protocol en uitwisseling van nota's

OVERWEGENDE dat op 27 maart 1956 te 's-Gravenhage een verdrag inzake vriendschap, handel en scheepvaart tussen de Verenigde Staten van Amerika en het Koninkrijk der Nederlanden is ondertekend, tezamen met een protocol en een uitwisseling van nota's betreffende dit verdrag

OVERWEGENDE dat de originelen van genoemd verdrag en protocol in de Nederlandse en de Engelse taal en de tekst van de in de Engelse taal ondertekende notawisseling woordelijk overeenstemmen met het volgende

De Verenigde Staten van Amerika en het Koninkrijk der Nederlanden, verlangend de banden van vrede en vriendschap die van oudsher tussen hen bestaan te versterken en nauwere economische en culturele betrekkingen tussen hun volkeren aan te moedigen, en zich bewust van de bijdragen die tot deze doeleinden kunnen worden geleverd door regelingen ter bevordering van wederzijds voordelige handelsbetrekkingen, het aanmoedigen van wederzijds voordelige investeringen en het vaststellen van wederzijdse rechten en voorrechten, hebben besloten een verdrag te sluiten inzake vriendschap, handel en scheepvaart, dat in het algemeen is gebaseerd op de beginselen van nationale en onvoorwaardelijke, wederzijds toegekende meestbegunstigingsbehandeling, en hebben te dien einde als hun Gevolmachtigden benoemd:

de president van de Verenigde Staten van Amerika: H.E. Mr. H. Freeman Matthews, buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika in Den Haag,

en Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden: Z.E. Dr. J. W. Beyen, Minister van Buitenlandse Zaken, en Z.E. Dr. J. M. A. H. Luns, Minister zonder Portefeuille, die, na elkaar van hun in goede orde bevonden volmachten in kennis te hebben gesteld, zijn overeengekomen als volgt:

1. 1. Elke partij verleent onderdanen en vennootschappen van de andere partij, alsmede hun eigendommen, ondernemingen en andere belangen, te allen tijde een eerlijke en billijke behandeling.

2. Tussen de grondgebieden van beide partijen zal er, overeenkomstig de bepalingen van dit Verdrag, vrijheid van handel en scheepvaart zijn.

Artikel II & I

1. Onderdanen van een partij mogen het grondgebied van de andere partij betreden en er verblijven:
(a) voor het drijven van handel tussen het grondgebied van beide partijen en het ontplooien van verwante handelsactiviteiten;
(b) met het oog op de ontwikkeling en de leiding van de activiteiten van een onderneming waarin zij een aanzienlijk bedrag aan kapitaal hebben geïnvesteerd of waarin zij actief aan het investeren zijn; en
(c) voor andere doeleinden, onderworpen aan de wetten betreffende de binnenkomst en het verblijf van vreemdelingen.

2. Elke Partij verbindt zich ertoe de best haalbare faciliteiten beschikbaar te stellen voor het reizen van toeristen en andere bezoekers met betrekking tot hun binnenkomst, verblijf en vertrek, alsmede voor de verspreiding van informatie ten behoeve van toeristen.

3. Onderdanen van een partij mogen zich op het grondgebied van de andere partij bevinden:
(a) er vrij in te reizen en te verblijven op plaatsen van hun keuze;
(b) gewetensvrijheid te genieten;
(c) zowel particuliere als openbare godsdienstoefeningen te houden;
(d) materiaal te verzamelen en door te geven voor verspreiding onder het publiek in het buitenland; en
(e) met andere personen binnen en buiten deze grondgebieden te communiceren per post, telegraaf en met andere middelen die voor het algemene publiek toegankelijk zijn.

4. De bepalingen van dit artikel zijn onderworpen aan het recht van elke partij om maatregelen toe te passen die noodzakelijk zijn voor de handhaving van de openbare orde en de bescherming van de volksgezondheid, de goede zeden en de veiligheid.

Artikel III

1. 1. Onderdanen van een der Partijen op het grondgebied van de andere Partij zullen gevrijwaard zijn van elke vorm van molest en zullen de meest constante bescherming en veiligheid genieten. Aan hen wordt onder soortgelijke omstandigheden een behandeling toegekend die niet minder gunstig is dan die welke aan onderdanen van de andere Partij wordt toegekend ter bescherming en beveiliging van hun persoon en hun rechten. De in dit verband toegekende behandeling mag in geen geval minder gunstig zijn dan die welke aan onderdanen van enig derde land wordt toegekend of dan die welke het internationale recht vereist.

2. Indien op het grondgebied van een Partij een onderdaan van de andere Partij in hechtenis wordt genomen, wordt de dichtstbijzijnde consulaire vertegenwoordiger van zijn land op verzoek van die onderdaan onverwijld daarvan in kennis gesteld en heeft hij het recht die onderdaan te bezoeken en met hem in contact te treden. Deze onderdaan
(a) een redelijke en humane behandeling krijgen;
(b) onverwijld in kennis worden gesteld van de tegen hem ingebrachte beschuldigingen;
(c) zo spoedig mogelijk voor de rechter worden gebracht als met een behoorlijke voorbereiding van zijn verdediging verenigbaar is; en
(d) alle middelen genieten die redelijkerwijs nodig zijn voor zijn verdediging, met inbegrip van de diensten van een bekwame raadsman van zijn keuze.

Artikel IV

1. 1. Onderdanen van een partij krijgen nationale behandeling bij de toepassing van wetten en voorschriften op het grondgebied van de andere partij die voorzien in een geldelijke vergoeding of een andere uitkering of prestatie, wegens ziekte, verwonding of overlijden voortvloeiend uit en tijdens de dienstbetrekking of wegens de aard van de dienstbetrekking. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>2. Naast de in het eerste lid van dit artikel genoemde rechten en voorrechten wordt aan onderdanen van beide Partijen op het grondgebied van de andere Partij nationale behandeling toegekend bij de toepassing van wetten en voorschriften tot instelling van verplichte stelsels van sociale zekerheid, op grond waarvan in de volgende gevallen uitkeringen worden verleend zonder individuele toetsing van de financiële nood: <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>(a) ziekte, met inbegrip van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, en moederschap; <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>(b) invaliditeit of arbeidsongeschiktheid; <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>(c) overlijden van de vader, de echtgenoot of enige andere persoon die onderhoudsplichtig is; <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>(d) werkloosheid. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>

Artikel V

1. 1. Onderdanen en vennootschappen van een Partij genieten nationale behandeling ten aanzien van de toegang tot de rechterlijke instanties en administratieve rechtbanken en instanties op het grondgebied van de andere Partij, in alle graden van rechtsbevoegdheid, zowel bij de uitoefening als bij de verdediging van hun rechten. Het is wel verstaan dat vennootschappen van elk van beide Partijen die geen activiteiten ontplooien op het grondgebied van de andere Partij, deze toegang genieten zonder enige vereiste van registratie of domesticatie.

2. a) Contracten tussen onderdanen of vennootschappen van een partij en onderdanen of vennootschappen van de andere partij, die voorzien in beslechting van geschillen door middel van arbitrage, kunnen op het grondgebied van die andere partij niet als niet-afdwingbaar worden beschouwd op de enkele grond dat de voor de arbitrageprocedure aangewezen plaats buiten dat grondgebied gelegen is of dat een of meer scheidsrechters niet de nationaliteit van die andere partij bezitten. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>(b) In overeenstemming met de punten (1) en (2) van dit artikel worden scheidsrechterlijke uitspraken die naar behoren zijn gedaan ingevolge dergelijke contracten en die definitief en afdwingbaar zijn volgens de wetten van de plaats waar de uitspraak is gedaan, geacht beslissend te zijn in handhavingsprocedures die aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechtbanken van elke partij. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>
(1. Wat de erkenning en tenuitvoerlegging in de Verenigde Staten van Amerika betreft, kunnen deze vonnissen voor elke rechterlijke instantie in elke staat daarvan slechts in dezelfde mate worden erkend en ten uitvoer gelegd als vonnissen die in andere staten daarvan zijn gewezen.
(2) Wat de tenuitvoerlegging in het Koninkrijk der Nederlanden betreft, worden deze beloningen op dezelfde wijze behandeld als beloningen bedoeld in het op 26 september 1927 te Genève gesloten Verdrag inzake de tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken.

Artikel VI

1. 1. De eigendommen van onderdanen en vennootschappen van beide partijen genieten op het grondgebied van de andere partij de meest constante bescherming en veiligheid.

2. 2. De woningen, kantoren, pakhuizen, fabrieken en andere gebouwen en terreinen van onderdanen en vennootschappen van een partij die zich op het grondgebied van de andere partij bevinden, mogen zonder geldige reden niet worden gemolesteerd of betreden. Indien nodig worden deze gebouwen en de inhoud daarvan slechts doorzocht en onderzocht overeenkomstig de wet en met zorgvuldige inachtneming van het gemak van de bewoners en de goede gang van zaken.

3. Geen van beide Partijen neemt onredelijke of discriminerende maatregelen die afbreuk doen aan de rechten of belangen op haar grondgebied van onderdanen en vennootschappen van de andere Partij, hetzij ten aanzien van hun kapitaal, hetzij ten aanzien van hun ondernemingen en de eigendom daarvan, hetzij ten aanzien van de vaardigheden, kunsten of technologie die zij hebben verschaft.

4. Eigendommen van onderdanen en vennootschappen van een partij mogen op het grondgebied van de andere partij niet worden genomen, behalve ten behoeve van een algemeen belang, en mogen niet worden genomen zonder de onverwijlde betaling van een billijke compensatie. Deze compensatie dient in een daadwerkelijk realiseerbare vorm te zijn en dient de tegenwaarde van het ontnomen goed te vertegenwoordigen; en op of voorafgaand aan het tijdstip van ontneming dienen adequate voorzieningen te zijn getroffen voor de vaststelling en betaling daarvan.

5. 5. Onderdanen en vennootschappen van een partij krijgen op het grondgebied van de andere partij in geen geval minder dan nationale behandeling en behandeling als meestbegunstigde natie ten aanzien van de in de leden 2 en 4 van dit artikel vermelde aangelegenheden. Bovendien krijgen ondernemingen waarin onderdanen en vennootschappen van een partij een substantieel belang hebben, op het grondgebied van de andere partij niet minder dan nationale behandeling en behandeling als meestbegunstigde natie in alle aangelegenheden die verband houden met het in overheidshanden overgaan van ondernemingen in particulier bezit en het plaatsen van dergelijke ondernemingen onder overheidscontrole of -bestuur.

Artikel VII

1. 1. Aan onderdanen en vennootschappen van beide partijen wordt nationale behandeling toegekend met betrekking tot het verrichten van alle soorten commerciële, industriële, financiële en andere activiteiten met winstoogmerk (zakelijke activiteiten) op het grondgebied van de andere partij, hetzij rechtstreeks, hetzij via een agent of door middel van enige vorm van legale rechtspersoon. Dienovereenkomstig is het dergelijke onderdanen en vennootschappen toegestaan zich op het grondgebied van de andere partij te vestigen:
(a) filialen, agentschappen, kantoren, fabrieken en andere vestigingen op te richten en in stand te houden die geschikt zijn voor de uitoefening van hun bedrijf;
(b) het rechtstreeks of onrechtstreeks via een of meer tussenpersonen oprichten van vennootschappen volgens het algemene vennootschapsrecht van die andere partij en het verwerven van zeggenschapsdeelnemingen in vennootschappen van die andere partij; <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>(c) de ondernemingen die zij hebben opgericht of verworven te controleren en te beheren. Bovendien worden ondernemingen die zij in de vorm van eenmanszaken, vennootschappen of anderszins controleren, bij alles wat verband houdt met de uitoefening van hun activiteiten niet minder gunstig behandeld dan soortgelijke ondernemingen die worden gecontroleerd door onderdanen en vennootschappen van die andere Partij. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>2. 2. Elke partij behoudt zich het recht voor beperkingen op te leggen ten aanzien van de mate waarin vreemdelingen op haar grondgebied ondernemingen mogen oprichten, verwerven of uitoefenen die zich bezighouden met communicatie, lucht- of zeevervoer, bankdiensten die een depositaris- of fiduciaire functie vervullen, of met de exploitatie van land of andere natuurlijke rijkdommen. Nieuwe beperkingen die door een partij worden opgelegd ten aanzien van de mate waarin aan vreemdelingen nationale behandeling wordt toegekend met betrekking tot het verrichten van dergelijke activiteiten op haar grondgebied, mogen echter niet worden toegepast ten aanzien van ondernemingen die dergelijke activiteiten verrichten op het tijdstip waarop deze nieuwe beperkingen worden vastgesteld en die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door onderdanen en vennootschappen van de andere partij. Bovendien zal geen van beide Partijen aan vervoer-, communicatie- en bankondernemingen van de andere Partij het recht ontzeggen om, overeenkomstig de toepasselijke wetten en voorschriften, filialen en agentschappen in stand te houden voor het vervullen van functies die noodzakelijk zijn voor de hoofdzakelijk internationale operaties waarmee zij zich bezighouden. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>3. De bepalingen van het eerste lid van dit artikel beletten geen der Partijen bijzondere formaliteiten voor te schrijven in verband met de vestiging van door vreemdelingen gecontroleerde ondernemingen op haar grondgebied; deze formaliteiten mogen echter geen afbreuk doen aan de wezenlijke inhoud van de in genoemd lid vermelde rechten. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>4. 4. Onderdanen en vennootschappen van beide partijen, alsmede ondernemingen die door deze onderdanen en vennootschappen worden gecontroleerd, genieten, wat de in dit artikel behandelde aangelegenheden betreft, in elk geval de behandeling van meestbegunstigde natie. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>Artikel VIII <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>1. 1. Het is onderdanen en vennootschappen van beide partijen toegestaan op het grondgebied van de andere partij accountants en andere technische deskundigen, leidinggevend personeel, advocaten, vertegenwoordigers en andere specialisten van hun keuze in dienst te nemen. Bovendien is het deze onderdanen en vennootschappen toegestaan accountants en andere technische deskundigen in dienst te nemen, ongeacht de mate waarin zij gekwalificeerd zijn voor de uitoefening van een beroep op het grondgebied van de andere partij, met name voor het verrichten van onderzoek, controles en technische onderzoeken voor, en het uitbrengen van verslagen aan deze onderdanen en vennootschappen in verband met de planning en de exploitatie van hun ondernemingen en ondernemingen waarin zij een financieel belang hebben, op dit grondgebied.

2. 2. Onderdanen en vennootschappen van beide Partijen genieten nationale behandeling en meestbegunstigingsbehandeling wat betreft het verrichten van wetenschappelijke, opvoedkundige, godsdienstige en filantropische activiteiten op het grondgebied van de andere Partij, en hebben het recht om met dat doel verenigingen op te richten overeenkomstig de wetgeving van die andere Partij.

Artikel IX

<o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>1. Aan onderdanen en vennootschappen van het Koninkrijk der Nederlanden wordt op het grondgebied van de Verenigde Staten van Amerika <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>(a) nationale behandeling met betrekking tot het pachten van land, gebouwen en andere onroerende goederen die geschikt zijn voor de uitoefening van de activiteiten die zij krachtens de artikelen VII en VIII mogen verrichten en voor woondoeleinden, alsmede met betrekking tot het bewonen en gebruiken van dergelijke goederen; en <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>(b) andere rechten op onroerend goed die zijn toegestaan door de toepasselijke wetgeving van de Staten, Gebieden en Bezittingen van de Verenigde Staten van Amerika. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>2. 2. Aan onderdanen en vennootschappen van de Verenigde Staten van Amerika wordt op het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden nationale behandeling toegekend met betrekking tot het verwerven, door aankoop, huur of anderszins, en met betrekking tot het in eigendom hebben, gebruiken en bezitten van grond, gebouwen en andere onroerende goederen. In het geval echter van een onderdaan die zijn woonplaats heeft in, of een vennootschap die is opgericht naar het recht van een staat, gebied of vestiging van de Verenigde Staten van Amerika, die onderdanen en vennootschappen van het Koninkrijk der Nederlanden in dit opzicht een minder dan nationale behandeling toekent, is het Koninkrijk der Nederlanden niet verplicht aan die onderdaan of vennootschap een behandeling toe te kennen die gunstiger is dan die staat, dat gebied of die vestiging toekent aan onderdanen en vennootschappen van het Koninkrijk der Nederlanden. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>3. 3. Aan onderdanen en vennootschappen van een partij wordt op het grondgebied van de andere partij nationale behandeling en meestbegunstigingsbehandeling verleend ten aanzien van het verwerven, door aankoop, lease of anderszins, en ten aanzien van het bezitten en bezitten van alle soorten persoonlijke goederen, zowel materieel als immaterieel. Elke partij kan echter beperkingen opleggen ten aanzien van de eigendom door vreemdelingen van materialen die gevaarlijk zijn uit het oogpunt van de openbare veiligheid en ten aanzien van de eigendom door vreemdelingen van belangen in ondernemingen die bepaalde soorten activiteiten ontplooien, doch uitsluitend voorzover dit mogelijk is zonder afbreuk te doen aan de rechten en voorrechten die door artikel VII of door andere bepalingen van dit Verdrag worden gewaarborgd. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>4. 4. Onderdanen en vennootschappen van beide Partijen genieten op het grondgebied van de andere Partij nationale behandeling met betrekking tot de verwerving van goederen van welke aard dan ook door erfopvolging bij testament of bij versterf of door middel van een gerechtelijke procedure. Indien zij wegens hun vreemdelingschap niet in aanmerking komen om dergelijke goederen te blijven bezitten, wordt hun een redelijke termijn toegestaan om deze op normale wijze en tegen de marktwaarde te vervreemden. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>5. Aan onderdanen en vennootschappen van een partij wordt op het grondgebied van de andere partij nationale behandeling en meestbegunstigingsbehandeling verleend ten aanzien van de vervreemding van zaken van welke aard dan ook. Voorts krijgen, wat de verwerving, de eigendom, het gebruik en de vervreemding van zaken van welke aard ook betreft, op het grondgebied van een partij opgerichte vennootschappen naar het recht van die partij die worden beheerst door onderdanen en vennootschappen van de andere partij, een behandeling die niet minder gunstig is dan die welke op dat grondgebied wordt toegekend aan vennootschappen van die andere partij of aan vennootschappen met soortgelijke rechtspersoonlijkheid die worden beheerst door onderdanen en vennootschappen van enig derde land. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>Artikel X <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>1. 1. Onderdanen en vennootschappen van beide partijen krijgen op het grondgebied van de andere partij nationale behandeling met betrekking tot het verkrijgen en behouden van octrooien op uitvindingen, en met betrekking tot rechten op handelsmerken, handelsnamen, handelsetiketten en industriële eigendom van welke aard ook. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>2. De Partijen komen overeen dat het wenselijk is de uitwisseling en het gebruik van wetenschappelijke en technische kennis te bevorderen door middel van samenwerking of andere passende middelen, met name in het belang van verhoging van de produktiviteit en verbetering van de levensstandaard op hun respectieve grondgebieden. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>Artikel XI <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>1. 1. Onderdanen van een der partijen die verblijven op het grondgebied van de andere partij, en onderdanen en vennootschappen van een der partijen die zich bezighouden met handel of andere winstgevende bezigheden of met wetenschappelijke, opvoedkundige, godsdienstige of filantropische activiteiten op het grondgebied van de andere partij, zijn niet onderworpen aan de betaling van belastingen, vergoedingen of heffingen die worden geheven over of toegepast op inkomsten, vermogen, transacties, activiteiten of enig ander onderwerp, of aan eisen betreffende de heffing en inning daarvan, op het grondgebied van die andere partij, die zwaarder zijn dan die welke worden gedragen door onderdanen en vennootschappen van die andere partij. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>2. Ten aanzien van onderdanen van een partij die geen ingezetene zijn van, noch handel drijven of enige andere winstgevende bezigheid uitoefenen op het grondgebied van de andere partij, en ten aanzien van vennootschappen van een partij die geen handel drijven of geen andere winstgevende bezigheid uitoefenen op het grondgebied van de andere partij, streeft deze andere partij ernaar het in lid 1 van dit artikel neergelegde beginsel in het algemeen toe te passen. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>3. Onderdanen en vennootschappen van een partij zijn in geen geval op het grondgebied van de andere partij onderworpen aan de betaling van belastingen, vergoedingen of heffingen opgelegd of toegepast op inkomsten, kapitaal, transacties, activiteiten of enig ander onderwerp, of aan eisen betreffende de heffing en inning daarvan, die zwaarder zijn dan die welke worden gedragen door onderdanen, ingezetenen en vennootschappen van enig derde land. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>4. 4. In het geval van vennootschappen en niet-ingezeten onderdanen van een der Partijen die handel drijven of andere winstgevende bezigheden uitoefenen op het grondgebied van de andere Partij, zal die andere Partij geen belastingen, heffingen of belastingen op het inkomen, het vermogen of andere grondslagen heffen of toepassen die hoger zijn dan die welke redelijkerwijs aan haar grondgebied kunnen worden toegerekend of toegerekend, noch minder aftrekposten en vrijstellingen toestaan dan die welke redelijkerwijs aan haar grondgebied kunnen worden toegerekend of toegerekend. Een vergelijkbare regel is ook van toepassing op vennootschappen die uitsluitend voor wetenschappelijke, opvoedkundige, godsdienstige of filantropische doeleinden worden opgericht en geëxploiteerd. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>5. Elke Partij behoudt zich het recht voor om: <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>(a) specifieke belastingvoordelen te verlenen op basis van wederkerigheid; <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>(b) bijzondere belastingvoordelen toe te kennen uit hoofde van overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belastingheffing of ter wederzijdse bescherming van de belastingopbrengsten; en <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>(c) aan haar eigen onderdanen en aan de inwoners van de aangrenzende landen gunstiger vrijstellingen van persoonlijke aard met betrekking tot inkomsten- en successierechten te verlenen dan aan andere niet-ingezetenen. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>Artikel XII <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>1. 1. Onderdanen en vennootschappen van een partij krijgen van de andere partij nationale behandeling en behandeling als meestbegunstigde natie ten aanzien van betalingen, overmakingen en overmakingen van gelden of financiële instrumenten tussen het grondgebied van beide partijen, alsmede tussen het grondgebied van die andere partij en dat van enig derde land. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>2. Geen van de Partijen legt beperkingen op ten aanzien van het wisselen van geld, zoals omschreven in het vijfde lid van dit artikel, behalve voor zover noodzakelijk voor het handhaven of herstellen van de toereikendheid van haar monetaire reserves, met name in verband met haar externe commerciële en financiële behoeften. Het is wel verstaan dat de bepalingen van dit artikel geen wijziging inhouden van de verplichtingen die een Partij kan hebben tegenover het Internationaal Monetair Fonds en geen beletsel vormen voor het opleggen van bijzondere beperkingen wanneer het Fonds een Partij specifiek machtigt of verzoekt dergelijke bijzondere beperkingen op te leggen. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>3. Indien een Partij overeenkomstig het tweede lid van dit artikel deviezenbeperkingen oplegt, treft zij, na de nodige voorzieningen te hebben getroffen ter verzekering van de beschikbaarheid van deviezen voor goederen en diensten die van wezenlijk belang zijn voor de gezondheid en het welzijn van haar bevolking, een redelijke voorziening voor het opnemen, in deviezen in de valuta van de andere Partij, van <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>(a) de in artikel VI, lid 4, bedoelde vergoeding, <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>(b) inkomsten, hetzij in de vorm van salarissen, rente, dividenden, provisies, royalty's, vergoedingen voor technische diensten, of anderszins, en <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>(c) bedragen voor de aflossing van leningen, de afschrijving van directe investeringen en kapitaaloverdrachten, voor zover mogelijk, rekening houdend met de speciale behoeften voor andere verrichtingen. Indien meer dan één wisselkoers van toepassing is, is de koers voor dergelijke opnames een door het Internationaal Monetair Fonds specifiek voor dergelijke transacties goedgekeurde koers of, bij gebreke van een dergelijke goedgekeurde koers, een effectieve koers die, met inbegrip van eventuele belastingen of toeslagen op deviezenoverdrachten, rechtvaardig en redelijk is. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>4. Handelsbeperkingen worden door geen der partijen opgelegd op een wijze die onnodig schadelijk is of willekeurig discriminerend voor de aanspraken, investeringen, vervoer, handel en andere belangen van onderdanen en ondernemingen van de andere partij, noch voor de concurrentiepositie van die onderdanen en ondernemingen. Elke partij geeft de andere partij te allen tijde voldoende gelegenheid voor overleg over de toepassing van dit artikel. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>5. 5. De in dit artikel gebruikte term "deviezenbeperkingen" omvat alle beperkingen, voorschriften, heffingen, belastingen of andere eisen die door een der partijen worden opgelegd en die betalingen, overmakingen of overmakingen van gelden of financiële instrumenten tussen het grondgebied van beide partijen belemmeren of bemoeilijken. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>6. Vraagstukken die zich uit hoofde van dit Verdrag voordoen met betrekking tot de deviezencontrole worden geregeld door de bepalingen van dit artikel. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>Artikel XIII <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>Aan handelsreizigers die onderdanen en vennootschappen van een partij vertegenwoordigen die zaken doen op het grondgebied van een partij, wordt bij binnenkomst op en vertrek uit het grondgebied van de andere partij en gedurende hun verblijf aldaar de meestbegunstigingsbehandeling verleend ten aanzien van douane en andere aangelegenheden, waaronder, behoudens de uitzonderingen in artikel XI, lid 5, de op hen van toepassing zijnde belastingen en heffingen, hun monsters en het opnemen van bestellingen, alsmede de voorschriften betreffende de uitoefening van hun functies. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>Artikel XIV <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>1. 1. Elke partij kent de meestbegunstigingsbehandeling toe aan producten van de andere partij, ongeacht de plaats van binnenkomst en de wijze van vervoer, en aan producten die bestemd zijn voor uitvoer naar het grondgebied van de andere partij, ongeacht de route en de wijze van vervoer, met betrekking tot douanerechten en heffingen van welke aard ook die bij of in verband met de invoer of de uitvoer worden geheven of die worden geheven bij de internationale overmaking van betalingen voor invoer of uitvoer, alsmede met betrekking tot de wijze van heffing van deze rechten en heffingen en met betrekking tot alle voorschriften en formaliteiten in verband met de invoer en de uitvoer. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>2. Geen van beide partijen legt beperkingen of verboden op ten aanzien van de invoer van enig product van de andere partij, of ten aanzien van de uitvoer van enig product naar het grondgebied van de andere partij, tenzij de invoer van het soortgelijke product van, of de uitvoer van het soortgelijke product naar, alle derde landen op soortgelijke wijze beperkt of verboden is. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>3. Indien een partij kwantitatieve beperkingen instelt op de invoer of uitvoer van een produkt waarin de andere partij een aanmerkelijk belang heeft: <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>(a) zij doet in het algemeen vooraf een openbare mededeling van de totale hoeveelheid van het product, uitgedrukt in hoeveelheid of waarde, die gedurende een bepaalde periode mag worden ingevoerd of uitgevoerd, alsmede van elke wijziging van deze hoeveelheid of van deze periode; en <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>(b) indien zij hoeveelheden toewijst aan een derde land, kent zij die andere partij een aandeel toe dat in verhouding staat tot de hoeveelheid van het product, in hoeveelheid of waarde, die door of aan haar is geleverd gedurende een voorgaande representatieve periode, waarbij naar behoren rekening wordt gehouden met bijzondere factoren die van invloed zijn op de handel in dat product. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>4. Elke partij kan verboden of beperkingen opleggen om sanitaire of andere gebruikelijke redenen van niet-commerciële aard, of in het belang van het voorkomen van bedrieglijke of oneerlijke praktijken, mits deze verboden of beperkingen niet willekeurig discriminerend zijn ten aanzien van de handel van de andere partij. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>5. Onderdanen en vennootschappen van een partij krijgen van de andere partij een nationale behandeling en een behandeling als meest begunstigde natie ten aanzien van alle aangelegenheden in verband met in- en uitvoer. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>6. Niettegenstaande het bepaalde in lid 2 en lid 3, onder b), van dit artikel kan een partij beperkingen of controles toepassen op de in- en uitvoer van goederen die een gelijke werking hebben als, of noodzakelijk zijn voor het effectief maken van, de ingevolge artikel XII toegepaste deviezenbeperkingen. Dergelijke beperkingen of controles mogen echter niet meer afwijken dan noodzakelijk is van de bovengenoemde leden en dienen in overeenstemming te zijn met een beleid dat erop gericht is een maximale ontwikkeling van niet-discriminerende buitenlandse handel te bevorderen en zowel de betalingsbalanspositie als de monetaire reserves sneller te doen toenemen, zodat dergelijke beperkingen niet langer nodig zijn. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>Artikel XV <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>1. 1. Elke partij maakt onverwijld wetten, voorschriften en administratieve uitspraken van algemene strekking bekend die betrekking hebben op rechten, belastingen of andere heffingen, de indeling van goederen voor douanedoeleinden, en op eisen of beperkingen ten aanzien van in- en uitvoer of de overmaking van betalingen daarvoor, of die van invloed zijn op de verkoop, de distributie of het gebruik daarvan; en zij past deze wetten, voorschriften en uitspraken op uniforme, onpartijdige en redelijke wijze toe. In het algemeen treden nieuwe administratieve voorschriften of beperkingen betreffende de invoer, met uitzondering van die welke om gezondheidsredenen of om redenen van openbare veiligheid worden opgelegd, niet in werking vóór het verstrijken van een, gelet op de omstandigheden, redelijke termijn. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>2. Elke partij voorziet in een beroepsprocedure die onderdanen en vennootschappen van de andere partij, en importeurs van producten van die andere partij, in staat stelt een snelle en onpartijdige toetsing en, indien nodig, correctie te verkrijgen van administratieve maatregelen op douanegebied, met inbegrip van het opleggen van boetes en sancties, verbeurdverklaringen en uitspraken van de administratieve autoriteiten over kwesties in verband met de indeling en de waardebepaling van douanedocumenten. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>3. Sancties die door een partij worden opgelegd voor inbreuken op de douane- en scheepvaartwetgeving en -voorschriften betreffende documenten mogen niet zwaarder zijn dan noodzakelijk om louter als waarschuwing te dienen in geval van schrijffouten en van vergissingen zonder frauduleuze bedoelingen of grove nalatigheid. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>4. Met betrekking tot de voorschriften inzake het merken van ingevoerde produkten, geldt als algemene praktijk voor elke Partij <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>(a) het aanbrengen van de vereiste oorsprongsaanduidingen na de invoer toe te staan; <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>(b) geen merktekens toestaan die leiden tot een verkeerde voorstelling van de werkelijke oorsprong van de producten, en <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>(c) geen eisen toepassen die kosten met zich meebrengen die economisch niet haalbaar zijn of die leiden tot ernstige beschadiging van het product. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>5. Geen van beide partijen legt maatregelen van discriminerende aard op die de importeur of exporteur van producten uit een van beide landen beletten of verhinderen een zeeverzekering voor die producten af te sluiten bij maatschappijen van een van beide partijen. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>Artikel XVI <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>1. 1. Producten van een partij krijgen op het grondgebied van de andere partij nationale behandeling en behandeling als meestbegunstigde natie in alle aangelegenheden die binnenlandse belastingen, verkoop, distributie, opslag en gebruik betreffen. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>2. 2. Artikelen die door onderdanen en vennootschappen van een partij op het grondgebied van de andere partij zijn vervaardigd, of door vennootschappen van laatstgenoemde partij die door deze onderdanen en vennootschappen worden gecontroleerd, krijgen daarin een behandeling die niet minder gunstig is dan die welke geldt voor soortgelijke artikelen van nationale oorsprong, ongeacht de persoon of de vennootschap die deze heeft vervaardigd, in alle aangelegenheden die verband houden met de uitvoer, de belastingen, de verkoop, de distributie, de opslag en het gebruik. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>Artikel XVII <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>1. Elke partij verbindt zich ertoe: <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>(a) dat ondernemingen die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door haar regering, en monopolies of agentschappen waaraan op haar grondgebied uitsluitende of bijzondere voorrechten zijn verleend, hun aan- en verkopen die betrekking hebben op invoer dan wel uitvoer en die de handel van de andere partij beïnvloeden, uitsluitend doen plaatsvinden op grond van commerciële overwegingen, waaronder prijs, kwaliteit, beschikbaarheid, verhandelbaarheid, vervoer en andere aan- of verkoopvoorwaarden; en <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>(b) dat de onderdanen, vennootschappen en handelaren van die andere partij, overeenkomstig de gebruikelijke handelsgebruiken, voldoende gelegenheid wordt geboden om mee te dingen naar deelneming aan deze aan- en verkopen. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>2. Elke partij verleent aan onderdanen, vennootschappen en handelaren van de andere partij een eerlijke en billijke behandeling in vergelijking met die welke zij toekent aan onderdanen, vennootschappen en handelaren van enig derde land, met betrekking tot: <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>(a) de overheidsaankopen van voorraden; <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>(b) de gunning van concessies en andere overheidsopdrachten; en <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>(c) de verkoop van enige dienst door de regering of door enig monopolie of agentschap waaraan uitsluitende of bijzondere voorrechten zijn verleend. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>Artikel XVIII <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>1. De Partijen erkennen dat gelijke concurrentievoorwaarden dienen te worden gehandhaafd in situaties waarin door de overheid gecontroleerde of in eigendom gehouden handels- of produktieondernemingen van een der Partijen op haar grondgebied concurreren met door de overheid gecontroleerde of in eigendom gehouden ondernemingen van onderdanen en vennootschappen van de andere Partij. Dergelijke staatsondernemingen mogen derhalve geen bijzondere economische privileges worden verleend om de concurrentiepositie van dergelijke particuliere ondernemingen te schaden. Dit beginsel mag echter niet zo worden uitgelegd dat het een der Partijen belet bijzondere concessies te doen aan staatsondernemingen wanneer zij zulks in tijden van economische crisis noodzakelijk acht, met name om de werkloosheid te verlichten. Dit beginsel laat bovendien de bijzondere voordelen onverlet die worden verleend in verband met: <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>(a) de fabricage van goederen voor overheidsgebruik of de levering van goederen en diensten aan de regering voor overheidsgebruik; of <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>(b) tegen prijzen die aanmerkelijk lager zijn dan de concurrerende prijzen te voorzien in de behoeften van bepaalde bevolkingsgroepen aan essentiële goederen en diensten die deze groepen anders in de praktijk niet zouden kunnen verkrijgen. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>2. 2. Geen enkele onderneming van een der partijen, met inbegrip van vennootschappen, verenigingen, overheidsinstellingen en -instanties, die in handen is van of gecontroleerd wordt door de overheid, zal, voor zover zij zich bezighoudt met handels-, industriële, scheepvaart- of andere zakelijke activiteiten op het grondgebied van de andere partij, voor zichzelf of voor haar eigendom aanspraak maken op of genieten van de immuniteit van belastingheffing, rechtsvervolging, tenuitvoerlegging van vonnissen of andere aansprakelijkheid waaraan ondernemingen die in handen zijn van of gecontroleerd worden door de overheid op dat grondgebied zijn onderworpen. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>Artikel XIX <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>1. 1. Vaartuigen die de vlag van een der Partijen voeren en die de door haar wetgeving voorgeschreven documenten ten bewijze van hun nationaliteit dragen, worden geacht vaartuigen van die Partij te zijn, zowel in volle zee als in de havens, de plaatsen en de wateren van de andere Partij. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>2. Vaartuigen van elke Partij hebben, op gelijke voet met vaartuigen van de andere Partij en op gelijke voet met vaartuigen van enig derde land, het recht zich met hun lading te begeven naar alle havens, plaatsen en wateren van die andere Partij die openstaan voor de buitenlandse handel en scheepvaart. Deze schepen en vrachten genieten in alle opzichten nationale behandeling en behandeling als meestbegunstigde natie binnen de havens, plaatsen en wateren van die andere Partij; maar elke Partij kan zich exclusieve rechten en voorrechten voorbehouden voor haar eigen schepen met betrekking tot de kustvaart en de binnenvaart. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>3. Vaartuigen van een partij krijgen nationale behandeling en behandeling als meestbegunstigde natie wat betreft het recht om alle vracht te vervoeren die per vaartuig kan worden vervoerd naar of vanaf het grondgebied van de andere partij. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>4. Goederen die door schepen onder de vlag van een der Partijen naar of van het grondgebied van de andere Partij worden vervoerd, genieten dezelfde voorrechten als wanneer zij worden vervoerd door schepen die onder de vlag van die andere Partij varen. Dit geldt met name voor douanerechten en alle andere heffingen en belastingen, voor premies, teruggaven en andere voorrechten van dien aard, alsmede voor de administratie van de douane en het vervoer per spoor en met andere vervoermiddelen van en naar de haven. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>5. Indien een vaartuig van een der Partijen op de kusten van de andere Partij strandt of schipbreuk lijdt, of indien het in nood verkeert en een haven van de andere Partij moet aandoen, verleent laatstgenoemde Partij aan het vaartuig, alsmede aan de bemanning, de passagiers, de persoonlijke bezittingen van de bemanning en de passagiers, en aan de lading van het vaartuig, dezelfde bescherming en bijstand als zou zijn verleend aan een vaartuig onder haar eigen vlag in soortgelijke omstandigheden; en staat zij toe dat het vaartuig, na herstelling, zijn reis voortzet met inachtneming van de wetten die eveneens van toepassing zijn op vaartuigen onder haar eigen vlag. De uit het schip geborgen voorwerpen zijn vrijgesteld van alle douanerechten, tenzij zij in het binnenland worden verbruikt; voorwerpen die niet in het binnenland worden verbruikt, kunnen echter, zolang zij het land niet verlaten, worden onderworpen aan maatregelen tot bescherming van de inkomsten. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>6. De uitdrukking "schepen", zoals hierin gebezigd, betekent alle soorten schepen, ongeacht of deze in particulier bezit zijn of door de overheid worden geëxploiteerd, dan wel eigendom zijn of door de overheid worden geëxploiteerd, met uitzondering van oorlogsschepen. Deze term omvat geen vissersvaartuigen, behalve in verband met de leden 1 en 5 van dit artikel en artikel XX. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>Artikel XX <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>1. In alle havens van beide partijen mogen de kapiteins van alle vaartuigen die onder de vlag van de andere partij varen en waarvan de bemanning wegens ziekte of om enige andere oorzaak is opgehouden volledig te zijn samengesteld, de voor de voortzetting van de reis noodzakelijke zeelieden aanmonsteren. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>2. Onderdanen van beide Partijen die zeelieden zijn, kunnen naar de havens van de andere Partij worden gezonden om daar op nationale vaartuigen aan te monsteren, onder toezicht van consulaire ambtenaren, hetzij individueel, hetzij in groepen, op basis van zeeliedendocumenten die in de plaats komen van paspoorten. Evenzo mogen onderdanen van beide partijen over het grondgebied van de andere partij reizen om zich aan te monsteren aan boord van vaartuigen of om te worden gerepatrieerd, op basis van zeeliedendocumenten die in de plaats komen van paspoorten. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>Artikel XXI <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>Er zal vrijheid van doortocht zijn over het grondgebied van elke Partij via de routes die het meest geschikt zijn voor internationale doortocht: <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>(a) voor onderdanen van de andere partij, tezamen met hun bagage; <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>(b) voor andere personen, samen met hun bagage, op weg naar of vanaf het grondgebied van die andere partij; en <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>(c) voor producten van om het even welke oorsprong die onderweg zijn naar of van het grondgebied van die andere partij. Deze personen en goederen in doorvoer zijn vrijgesteld van douanerechten, van uit hoofde van doorvoer opgelegde rechten en van onredelijke lasten en eisen, en zij zijn gevrijwaard van onnodige vertragingen en beperkingen. Zij zijn echter wel onderworpen aan de in artikel II, vierde lid, bedoelde maatregelen en aan niet-discriminerende voorschriften die nodig zijn om misbruik van het voorrecht van doorvoer te voorkomen. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>Artikel XXII <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>1. 1. Dit Verdrag vormt geen beletsel voor de toepassing van maatregelen door een Partij: <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>(a) het regelen van de in- of uitvoer van goud of zilver; <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>(b) die betrekking hebben op splijtstoffen, op radioactieve bijproducten van het gebruik of de verwerking daarvan, of op materialen die de bron zijn van splijtstoffen; <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>(c) het regelen van de productie van of de handel in wapens, munitie en oorlogstuig, of de handel in andere stoffen, die rechtstreeks of zijdelings voor de bevoorrading van een militaire inrichting worden gebruikt; <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>(d) noodzakelijk zijn om te voldoen aan zijn verplichtingen tot handhaving of herstel van de internationale vrede en veiligheid, dan wel noodzakelijk zijn ter bescherming van zijn wezenlijke veiligheidsbelangen; <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>(e) het ontzeggen aan vennootschappen waarin onderdanen van een derde land of derde landen direct of indirect een meerderheidsbelang hebben, van de voordelen van dit Verdrag, behalve wat betreft de erkenning van de juridische status en de toegang tot de rechtbanken; en <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>(f) met betrekking tot zijn nationale visserij en de aanvoer van de producten daarvan. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>2. De bepalingen van dit Verdrag met betrekking tot de meest begunstigde natie zijn niet van toepassing op de voordelen welke worden toegekend door: <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>(a) de Verenigde Staten van Amerika of hun gebieden en bezittingen onderling, de Republiek Cuba, de Republiek der Filipijnen, het Trustgebied van de eilanden in de Stille Oceaan of de Panamakanaalzone; of <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>(b) door de delen van het Koninkrijk der Nederlanden onderling, door Nederland aan zijn Benelux-partners (België, met inbegrip van zijn overzeese gebiedsdelen en zijn trustgebieden, en Luxemburg), of door het Koninkrijk der Nederlanden aan de Republiek Indonesië. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>3. De bepalingen van dit Verdrag inzake de behandeling van meestbegunstigde natie zijn niet van toepassing op voordelen die door een partij aan aangrenzende landen worden toegekend teneinde het grensverkeer te vergemakkelijken, of uit hoofde van een douane-unie of vrijhandelszone waarvan een partij lid kan worden, na de andere partij van haar plannen in kennis te hebben gesteld en haar de gelegenheid te hebben geboden haar standpunt dienaangaande kenbaar te maken. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>4. De bepalingen van dit Verdrag betreffende de behandeling van goederen vormen geen beletsel voor maatregelen van een der partijen die krachtens de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel vereist of specifiek toegestaan zijn, zolang die partij partij bij die overeenkomst is. Evenzo zijn de bepalingen van dit Verdrag met betrekking tot de meest begunstigde natie niet van toepassing op de bijzondere voordelen die uit hoofde van voornoemde overeenkomst worden toegekend. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>5. Onderdanen van een partij die voor beperkte doeleinden tot het grondgebied van de andere partij zijn toegelaten, genieten niet het recht een winstgevende beroepsactiviteit uit te oefenen in strijd met beperkingen die volgens de wet uitdrukkelijk als voorwaarde voor hun toelating worden gesteld. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>6. Niets in dit Verdrag wordt geacht een recht tot het ontplooien van politieke activiteiten te verlenen of te impliceren. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>Artikel XXIII <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>1. 1. De term "nationale behandeling" betekent een behandeling die op het grondgebied van een partij wordt toegekend op voorwaarden die niet minder gunstig zijn dan de behandeling die in soortgelijke situaties wordt toegekend aan onderdanen, vennootschappen, producten, vaartuigen of andere zaken, naar gelang van het geval, van die partij. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>2. De term "meestbegunstigingsbehandeling" betekent een behandeling die op het grondgebied van een partij wordt toegekend op voorwaarden die niet minder gunstig zijn dan de behandeling die in soortgelijke situaties wordt toegekend aan onderdanen, vennootschappen, producten, vaartuigen of andere zaken, al naar gelang van het geval, van een derde land. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>3. In dit Verdrag wordt onder de term "vennootschappen" verstaan vennootschappen, personenvennootschappen, vennootschappen, stichtingen, verenigingen en andere rechtspersonen of juridische eenheden, al dan niet met beperkte aansprakelijkheid en al dan niet met winstoogmerk. Vennootschappen die volgens de toepasselijke wetten en voorschriften op het grondgebied van een partij zijn opgericht, worden geacht vennootschappen daarvan te zijn en hun juridische status wordt op het grondgebied van de andere partij erkend. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>4. De nationale behandeling die krachtens de bepalingen van dit Verdrag aan vennootschappen wordt toegekend, is <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>(a) ten aanzien van de vennootschappen van het Koninkrijk der Nederlanden, in enige staat, gebied of bezitting van de Verenigde Staten van Amerika, de behandeling hebben die daarin wordt toegekend aan vennootschappen die in andere staten, gebieden en bezittingen van de Verenigde Staten van Amerika zijn opgericht of georganiseerd; en <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>(b) ten aanzien van vennootschappen uit de Verenigde Staten van Amerika in enig deel van het Koninkrijk der Nederlanden de behandeling, die daarin wordt toegekend aan vennootschappen die in enig ander deel van het Koninkrijk zijn opgericht of georganiseerd. Voorts wordt in elk buiten Europa gelegen deel van het Koninkrijk der Nederlanden aan onderdanen van de Verenigde Staten van Amerika de behandeling toegekend die in dat deel wordt toegekend aan Nederlandse onderdanen die niet in dat deel zijn geboren. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>Artikel XXIV <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>De gebieden waarop dit Verdrag van toepassing is, omvatten alle land- en watergebieden onder de rechtsmacht van elke Partij, alsmede elk gebied waarvoor zij internationale verantwoordelijkheid draagt, met uitzondering van de Panamakanaalzone en het Trustgebied van de eilanden in de Stille Oceaan, met dien verstande dat het niet eerder van toepassing zal zijn ten aanzien van Suriname, respectievelijk de Nederlandse Antillen, dan een maand na ontvangst door de Regering van de Verenigde Staten van Amerika van kennisgevingen van een dergelijke toepassing door het Koninkrijk der Nederlanden. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>Artikel XXV <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>1. 1. Elke Partij neemt de opmerkingen die de andere Partij maakt ten aanzien van vraagstukken die gevolgen hebben voor de werking van dit Verdrag in welwillende overweging en verschaft voldoende gelegenheid tot overleg. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>2. Elk geschil tussen de partijen betreffende de uitlegging of toepassing van dit Verdrag dat niet langs diplomatieke weg op bevredigende wijze kan worden opgelost, wordt voorgelegd aan het Internationale Gerechtshof, tenzij de partijen overeenkomen het geschil op een andere vreedzame wijze te regelen. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>Artikel XXVI <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>Dit Verdrag vervangt het Verdrag betreffende de handel en de scheepvaart, ondertekend te Washington op 26 augustus 1852, en de Overeenkomst met betrekking tot de handelsmerken, tot stand gekomen door uitwisseling van nota's, ondertekend te Washington op 10 en 16 februari 1883. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>Artikel XXVII <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>1. Dit Verdrag zal worden bekrachtigd en de bekrachtigingen ervan zullen zo spoedig mogelijk te Washington worden uitgewisseld. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>

2. Dit Verdrag treedt in werking een maand na de dag van de uitwisseling van de bekrachtigingen. Het blijft gedurende tien jaar van kracht en blijft daarna van kracht totdat het wordt beëindigd zoals in dit Verdrag is bepaald.

3. Elke Partij kan, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij, dit Verdrag aan het einde van de eerste periode van tien jaar of op elk tijdstip daarna beëindigen met betrekking tot alle gebieden waarop het van toepassing is of met betrekking tot Suriname of de Nederlandse Antillen.

TEN BLIJKE WAARVAN de onderscheiden Gevolmachtigden dit Verdrag hebben ondertekend en er hun zegels aan hebben gehecht.

GEDAAN in tweevoud, in de Nederlandse en de Engelse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek, te Den Haag, de 27e maart negentienhonderd zesenvijftig.

Voor de Verenigde Staten van Amerika: H. FREEMAN MATTHEWS
Voor het Koninkrijk der Nederlanden: J W BEYEN, J M A H LUNS

Bij de ondertekening van het Verdrag tot Vriendschap, Handel en Scheepvaart tussen de Verenigde Staten van Amerika en het Koninkrijk der Nederlanden zijn de ondergetekende Gevolmachtigden, daartoe behoorlijk gemachtigd door hun onderscheiden Regeringen, voorts de volgende bepalingen overeengekomen, welke zullen worden beschouwd als integrerende bestanddelen van voornoemd Verdrag:

1. De echtgenoot en de minderjarige ongehuwde kinderen van een persoon aan wie op grond van artikel II, lid 1, onder a) en b), toegang is verleend, worden eveneens toegelaten indien zij hem vergezellen of indien zij zich bij hem voegen.

2. Het bepaalde in artikel II, lid 1, sub b), geldt ook voor personen die onderdanen en vennootschappen van dezelfde nationaliteit vertegenwoordigen die een aanzienlijk bedrag aan kapitaal hebben geïnvesteerd of actief bezig zijn te investeren in een onderneming op het grondgebied van de andere partij, en die bij deze onderdanen en vennootschappen in een verantwoordelijke hoedanigheid werkzaam zijn.

3. Met betrekking tot artikel II, eerste lid, en artikel VIII, eerste lid, eerste volzin, worden onderdanen van de Verenigde Staten van Amerika in elk deel van het Koninkrijk der Nederlanden buiten Europa op dezelfde wijze behandeld als Nederlandse onderdanen die niet in dat deel zijn geboren.

4. Het bepaalde in artikel IV, lid 2, heeft alleen betrekking op wetten of voorschriften die hetzij nationale wetten of voorschriften zijn, hetzij geheel of ten dele gebaseerd zijn op vereisten van nationale wetten of voorschriften. Bovendien mag dat lid niet worden uitgelegd als een beletsel voor een Partij om vreemdelingen die tijdelijk op haar grondgebied verblijven, vrij te stellen van dekking door haar bijdragestelsel voor de sociale zekerheid.

5. De term "toegang" in artikel V, lid 1, omvat onder meer rechtsbijstand, kosteloze toegang tot de rechter en vrijstelling van zekerheidstelling voor proceskosten.

6. De bepalingen van artikel VI, lid 4, die voorzien in de betaling van compensatie, strekken zich uit tot belangen die onderdanen en vennootschappen van een partij direct of indirect houden in goederen die op het grondgebied van de andere partij zijn ontvreemd.

7. De bepalingen van artikel VII verplichten geen der partijen onderdanen en vennootschappen van de andere partij toe te staan op haar grondgebied een bedrijf uit te oefenen zonder te voldoen aan de algemeen toepasselijke wettelijke vereisten.

8. De in artikel VII, lid 1, bedoelde werkzaamheden omvatten niet de uitoefening van beroepen.

9. Onder verwijzing naar artikel VII, eerste lid, is het wel te verstaan dat elke Partij, in overeenstemming met de voorwaarden en bedoeling van het Verdrag, bijzondere eisen mag stellen aan buitenlandse verzekeringsmaatschappijen teneinde te waarborgen dat die maatschappijen normen inzake aansprakelijkheid en solvabiliteit handhaven die vergelijkbaar zijn met die welke van soortgelijke binnenlandse maatschappijen worden geëist, mits die eisen niet tot gevolg hebben dat die buitenlandse maatschappijen in wezen worden gediscrimineerd.

10. Overeengekomen wordt dat, op basis van wederkerigheid, de eerste zin van artikel VII, lid 2, niet van toepassing is op de vestiging van, of het verwerven van belangen in, of de zeggenschap, de exploitatie en het beheer van vennootschappen van een partij die zich bezighouden met de exploratie en exploitatie van aardolie en andere minerale rijkdommen op het grondgebied van die partij, door onderdanen of vennootschappen van de andere partij.

11. Het bepaalde in de eerste volzin van artikel VIII, eerste lid, laat onverlet het recht van Nederland te verlangen dat vreemdelingen in Nederland niet te werk mogen worden gesteld dan nadat de daartoe vereiste vergunningen zijn verleend. In overeenstemming met de bewoordingen van dat lid worden de voorschriften inzake tewerkstelling evenwel op liberale wijze toegepast.

12. Geen bepaling van dit Verdrag mag worden uitgelegd als zou zij in de plaats treden van enige bepaling van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake belastingen naar het inkomen en bepaalde andere belastingen, ondertekend te Washington op 29 april 1948. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>13. De behandeling waarin is voorzien in artikel XII, lid 1, zoals verduidelijkt onder verwijzing naar artikel XXIII, leden 1 en 2, beoogt alleen discriminatie op grond van nationaliteit uit te sluiten en sluit bijvoorbeeld geen verschillende behandeling van verschillende munteenheden of de toepassing van woonplaatsvereisten uit. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>14. 14. Elke partij kan beperkingen opleggen ten aanzien van de invoer van buitenlands kapitaal, indien dit noodzakelijk is ter bescherming van haar monetaire reserves als bedoeld in artikel XII, lid 2, of ter voorkoming van ernstige monetaire verstoringen als gevolg van speculatieve financiële transacties. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>15. Het is wel te verstaan dat voor de toepassing van artikel XVII, eerste lid, de beschikbaarheid van betaalmiddelen wordt beschouwd als een commerciële overweging. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>

16. De bepalingen van artikel XVII, lid 2, onder b) en c), en van artikel XIX, lid 3, zijn niet van toepassing op postdiensten. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>

17. Het is wel te verstaan dat het woord "lading", zoals gebezigd in het tweede lid, en het woord "lading", zoals gebezigd in het derde lid, van artikel XIX, geacht worden zowel passagiers als goederen te omvatten.

18. Onder verwijzing naar artikel XXII, lid 1, onder d), is het wel verstaan dat het niet de bedoeling van het veiligheidsvoorbehoud is een basis te scheppen voor onnodig langdurige afwijkingen van enige bepaling van het Verdrag. Anderzijds bepaalt elke Partij naar beste vermogen welke maatregelen noodzakelijk worden geacht ter bescherming van haar essentiële veiligheidsbelangen.

19. De bepalingen van artikel XXII, lid 2, zijn in het geval van Puerto Rico van toepassing ongeacht de wijzigingen die zich in de politieke status van dit land mochten voordoen.

20. Artikel XXIV is niet van toepassing op gebieden die uitsluitend als militaire basis of uit hoofde van tijdelijke militaire bezetting onder het gezag van een der partijen staan. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>TEN BLIJKE WAARVAN de onderscheiden Gevolmachtigden dit Protocol hebben ondertekend en er hun zegel aan hebben gehecht. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>GEDAAN in tweevoud, in de Nederlandse en de Engelse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek, te Den Haag, de 27e maart negentienhonderd zesenvijftig. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>Voor de Verenigde Staten van Amerika: H. FREEMAN MATTHEWS <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>Voor het Koninkrijk der Nederlanden: J W BEYEN, J M A H LUNS <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>DEN HAAG, 27 maart 1956. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>EXCELLENCY: <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>Wij hebben de eer te verwijzen naar de onderhandelingen die hebben geleid tot de sluiting van het heden ondertekende Verdrag van Vriendschap, Handel en Scheepvaart, tijdens welke de vertegenwoordigers van beide landen uitvoerige gesprekken hebben gevoerd over de meestbegunstigingsaspecten van het Verdrag in verband met toekomstgerichte regionale regelingen die nauwere samenwerking, of integratie, tussen Europese landen beogen. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>De algemene opvatting die uit deze gesprekken naar voren komt is dat Europese regionale regelingen die geen enkele belemmering opwerpen voor het handelsverkeer met de rest van de wereld, maar gericht zijn op het bevorderen van vrede en welvaart, het uitbreiden van de handel, het verhogen van de produktiviteit en het verhogen van de levensstandaard, voor beide partijen voordelig zijn. Derhalve wordt in beginsel erkend dat Nederland moet kunnen blijven deelnemen aan Europese regionale regelingen die deze doelstellingen en de algemene belangen van beide partijen dienen, ook al kan Nederland in het kader daarvan verplicht zijn aan andere deelnemende landen bepaalde wederzijdse voordelen toe te kennen die het aan niet-deelnemende landen niet kan verlenen. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>Vastgesteld wordt dat in artikel XXII, lid 4, op passende wijze wordt voorzien in de noodzakelijke afstemming tussen de bepalingen van het Verdrag en de bestaande Europese regelingen waaraan Nederland thans deelneemt. Overeengekomen wordt dat, mocht deze bepaling ontoereikend zijn om aan toekomstige eventualiteiten het hoofd te bieden, de beide Partijen op verzoek van een der Partijen overleg zullen plegen ten einde vast te stellen welke verdere aanpassingen noodzakelijk mochten zijn. Indien dit overleg niet tot een wederzijds bevredigend resultaat leidt, heeft elk van beide Partijen, onverminderd het bepaalde in artikel XXVII, het recht om de werking van bepaalde meestbegunstigingsbepalingen van het Verdrag op te schorten in de mate die in het licht van de situatie passend wordt geacht, mits zij de andere Partij daarvan twee maanden van tevoren schriftelijk in kennis stelt. Met betrekking tot het onderwerp van elke aldus getroffen bepaling zouden de Partijen evenwel het beleid voeren om in het algemeen als volgt te handelen: De Verenigde Staten van Amerika zullen het Koninkrijk der Nederlanden in soortgelijke situaties niet minder gunstig behandelen dan andere landen die deelnemen aan de regeling in kwestie, en het Koninkrijk der Nederlanden zal de Verenigde Staten van Amerika in soortgelijke situaties niet minder gunstig behandelen dan landen die niet aan de regeling in kwestie deelnemen. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>Indien het bovenstaande voor de Regering van de Verenigde Staten aanvaardbaar is, hebben wij de eer voor te stellen dat deze nota en het antwoord daarop van Uwe Excellentie zullen worden beschouwd als een overeenkomst tussen onze beide Regeringen, die een integrerend deel uitmaakt van het bovengenoemde Verdrag. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>Gelieve, Excellentie, de hernieuwde verzekering van onze bijzondere hoogachting te aanvaarden. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>J.M.A.H. LUNS <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>J.W. BEYEN <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>Aan Zijne Excellentie Mr. H. FREEMAN MATTHEWS, <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika in Den Haag. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>AMERIKAANSE AMBASSADE <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>Den Haag, 27 maart 1956 <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>EXCELLENCIES: <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van de nota van uw Excellentie van vandaag, die als volgt luidt: <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>"Wij hebben de eer te verwijzen naar de onderhandelingen die hebben geleid tot de sluiting van het heden ondertekende Verdrag van Vriendschap, Handel en Scheepvaart, tijdens welke de vertegenwoordigers van beide landen uitvoerige gesprekken hebben gevoerd over de meestbegunstigingsaspecten van het Verdrag in verband met toekomstgerichte regionale regelingen die nauwere samenwerking, of integratie, tussen Europese landen beogen.

De algemene opvatting die uit deze gesprekken naar voren komt is dat Europese regionale regelingen die geen enkele belemmering opwerpen voor het handelsverkeer met de rest van de wereld, maar gericht zijn op het bevorderen van vrede en welvaart, het uitbreiden van de handel, het verhogen van de produktiviteit en het verhogen van de levensstandaard, voor beide partijen voordelig zijn. Derhalve wordt in beginsel erkend dat Nederland moet kunnen blijven deelnemen aan Europese regionale regelingen die deze doelstellingen en de algemene belangen van beide partijen dienen, ook al kan Nederland in het kader daarvan verplicht zijn aan andere deelnemende landen bepaalde wederzijdse voordelen toe te kennen die het aan niet-deelnemende landen niet kan verlenen.

Vastgesteld wordt dat in artikel XXII, lid 4, op passende wijze wordt voorzien in de noodzakelijke afstemming tussen de bepalingen van het Verdrag en de bestaande Europese regelingen waaraan Nederland thans deelneemt. Overeengekomen wordt dat, mocht deze bepaling ontoereikend zijn om aan toekomstige eventualiteiten het hoofd te bieden, de beide Partijen op verzoek van een der Partijen overleg zullen plegen ten einde vast te stellen welke verdere aanpassingen noodzakelijk mochten zijn. Indien dit overleg niet tot een wederzijds bevredigend resultaat leidt, heeft elk van beide Partijen, onverminderd het bepaalde in artikel XXVII, het recht om de werking van bepaalde meestbegunstigingsbepalingen van het Verdrag op te schorten in de mate die in het licht van de situatie passend wordt geacht, mits zij de andere Partij daarvan twee maanden van tevoren schriftelijk in kennis stelt. Met betrekking tot het onderwerp van elke aldus getroffen bepaling zouden de Partijen evenwel het beleid voeren om in het algemeen als volgt te handelen: De Verenigde Staten van Amerika zullen het Koninkrijk der Nederlanden in soortgelijke situaties niet minder gunstig behandelen dan andere landen die aan de betrokken regeling deelnemen, en het Koninkrijk der Nederlanden zal de Verenigde Staten van Amerika in soortgelijke situaties niet minder gunstig behandelen dan landen die niet aan de betrokken regeling deelnemen. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>"Indien het bovenstaande aanvaardbaar is voor de Regering van de Verenigde Staten, hebben wij de eer voor te stellen dat deze nota en het antwoord daarop van Uwe Excellentie worden beschouwd als een overeenkomst tussen onze beide Regeringen, die een integrerend deel uitmaakt van bovengenoemd Verdrag." <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>Ik heb de eer uw Excellenties mede te delen dat de inhoud van uw nota voor mijn Regering aanvaardbaar is en ik bevestig hierbij dat de nota van uw Excellenties en het antwoord daarop beschouwd zullen worden als een overeenkomst tussen onze beide Regeringen, die een integrerend deel uitmaakt van bovengenoemd Verdrag. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>Zoals Uwe Excellentie bekend is, juicht de Regering van de Verenigde Staten de vooruitgang bij de ontwikkeling van de Europese samenwerking en integratie toe, voor zover regelingen voor samenwerking en integratie bijdragen tot een vrijer handelsverkeer, een efficiënter gebruik van mankracht en materialen, en een grotere eenheid. In dit verband zij eraan herinnerd dat de Regering van de Verenigde Staten concrete steun heeft verleend aan organisaties als de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en heeft ingestemd met de door de VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN bij de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel verleende ontheffing dienaangaande, gezien de voordelen die worden verwacht van regelingen die erop zijn gericht een dynamische, concurrerende gemeenschappelijke markt binnen de Gemeenschap tot stand te brengen en gezonde economische betrekkingen tussen de Gemeenschap en derde landen te verzekeren. De Regering van de Verenigde Staten is bereid om in dezelfde geest andere voorstellen die het Koninkrijk der Nederlanden zou kunnen doen, welwillend in overweging te nemen. Gelieve, Excellenties, de hernieuwde verzekering van mijn bijzondere hoogachting en achting te aanvaarden. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>H. FREEMAN MATTHEWS <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>Aan Hunne Excellentie Mr. J. W. BEYEN, Minister van Buitenlandse Zaken, en Mr. J. M. A. H. LUNS, Minister zonder Portefeuille, te 's-Gravenhage. <o:p></o:p></div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”><br /> </div> <div class="”MsoNormal”" style="”margin:" 0px; outline: none; padding: 0px;”>OVERWEGENDE dat de Senaat van de Verenigde Staten van Amerika bij zijn resolutie van 11 juli 1956, waarin twee derde van de aanwezige Senatoren zich daarbij aansloten, heeft geadviseerd en ingestemd met de bekrachtiging van genoemd verdrag, tezamen met genoemd protocol en de daarop betrekking hebbende uitwisseling van nota's;

OVERWEGENDE dat voornoemd verdrag, voornoemd protocol en voornoemde nota's op 14 september 1956 door de President van de Verenigde Staten van Amerika zijn bekrachtigd ingevolge voornoemd advies en voornoemde instemming van de Senaat, en dat zij van de zijde van het Koninkrijk der Nederlanden naar behoren zijn bekrachtigd;

OVERWEGENDE dat de respectieve akten van bekrachtiging van voornoemd verdrag, voornoemd protocol en voornoemde nota's naar behoren zijn uitgewisseld te Washington op 5 november 1957

EN OVERWEGENDE dat in artikel XXVII van genoemd verdrag is bepaald dat het verdrag in werking treedt één maand na de dag van de uitwisseling van de bekrachtigingen en dat in genoemd protocol en in genoemde notawisseling respectievelijk is bepaald dat de bepalingen daarvan worden beschouwd als een integrerend deel van het verdrag;

NU, THEREFORE, be it known that I, Dwight D. Eisenhower, President of the United States of America, do hereby proclaim and make public the said treaty, protocol and notes to the end that the same and every article and clause thereof may be observed and fulfilled in good faith on and after December 5, 1957, one month after the day of exchange of ratifications, by the United States of America and by the citizens of the United States of America and all other persons subject to the jurisdiction thereof.

TEN BLIJKE WAARVAN ik hierbij mijn hand heb gezet en het zegel van de Verenigde Staten van Amerika heb doen aanbrengen.

GEDAAN te Washington, de vijftiende november negentienhonderd zevenenvijftig, in het jaar des Heren negentienhonderd zevenenvijftig en honderd tweeëntachtig, in het jaar van de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten van Amerika.

DWIGHT D EISENHOWER

Door de President: JOHN FOSTER DULLES
Staatssecretaris

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax helpt met:

Recente berichten