Maakt een nieuwe aanvraag voor de 30%-regeling een kans als een eerdere aanvraag in het verleden is afgewezen (en meer specifiek, als de regeling sindsdien is veranderd)?

Bron: Hoge Raad 19 juni 2015

Voor werknemers uit het buitenland met specifieke deskundigheid is er een speciaal voordeel: de 30%-regeling. Soms wordt de aanvraag pas ingediend als de werknemer al enige tijd in dienst is, terwijl de regeling al is aangepast sinds het begin van de tewerkstelling. Welke regelingen moeten worden toegepast om te beoordelen of de werknemer aan de voorwaarden voldoet?

In 2011 sluit de heer P. een arbeidsovereenkomst met een in Nederland gevestigde werkgever. P, geboren in 1984, heeft de Portugese nationaliteit en is in het bezit van een in Portugal behaald universitair masterdiploma. Het bruto jaarsalaris van P bedraagt € 34.993. In 2013 dient P het verzoek om de 30%-beschikking in. De belastinginspecteur wijst het verzoek af.

In hoger beroep moet Rechtbank Zeeland-West-Brabant beoordelen of P voldoet aan het vereiste van specifieke deskundigheid (artikel 10eb Uitvoeringsbesluit loonbelastingwet), met andere woorden: of hij beschikt over de vereiste specifieke vaardigheden en ervaring. De vraag is of dit moet worden beoordeeld aan de hand van de criteria die gelden in het jaar waarin de arbeidsovereenkomst is gesloten (2011), of aan de hand van de gewijzigde criteria, die gelden in het jaar waarin het verzoek om de 30%-beschikking is ingediend (2013). Dat P volgens de criteria van 2011 niet aan de voorwaarden voldoet, is niet in geschil.

Volgens het Hof moet de herziening op grond van de rechtspraak van de Hoge Raad (HR 28 april 2006) plaatsvinden volgens de regels die gelden in het jaar van binnenkomst. In het geval van P is dat 2011. En omdat P volgens de regelgeving in 2011 niet over de vereiste vaardigheden en ervaring beschikt, wordt de aanvraag voor het 30% arrest terecht afgewezen, aldus het Hof.

In cassatie voert P aan dat artikel 10eb Uitvoeringsbesluit loonbelastingwet per 1 januari 2012 is gewijzigd. Deze wijzigingen hebben rechtstreekse werking en het Hof is hieraan voorbijgegaan, aldus P. Sinds 1 januari 2012 is een vrijstelling mogelijk ten aanzien van de specifieke deskundigheidseis voor werknemers met een universitair masterdiploma die jonger zijn dan 30 jaar en meer verdienen dan een bepaald salaris (in 2013: € 27.190). P voldoet aan de voorwaarden voor toepassing van deze vrijstelling.

De Hoge Raad overweegt dat de gedachte achter het 30%-arrest is om ondernemingen in staat te stellen werknemers met een schaarse deskundigheid aan te trekken door een faciliteit te bieden waarbij het netto besteedbare loon wordt verhoogd. In lijn met deze gedachte moet aan de hand van de feiten op het moment van het sluiten van de arbeidsovereenkomst worden bepaald of de werknemer over de vereiste specifieke deskundigheid beschikt. Immers, op dat moment moet de binnenlandse werkgever concurreren met buitenlandse werkgevers en profiteren van het bestaan van de faciliteit.

Ook het tijdstip van het sluiten van de arbeidsovereenkomst is bepalend voor de vraag welke regeling moet worden toegepast. Bij de beoordeling van de deskundigheid moet worden uitgegaan van de op dat moment geldende regeling, aldus de Hoge Raad. Dat is ook het geval als pas op een later tijdstip het verzoek om de 30%-regeling is ingediend en de regeling inmiddels is gewijzigd.

Het tijdstip van sluiting van de arbeidsovereenkomst is beslissend. Het bijzondere karakter van de regeling, een doorlopende voorziening, laat geen ruimte voor controle op basis van achteraf gewijzigde regelgeving. De huidige situatie is exact beschreven in het vraag- en antwoordbesluit van de staatssecretaris van Financiën van 23 augustus 2013.

In dit geval was de gewijzigde regeling het belangrijkste aspect van de discussie. Maar ook als de eerste arbeidsovereenkomst na 1 januari 2012 is gesloten en de aanvraag destijds is afgewezen omdat het salaris niet hoog genoeg was (sinds 1 januari is een bepaald salaris vereist om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling), zal een latere salarisverhoging of verandering van werkgever waarbij de nieuwe werkgever een hoger salaris biedt, er niet voor zorgen dat de werknemer ineens wel in aanmerking komt voor de 30%-regeling. Alleen de situatie op de datum van het sluiten van de arbeidsovereenkomst is van belang. Latere wijzigingen hebben geen positief effect. Hetzelfde geldt als de werknemer op het moment van migratie naar Nederland geen ingekomen werknemer was. Als na aankomst in Nederland een baan wordt gevonden, is de regeling niet van toepassing.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax helpt met:

Recente berichten