I have not lived or worked in the Netherlands the whole year. Can I claim a refund?

Ik heb niet het hele jaar in Nederland gewoond of gewerkt. Kan ik een teruggaaf aanvragen?

Belastingteruggaaf als u niet het hele jaar in Nederland was Het feit dat u in de loop van het jaar in Nederland aankwam of uit Nederland vertrok, leidt vaak tot een belastingteruggaaf als er loonbelasting is ingehouden op uw loon. Hetzelfde geldt als u helemaal niet in Nederland woonde maar alleen werkte...

Deduction of pension premiums in your income tax return

Aftrek van pensioenpremies in uw aangifte inkomstenbelasting

Zelf (aanvullend) pensioen opbouwen In sommige situaties is het nodig of verstandig om zelf aanvullend pensioen op te bouwen. Hoe kunt u zelf uw pensioeninkomen aanvullen, en wat zijn de fiscale voordelen? In welke situaties is het verstandig om zelf (extra) pensioen op te bouwen? Als zzp'er of zzp'er bouwt u geen...

Income from savings and investments: Box 3

Inkomsten uit spaargelden en beleggingen: Vak 3

Inkomsten uit spaargelden en beleggingen: Box 3 Update: Februari 2022 Op 24 december 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de wijze waarop inkomsten uit sparen en beleggen in box 3 worden belast in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en zorgde in die zaak voor onmiddellijke rechtsherstel. Volgens de Hoge Raad is alleen de...

E-commerce and services in the EU: see what changes for VAT from 1 July 2021
|

E-handel en diensten in de EU: zie wat er verandert voor de btw vanaf 1 juli 2021

Levert u in de EU goederen aan afnemers die geen btw aangeven? Dan moet u die btw vanaf 1 juli 2021 meestal aangeven in het EU-land waar u levert. Voor deze leveringen kunt u gebruik gaan maken van het zogenaamde éénloketsysteem. Ook als u diensten levert in de EU.

Consequences for the tax and social security position of an expat as a result of the corona measures

Gevolgen voor de fiscale en sociale zekerheidspositie van een expat als gevolg van de coronamaatregelen

Als gevolg van de coronamaatregelen moeten veel expats rekening houden met de mogelijkheid dat een ander land belasting zal heffen over hun loon dan verwacht. In principe verandert de situatie echter niet voor de sociale zekerheid. Grensoverschrijdende arbeid Bij grensoverschrijdende arbeid is er vaak sprake van twee of soms zelfs meer landen die...

Time extension for your Dutch income tax return: Expatax can help!

Tijdverlenging voor uw Nederlandse inkomstenbelasting aangifte: Expatax kan helpen!

Maakt u zich zorgen over een deadline voor uw belastingaangifte 2019? Expatax kan u helpen met uw belastingaangifte en een termijnverlenging voor u regelen, zodat u niet bang hoeft te zijn dat u een boete van de belastingdienst krijgt voor het te laat indienen.

Payment problems due to corona crisis? Postponement of payment of tax assessments possible for entrepreneurs including self-employed persons.

Betalingsproblemen door coronacrisis? Uitstel van betaling van belastingaanslagen mogelijk voor ondernemers, inclusief zelfstandigen.

Bijgewerkt 3 april 2020 De Nederlandse Belastingdienst neemt maatregelen om de gevolgen van de corona-crisis voor ondernemers te verzachten. Bent u ondernemer of zzp'er en heeft u betalingsproblemen door de coronacrisis? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling van openstaande belastingaanslagen. U...

Can an employer arrange a workplace at home for the employee tax free?

Kan een werkgever een werkplek thuis belastingvrij voor de werknemer regelen?

Als een werknemer thuis moet werken - bijvoorbeeld vanwege het coronavirus - kan de werkgever die thuiswerkplek belastingvrij inrichten als aan bepaalde criteria wordt voldaan. Voor de thuiswerkplek geldt voor vergoedingen, verstrekkingen of verstrekkingen binnen de zogenoemde werkkostenregeling (WKR) een specifieke vrijstelling voor...

Mandatory Disclosure Rules / DAC6

Verplichte openbaarmakingsvoorschriften / DAC6

Vanaf 1 juli 2020 is de Europese richtlijn Mandatory Disclosure Rules (MDR) / DAC6 van toepassing. Als gevolg van de Nederlandse implementatie van deze richtlijn moeten intermediairs en/of belastingplichtigen mogelijk agressieve internationale fiscale constructies melden aan de Belastingdienst. Dit zijn fiscale constructies waarbij inwoners van verschillende landen betrokken zijn en die kunnen worden gebruikt om...

Wage tax in the Netherlands
|

Loonbelasting in Nederland

Belasting op lonen en salarissen Belasting verschuldigd door In Nederland wonende personen die van een in Nederland gevestigde werkgever loon ontvangen voor arbeid die zij verrichten of hebben verricht. Personen die in het buitenland wonen en loon ontvangen van een in Nederland gevestigde werkgever voor arbeid die zij verrichten of hebben verricht in...

BSN: Burgerservicenummer - uw Nederlandse fiscale identificatienummer

BSN: Burgerservicenummer - uw Nederlandse fiscaal identificatienummer Wat is een BSN? Het burgerservicenummer - in het Nederlands geschreven als Burgerservicenummer of BSN - is een uniek persoonsnummer van iedere burger die is ingeschreven in het bevolkingsregister (Gemeentelijke Basisadministratie) bij de gemeente. Het burgerservicenummer...

Income from home and work: Box 1

Inkomen uit huis en werk: Vak 1

Inkomen uit werk en woning: Box 1 De categorieën waaruit het inkomen uit werk en woning bestaat zijn: winst uit onderneming of beroep inkomen uit arbeid resultaat uit overige werkzaamheden inkomen in de vorm van periodieke uitkeringen inkomen uit woning uitgaven voor inkomensvoorzieningen negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen 1. Winst uit onderneming of...

Inkomsten uit aanmerkelijk belang: Box 2

Inkomsten uit aanmerkelijk belang: Box 2 Inkomsten uit een aanmerkelijk belang in een vennootschap, met inbegrip van vermogenswinsten of -verliezen, zijn onderworpen aan de inkomstenbelasting en worden belast tegen een tarief van 25%. Een belastingplichtige wordt geacht een aanmerkelijk belang in een vennootschap te hebben als hij of zij, alleen of met zijn of haar...

Het Nederlandse belastingstelsel

Het Nederlandse belastingstelsel Als u in Nederland woont, bent u binnenlands belastingplichtige. Als u in het buitenland woont en vanuit Nederland inkomsten ontvangt die in Nederland belastbaar zijn, bent u niet-ingezeten belastingplichtige. In beide gevallen bent u onderworpen aan de Nederlandse inkomstenbelasting. Soorten inkomen Voor de inkomstenbelasting...