Conditions for temporary emergency regulations for self-employed entrepreneurs announced

Voorwaarden voor tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers bekendgemaakt

Ga naar onze pagina over de financiële maatregelen rond de Corona-crisis De voorwaarden van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) zijn gepubliceerd. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en loopt tot 1 juni. Zelfstandigen kunnen gebruik maken van twee faciliteiten uit de Tozo: inkomensondersteuning en een lening voor...

6 tips to keep your payment obligations under control

6 tips om uw betalingsverplichtingen onder controle te houden

Uw bedrijf is liquide als u op korte termijn aan alle betalingsverplichtingen kunt voldoen. Maar de ontwikkelingen rond het coronavirus beïnvloeden uw bankrekening. U ziet uw inkomsten dalen, maar de rekeningen, rente en belastingen moeten nog steeds betaald worden. Toch? Met deze 6 tips kunt u uw betalingsverplichtingen onder controle houden. Maak...

Possibility to postpone the payment of pension contributions for employers

Mogelijkheid tot uitstel van betaling van pensioenbijdragen voor werkgevers

Uitstel pensioenpremie Pensioenuitvoerders zullen werkgevers die als gevolg van de corona-crisis in directe problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk compenseren als zij problemen ondervinden bij het betalen van de pensioenpremies, zonder de rechten van werknemers aan te tasten. De Stichting van de Arbeid en de organisaties van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie...

Frequently asked questions about the financial measures which the Dutch government is taking to maintain employment during the Corona crisis – Update 17 March 2020

Veelgestelde vragen over de financiële maatregelen die de Nederlandse regering neemt om de werkgelegenheid tijdens de Corona-crisis op peil te houden - Update 17 maart 2020

Welke belastingmaatregelen neemt de overheid voor ondernemers? Het is mogelijk om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor belastingschulden . Nadat het verzoek is ontvangen, stopt de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke voorwaarden voor uitstel van betaling blijven van kracht. Een verklaring van een "derde deskundige" hoeft echter niet...

Unemployment benefit during reduction of working hours

Werkloosheidsuitkering bij arbeidstijdverkorting

Deze informatie wordt verstrekt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) Als u een bedrijf heeft in Nederland en u heeft niet genoeg werk voor uw personeel door uitzonderlijke omstandigheden, zoals het Coronavirus, brand, overstroming of een handelsboycot, dan kunt u een werktijdverkorting (WTV)-vergunning aanvragen. Deze...

Can an employer arrange a workplace at home for the employee tax free?

Kan een werkgever een werkplek thuis belastingvrij voor de werknemer regelen?

Als een werknemer thuis moet werken - bijvoorbeeld vanwege het coronavirus - kan de werkgever die thuiswerkplek belastingvrij inrichten als aan bepaalde criteria wordt voldaan. Voor de thuiswerkplek geldt voor vergoedingen, verstrekkingen of verstrekkingen binnen de zogenoemde werkkostenregeling (WKR) een specifieke vrijstelling voor...

Mandatory Disclosure Rules / DAC6

Verplichte openbaarmakingsvoorschriften / DAC6

Vanaf 1 juli 2020 is de Europese richtlijn Mandatory Disclosure Rules (MDR) / DAC6 van toepassing. Als gevolg van de Nederlandse implementatie van deze richtlijn moeten intermediairs en/of belastingplichtigen mogelijk agressieve internationale fiscale constructies melden aan de Belastingdienst. Dit zijn fiscale constructies waarbij inwoners van verschillende landen betrokken zijn en die kunnen worden gebruikt om...

Fiscal and economic measures related to the Corona virus

Fiscale en economische maatregelen in verband met het Coronavirus

Op 12 maart 2020 heeft het kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd dat het een aantal maatregelen zal nemen om de negatieve economische gevolgen van het coronavirus voor bedrijven te verzachten. 1. Werktijdverkorting Bedrijven die getroffen zijn door de uitbraak van het coronavirus en aan een aantal voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de...

Wage tax in the Netherlands
|

Loonbelasting in Nederland

Belasting op lonen en salarissen Belasting verschuldigd door In Nederland wonende personen die van een in Nederland gevestigde werkgever loon ontvangen voor arbeid die zij verrichten of hebben verricht. Personen die in het buitenland wonen en loon ontvangen van een in Nederland gevestigde werkgever voor arbeid die zij verrichten of hebben verricht in...

Werknemers detacheren naar Nederland - Stap voor stap gids

Werknemers detacheren naar Nederland? Stap voor stap gids Wat moet er gebeuren als werknemers naar Nederland worden uitgezonden? 1. Controleer of uw werknemers voldoen aan de voorwaarden voor verblijf in Nederland Uw werknemers hebben mogelijk een verblijfsvergunning of een visum nodig om in Nederland te mogen verblijven. Zij moeten zich inschrijven bij de plaatselijke...

BSN: Burgerservicenummer - uw Nederlandse fiscale identificatienummer

BSN: Burgerservicenummer - uw Nederlandse fiscaal identificatienummer Wat is een BSN? Het burgerservicenummer - in het Nederlands geschreven als Burgerservicenummer of BSN - is een uniek persoonsnummer van iedere burger die is ingeschreven in het bevolkingsregister (Gemeentelijke Basisadministratie) bij de gemeente. Het burgerservicenummer...

Ons filmpje over de 1.000 blauwe enveloppen die we op één dag van de belastingdienst ontvingen

16 april 2013 Door een vergissing ontvingen wij niet één envelop met een lijst van 1.000 belastingaangiften, maar voor elke aangifte een aparte envelop. En er zullen nog meer enveloppen volgen.... Wij ontvangen elke dag blauwe enveloppen. Maar zo'n groot aantal leidde tot het idee om er iets mee te doen. Dus in de...

BTW in Nederland

BTW-plichtig Het stelsel van belasting over de toegevoegde waarde in Nederland komt overeen met dat van alle andere EU-staten. De volgende handelingen zijn aan btw onderworpen: de levering van goederen en diensten door ondernemingen binnen Nederland; intracommunautaire verwervingen van goederen in Nederland in het kader van de bedrijfsuitoefening door ondernemers en vennootschappen;...

Income from home and work: Box 1

Inkomen uit huis en werk: Vak 1

Inkomen uit werk en woning: Box 1 De categorieën waaruit het inkomen uit werk en woning bestaat zijn: winst uit onderneming of beroep inkomen uit arbeid resultaat uit overige werkzaamheden inkomen in de vorm van periodieke uitkeringen inkomen uit woning uitgaven voor inkomensvoorzieningen negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen 1. Winst uit onderneming of...

Inkomsten uit aanmerkelijk belang: Box 2

Inkomsten uit aanmerkelijk belang: Box 2 Inkomsten uit een aanmerkelijk belang in een vennootschap, met inbegrip van vermogenswinsten of -verliezen, zijn onderworpen aan de inkomstenbelasting en worden belast tegen een tarief van 25%. Een belastingplichtige wordt geacht een aanmerkelijk belang in een vennootschap te hebben als hij of zij, alleen of met zijn of haar...

Het Nederlandse belastingstelsel

Het Nederlandse belastingstelsel Als u in Nederland woont, bent u binnenlands belastingplichtige. Als u in het buitenland woont en vanuit Nederland inkomsten ontvangt die in Nederland belastbaar zijn, bent u niet-ingezeten belastingplichtige. In beide gevallen bent u onderworpen aan de Nederlandse inkomstenbelasting. Soorten inkomen Voor de inkomstenbelasting...